xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Om nationale kliniske anbefalinger og retningslinjer

Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske retningslinjer (NKR) og nationale kliniske anbefalinger (NKA), der skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Anbefalingerne er primært til brug for sundhedsprofessionelle.

NKA og NKR

Fra 2021 er Sundhedsstyrelsen i højere grad begyndt at udarbejde nationale kliniske anbefalinger (NKA) i stedet for nationale kliniske retningslinjer (NKR).

Hvor NKR er retningslinjer indeholdende 8-10 anbefalinger, er NKA enkeltstående eller få anbefalinger på en udvalgt del af et behandlingsforløb. NKA følger i store træk samme model og metode som de tidligere NKR, men vil typisk indeholde færre anbefalinger inden for et mere afgrænset område.

De nationale kliniske anbefalinger er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Anbefalingerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen.

Anbefalingerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

Se alle anbefalinger opdelt efter område

Historik

Opdatering af eksisterende anbefalinger

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2012-2021 udarbejdet 65 NKR. I finansloven for 2017 blev der bl.a. afsat midler til i perioden fra 2017 til 2020 at opdatere tidligere udgivne NKR. Opdateringen fokuserede på de NKR, hvor der var kommet ny viden, som forventes at kunne ændre på anbefalingerne i retningslinjen.

I 12 retningslinjer blev der opdateret mindst én anbefaling. For i alt 33 af Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer, blev det vurderet, at der ikke var behov for opdatering. De 33 retningslinjer er blevet genpubliceret i nye opdaterede versioner, hvor det i udgivelsen fremgår for hver enkelt anbefaling, at anbefalingen er blevet vurderet, og der ikke var behov for opdatering på pågældende tidspunkt.

Pulje­finansierede NKR

I perioden 2017-2020 har faglige selskaber og miljøer søgt om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer via puljen på Finansloven 2017. Puljefinansierede nationale kliniske retningslinjer blev udarbejdet helt eller delvist på finansiering fra NKR – puljen, men uden for regi af Sundhedsstyrelsen.

Se mere her: 

Puljefinansierede NKR

Rådgivende udvalg for NKR

Indtil udgangen af 2022 var der tilknyttet et rådgivende udvalg som rådgav Sundhedsstyrelsen i arbejdet med udarbejdelse af NKR og NKA.

Det rådgivende udvalg havde til formål at rådgive omkring metodevalg, rammer for arbejdet, kriterier for udvælgelse af emner, prioritering af ansøgninger på baggrund af Sundhedsstyrelsens vurdering og indstilling m.v. Udvalget blev hørt i forbindelse med udvælgelse af emner til anbefalinger og før publikation af de enkelte kliniske anbefalinger.

Opdateret 13 FEB 2023