xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børne- og ungdomstandpleje og SCOR

Alle børn og unge under 22 år (født efter den 31. december 2003), der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, er omfattet af gratis forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Optagelse i børne- og ungdomstandplejen sker automatisk ved barnets fødsel og forudsætter ikke tilmelding.

Tandpleje for børn og unge kan tilbydes på offentlige klinikker, hos praktiserende tandlæger og tandplejere, der har indgået aftale med kommunen eller ved en kombination af disse ordninger.

Børn og unge, der ønsker et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis efter eget valg eller på en anden kommunes tandklinik. Valget gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. både det almindelige tandplejetilbud og tilbud om tandregulering, der fortages ved en specialtandlæge i ortodonti (tandregulering). Ved frit valg skal kommunen kontaktes inden påbegyndelse af behandling.

Ved frit valg for børn og unge under 16 år vil kommunen kunne opkræve en egenbetaling på 35 pct. af forældrene. Der vil for forældre til de 16-17 årige og unge på 18 år eller mere derimod ikke kunne opkræves en lignende egenbetaling.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for tilbuddets indhold og organisering. Vejledningen er under opdatering.

Statistik vedrørende børne- og ungdomstandpleje og SCOR registret

Kommunerne har indtil 2022 hvert år indberettet statistik om børne- og ungdomstandplejen til Danmarks Statistik. Indberetning foretages ikke i 2023 som følge af omstrukturering. 

Gå til Danmarks Statistik

Kommunerne indberetter hvert år statistik om tandsundheden for børn og unge til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR-registeret), der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Her finder du de nyeste beregninger fra SCOR-registeret. 

Seneste samlede tandsundhedsdata fra 2023 for kommuner, regioner og hele landet, Sundhedsstyrelsens Centrale odontologiske register SCOR. (Bemærk at i pdf-filerne der linkes til nedenfor, står det angivet at beregningerne er foretaget på baggrund af tandsundhedsoplysninger for 2022, men dette er en skrivefejl. Beregninger er foretaget på baggrund af tandsundhedsoplysninger indberettet af kommunerne i 2023.  

Statistik

Indberetningsstatistik SCOR 2023

Malokklusion SCOR 2023

Tandsundhed tabeller SCOR kommuner, regioner og hele landet 2023 

Udvikling i børn og unges tandsundhed

Årligt i perioden 1994-2022

5-årige børn

7-årige børn

12-årige børn

15-årige børn

18-årige

Udvalgte år i perioden 1972-2021 (historisk udvikling)

7-årige børn

 

12-årige børn

 

15-årige børn

Forklaring til figurerne

Procentvis fordeling af de 5-,7-,12-, 15 og 18-årige som ikke har eller tidligere har haft karies (huller i tænderne), dvs der er ingen fyldningskrævende karies, der er ingen tandfyldninger og ingen tænder, der er trukket ud som følge af karies.

Det gennemsnitlige dmfs-index (mælketænder)/ DMFS-index (blivende tænder) for de 5-, 7-, 12-, 15 og 18-årige betyder, det gennemsnitlige antal tandflader (surfaces) der er decayed (har fyldningskrævende karies), missing (er trukket ud pga. karies), filled (har en tandfyldning pga. karies).

Bekendtgørelse om tandpleje

 

Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje (15 MAJ 2023)

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.


Denne vejledning vedrører omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje. Den kommunale tandpleje består af børne- og ungdomstandpleje, der er målrettet alle børn og unge under 22 år (født efter 31. december 2003), omsorgstandpleje, der ydes til borgere, som, grundet nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, samt specialtandpleje, der er et specialiseret tilbud målrettet personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje og praksistandplejen. Yder mere består den kommunale tandpleje af socialtandpleje, der er et vederlagsfrit tilbud målrettet borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen og i praksistandplejen. Endelig har kommunen ansvar for administration af tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135, der ved rører økonomisk støtte fra kommunen til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader og skader som følge af epileptisk anfald. De lovmæssige rammer for den kommunale tandpleje er fastsat i medfør af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje (tandplejebekendtgørelsen). I henhold til tandplejebekendtgørelsen (§ 34) fastsætter Sundhedsstyrelsen retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje. Nærværende vejledning har til formål at fastsætte retningslinjer for omfanget af og kravene til de kommunale tandplejetilbud og tilskudsordning. Vejledningen skal betragtes som en række faglige og administrative bidrag vedrørende udførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af loven. 

 

Nærværende vejledning har til formål at opdatere kapitler vedrørende børne- og ung domstandplejen i henhold ændringer af sundhedsloven og bekendtgørelse om tandpleje vedtaget af Folketinget med henblik på at udmønte finanslovsaftalen for 2022 om gratis tandpleje til unge 18-21 år. Vejledningen er opdateret i forhold til: 

 

• Udvidelse af målgruppen for børne- og ungdomstandpleje i kommunens eget til bud samt ved frit valg i privat praksis og frit valg af anden kommunes klinik. 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved kommunens organisering af børne- og ungdomstandplejen 

• Udvidet anvendelse af praktiserende tandplejere ved børn og unges frit valg af privat praksis 

• Præcisering af regler vedr. kommunens godkendelse af behandlingstilbud i privat praksis 

• Indførelse af regler vedr. kommunens mulighed for at foretage visitation til tandregulering og andre kostbare behandlingsydelser i privat praksis 

 

Vejledningen træder i kraft den 15. maj 2023 og erstatter Sundhedsstyrelsens Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje fra 2020 (VEJ nr. 9660 af 29/09/2020).

 

 

Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet

 

NKR for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen

Formålet med retningslinjen er at vejlede tandlæger og tandplejere i at tilrettelægge diagnostiske undersøgelser efter individuelt behov på baggrund af en vurdering af patientens aktuelle sygdomsniveau og risikoprofil.

Retningslinjen har særlig fokus på de to store tandsygdomme caries og marginal parodontitis. Det er de tandsygdomme, der primært bliver undersøgt for ved den almindelige diagnostiske undersøgelse.

Retningslinjen er primært målrettet tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Endelig er retningslinjen rettet mod myndigheder, planlæggere og ledere i regioner og kommuner i relation til tandplejen, som har ansvaret for at sikre befolkningsgrupper diagnostiske undersøgelser af høj kvalitet efter individuelt behov.

Sundhedsstyrelsen har vurderet at den kliniske retningslinje er gældende. 

Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

Denne vejledning præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed som tandlæger i medfør af autorisationsloven nr. 990 af 18. august 2017 § 17 skal udvise i deres virke ved anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder.

 
Opdateret 01 MAR 2024