xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Et styrket akutberedskab i hele landet til det præhospitale område

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed regionerne til at søge midler til prioritering af akutberedskaberne i hele landet.

Ansøgningsfrist

10. juni 2024 kl. 10.00

Formål

Midlerne fra finanslovsaftalen for 2024 afsættes som en udvidelse af den pulje, der blev afsat med Aftale om Sundhedsreform af maj 2022, til fastholdelse og styrkelse af akutberedskabet med henblik på at sikre hurtig hjælp i de områder af landet, hvor behovet er størst. 

Formelle krav til puljeansøgningerne

For at et projekt kan komme i betragtning til støtte, skal følgende fremgå af ansøgningen (jf. tilhørende ansøgningsskema):

 • Projekt og eventuelle delprojekter skal understøtte puljens formål.
 • Hvordan projektet indgår i den samlede strategiske udvikling af det præhospitale område.
 • Hvordan projektet forankres efter projektperiodens afslutning i 2027.
 • Hvordan der sikres stabil drift og bemanding af de rette kompetencer i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Såfremt der indkøbes udstyr skal det fremgå hvilket udstyr der indkøbes, herunder om der er tale om velafprøvet udstyr eller nyt udstyr.
 • Plan for en kontinuerlig systematisk vidensopsamling med relevant vurdering af projektets effekt
 • Proces- og tidsplan for projektet.
 • Detaljeret budget.
 • Projektleder med dokumenteret projektledererfaring.
 • Juridisk ansvarlig leder af projektet.

Hvem kan søge om midler fra puljen?

Puljen kan søges af regionerne.

Hvad kan der søges om støtte til?

Der kan ansøges om midler til følgende:

 • Styrkelse af akutberedskabet gennem nuværende og/eller ekstra disponible og bemandede beredskaber, herunder liggende sygetransporter der kan frigive flere ambulancer til de opgaver, der er livs- eller førlighedstruende.
 • Anskaffelse af udstyr, der har en dokumenteret effekt ved diagnosticering og behandling af akutte tilstande.
 • Digitale løsninger der understøtter og optimerer den samlede præhospitale visitation.
 • Lønudgifter til personale (relevante fagpersoner) i det omfang det understøtter puljens strategiske formål.
 • Udgifter til omkostninger ved øget elevoptag.
 • Udgifter til uddannelse og kompetenceudvikling (relevante fagpersoner) i det omfang, det understøtter puljens strategiske formål.
 • Revisionsudgifter.

Der kan ikke ansøges om midler til følgende:

 • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefon.
 • Udgifter, der afholdes uden for projektperioden.

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2024-2027, er 273,3 mio. kr.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Se desuden

I 2022 blev der opslået en pulje inden for samme område. Arbejdet med puljen foregår fra december 2022 - december 2026.

Styrket akutberedskab i hele landet: 2022-2026

Opdateret 18 APR 2024