xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Voksentandpleje hos praktiserende tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker

Borgere, der er fyldt 22 år eller født før den 1. januar 2004, har fra bopælsregionen ret til tilskud til forebyggende og behandlende tandpleje hos en praktiserende tandlæge eller tandplejer, som har et ydernummer fra regionen.

En liste over tandlæger og tandplejere med ydernummer kan findes på sundhed.dk ved at søge i funktionen Find behandler.

Hos en praktiserende tandlæge ydes der tilskud til basale tandbehandlinger som undersøgelse, røntgen ifm. undersøgelse (og bitewings), forebyggelse, tandrensning, tandfyldning, rodbehandling, behandling af parodontitis, vævsprøve, tandudtrækning og operation. Tilskudsbeløb og indholdet af undersøgelses- og behandlingsydelser med tilskud er nærmere beskrevet i ”bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge, bilag 1 og 2”. Tandlægen fastsætter selv prisen på nogle typer af tandbehandlinger og man kan sammenligne priser hos forskellige tandlæger på sundhed.dk ved at søge på Tandlægepriser.

Hos en praktiserende tandplejer ydes der tilskud til basale tandbehandlinger som undersøgelse (og bitewings), forebyggelse, tandrensning og behandling af parodontitis. Tilskudsbeløb og indholdet af undersøgelses- og behandlingsydelser med tilskud er nærmere beskrevet i ”Overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandplejerforening” og ”bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren”. Tandplejeren har faste priser med tilskud. 

Sundhedsstyrelsen yder faglig rådgivning til praksistandplejen senest ved udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for tandplejen og vejledning for anvendelse af tandfyldningsmaterialer.


Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos privatpraktiserende tandplejer i praksissektoren

Overenskomst om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Dansk Tandplejerforening

 

NKR for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen

Formålet med retningslinjen er at vejlede tandlæger og tandplejere i at tilrettelægge diagnostiske undersøgelser efter individuelt behov på baggrund af en vurdering af patientens aktuelle sygdomsniveau og risikoprofil.

Retningslinjen har særlig fokus på de to store tandsygdomme caries og marginal parodontitis. Det er de tandsygdomme, der primært bliver undersøgt for ved den almindelige diagnostiske undersøgelse.

Retningslinjen er primært målrettet tandlæger og tandplejere, der arbejder i den kommunale tandpleje og i privat praksis. Endelig er retningslinjen rettet mod myndigheder, planlæggere og ledere i regioner og kommuner i relation til tandplejen, som har ansvaret for at sikre befolkningsgrupper diagnostiske undersøgelser af høj kvalitet efter individuelt behov.

Sundhedsstyrelsen har vurderet at den kliniske retningslinje er gældende.  

 

Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer

Denne vejledning præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed som tandlæger i medfør af autorisationsloven nr. 990 af 18. august 2017 § 17 skal udvise i deres virke ved anvendelse af plastmateriale, glasionomer eller sølvamalgam som fyldningsmateriale i tænder.

 
Opdateret 13 FEB 2023