xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organiseringen af indsatsen til børn og unge (forløbsprogrammer) – en gradueret indsats

Tidlig indsats

Da målgruppen af børn og unge med psykisk mistrivsel, eller som er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse, omfatter en bred gruppe med en lang række forskellige og til tider meget komplekse problemstillinger, er det vigtigt, at der er fokus på en tidlig helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i det enkelte barn/den unge.

Formålet med en tidlig indsats er at foretage risikobegrænsning eller standse sygdomsprogression. Den tidlige og nære indsats skal sikre, at børn og unge samt deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde.

Tre forløbsprogrammer og evaluering

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet tre forløbsprogrammer for børn og unge med henholdsvis ADHD, spiseforstyrrelse og angst og/eller depression.

Se de tre forløbsprogrammer:

 
Forløbsprogrammerne:

  • sætter rammerne for organiseringen af indsatser for børn og unge med psykiske lidelser
  • beskriver den tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats med udgangspunkt i den aktuelle viden og lovgivning på området – herunder ansvars- og opgavefordeling samt procedurer for samarbejde, koordinering og kommunikation mellem de involverede aktører på tværs af enheder og sektorer.

 
Formålet med forløbsprogrammerne er, at børn og unge med psykiske lidelser skal tilbydes en tidlig og mere sammenhængende indsats.

Fire trin i indsatsen

Forløbsprogrammerne tager udgangspunkt i en gradueret tilgang og arbejder med fire indsatstrin i indsatsen.

De forskellige intensitets- og specialiseringsniveauer på de enkelte trin samt en løbende opfølgning sikrer, at man hele tiden kan justere indsatsen efter barnets/den unges behov, så barnet støttes på det lavest mulige indsatstrin.

Implementering og evaluering

Forløbsprogrammerne er med midler fra satspuljeaftalen for 2018-2020 blevet implementeret, og Implement har evalueret puljen.

Læs mere om evalueringen af forløbsprogrammerne

 

Særlige indsatser til børn og unge

Sundhedsstyrelsen har igangsat flere projekter, der samlet skal forbedre indsatsen for børn og unge med psykisk mistrivsel og/eller psykiske lidelser. Udvalgte indsatser beskrives her:

Fremskudt regional funktion

Fremskudt regional funktion skal styrke de kommunale indsatser til børn unge med begyndende tegn på psykiske lidelser. Formålet er at give tidlig støtte til de børn og unge, som viser tegn på en psykisk lidelse, men som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men for en intensiv indsats i nærmiljøet. Den tidlige og nære indsats skal bidrage til at sikre, at børnene og de unge bliver udredt og behandlet på den mindst indgribende måde, og at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde. Puljen evalueres af Implement og er finansieret af satspuljeaftalen for 2018-2021.

Transitionsanbefalinger – overgang fra en børneafdeling til voksenafdeling i sygehusregi

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet samlede anbefalinger for unge med somatiske og psykiske lidelser, der skal overgå fra behandling på en børne- og ungdomsafdeling til behandling på en voksenafdeling på sygehuset. Anbefalingerne er udarbejdet for både det somatiske og det psykiatriske område.

Baggrunden for anbefalingerne er, at når børn og unge skal overgå til en voksenafdeling, har de brug for trygge og faste rammer for at kunne opnå kompetencer til egenomsorg og behandlingsansvar. Overgangen fra børne- og ungdomsafdeling til en voksenafdeling kan være svær og føles meget brat for mange af de unge, blandt andet fordi de møder en mere blandet gruppe af behandlere og medpatienter. Derfor skal en overgang fra børneregi til voksenregi ske så smidigt som muligt.

Anbefalingerne er udarbejdet på tværs af psykiatri og somatik og finansieret af satspuljeaftalen for sundhedsområdet 2019-2022 samt Diabeteshandlingsplanen. Find anbefalingerne her.

Styrket Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet anbefalinger til en styrket indsats i Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR).

Formålet er at styrke indsatsen i kommunernes PPR gennem udvikling og implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives, eller som har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Det faglige arbejde, som er finansieret med midler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022, tager afsæt i en analyse af best practice samt relevant viden på området og kommer med faglige anbefalinger til udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud. Derudover er der afsat midler til implementering og evaluering af indsatsen.

Læs de faglige anbefalinger samt mere om implementeringen hos Børne- og Undervisningsministeriet

Opdateret 28 OKT 2021