xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Aktivitetsbestemmelse i væskeprøver med dosiskalibrator

Ved aktivitetsbestemmelse med dosiskalibrator måles aktiviteten af bestemte radionuklider i et prøveglas med bestemt volumen og geometri.

Ydelse og pris

Vi tilbyder måling af aktivitet af udvalgte radionuklider i væskeprøver til kalibrering af dosiskalibratorer for nuklearmedicinske afdelinger eller laboratorier, der arbejder med åbne radioaktive kilder. Ydelsen koster 600 kr. eksklusiv moms per måling.

Ring eller skriv til laboratoriet, hvis du vil have foretaget målinger eller vil vide mere.

Aftale om dosiskalibrering

Det anbefales at aftale prøvetidspunktet med laboratoriet i god tid.

Blanket til aftale om dosiskalibrering

Blanketten udfyldes og sendes via e-mail til sdl@sis.dk.

Metode

Prøveglassene håndteres i et type C-laboratorium. Der kan måles på færdige prøver i prøveglas af typen Schott 10R Type I plus. Disse glas er en del af sporbarheden. Benytter I andre glas i den daglige produktion, skal I derfor selv stå for omregning af resultat fra Schott 10R Type I plus til egne glas ved at overføre prøven og tage højde for restaktivitet.

Prøveglas modtages i afskærmede transportbeholdere, hvorfra de tages op og placeres i dosiskalibratoren. Ud fra oplysning om indholdet af det specifikke radionuklid og prøvevæskens volumen måles aktiviteten ud fra en kalibreringsfaktor, der er specifik for dosiskalibratoren, radionuklidet, prøvevolumen og prøveglassets type. Da måletidspunkt er kendt, kan den målte aktivitet korrigeres for henfald og derved sammenlignes med aktiviteten målt hos kunden før afsendelse af prøveglasset.

Dosiskalibrator-opstilling

Prøveglasset placeres i en dedikeret holder og nedsænkes i dosiskalibratoren.

Der kan måles på prøver med aktivitet op til 100 gange større end undtagelsesværdien. Af hensyn til minimering af usikkerheden på aktivitetsmålingen bør I dog tilstræbe, at hver prøve har en aktivitet på ca. 100 MBq på tidspunktet for målingen.

Sporbarhed

Bestemmelse af aktivitet i prøveglas sker ud fra et bibliotek af kalibreringsfaktorer, som er sporbare til National Physical Laboratory i England.

Kompetencer

Vi er en del af det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) netværk af standarddosimetrilaboratorier (SSDL). Medarbejderne ved laboratoriet vedligeholder deres kompetencer ved at deltage i nordisk samarbejde inden for dosimetri samt ved deltagelse i internationale møder, kurser og seminarer afholdt af bl.a. IAEA.

Opdateret 11 JUL 2024