xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilsyn med radioaktivt affald

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med håndtering, lagring og deponering af radioaktivt affald i Danmark. Vores opgave er at føre såkaldt risikobaseret tilsyn.

Et risikobaseret tilsyn er et tilsyn, der bliver tilpasset efter:

  1. Hvor store mængder radioaktivt materiale eller affald, der bliver håndteret eller lagret
  1. Hvor stor risiko, der er forbundet med at håndtere materialet og for at det spredes

Fx fører vi tilsyn med, hvordan radioaktivt affald fra afviklingen af de nukleare anlæg ved Risø håndteres og lagres samt, hvordan affald i sundhedsvæsenet, i industri og indenfor forskning behandles og bortskaffes.

Afviklingsarbejdet ved Risø er komplekst og resulterer i radioaktivt affald bestående af udtjent udstyr fra driften af de nukleare anlæg, dele fra maskiner, installationer og instrumenter ved disse anlæg samt nedrevne bygningsdele. Indholdet af radioaktive stoffer i disse affaldsmængder er forskelligt og kræver derfor, at der tages individuelt hensyn til behandlingen af affald i hver særskilt affaldsstrøm.

Radioaktivt affald fra hospitaler og i industri og forskning forekommer på langt mere ensartet form, fordi driften af disse virksomheder kun ændrer sig lidt over tid, og derfor er der etableret standardiserede krav til håndtering og bortskaffelse af dette affald.

Sanktionsmuligheder

Når Sundhedsstyrelsen ved tilsyn finder overtrædelser af reglerne, bliver der givet de nødvendige påbud. Et påbud vil altid være tilpasset både omfanget af og risikoen ved overtrædelsen.

Hvis en bruger af radioaktive stoffer overtræder reglerne på området, har vi følgende sanktionsmuligheder:

  • At give en bøde (i medfør af §5 i radioaktivitetsloven)
  • At fratage en virksomhed tilladelse til at anvende/håndtere radioaktive stoffer
  • At politianmelde en virksomhed
  • Det er dog en konkret juridisk vurdering i de enkelte tilfælde, hvilke sanktionsmuligheder der anvendes
Opdateret 03 MAJ 2019