xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pakkeforløb for kræft

Et kræftpakkeforløb er et samlet tilrettelagt forløb af undersøgelser, behandling og opfølgning. Formålet med kræftpakkeforløbene er at øge og sikre kvaliteten af patientforløbet, at patienterne får hurtig vished om diagnosen og undgår unødvendig ventetid.

Eksempel på et kræftpakkeforløb. Se detaljer i forløbet i vores patientpjecer.

Kræftpakkeforløbene er standardiserede beskrivelser af patienternes forløb fra mistanke om kræftsygdom til udredning, behandling og opfølgning, herunder rehabilitering, palliation (lindring ved livstruende sygdom) samt indsatser til senfølger. For at undgå unødig ventetid er der anbefalede forløbstider for udvalgte elementer i standardforløbet.

Kræftpakkeforløbene er udarbejdet for en række udvalgte kræftsygdomme og skal sikre, at alle patienter modtager udredning, behandling og opfølgning af ensartet høj kvalitet uanset, hvor i landet de bor. Der findes 26 pakkeforløb, der dækker ca. 40 kræftsygdomme.

De kræftpakkeforløb, som er blevet revideret i forbindelse med Kræftplan IV, indeholder beskrivelser af opfølgning efter kræftsygdommen. Til de resterende pakkeforløb hører der separate opfølgningsprogrammer, som ligeledes beskriver rammerne for individuel opfølgning, når behandlingen af kræftsygdommen er afsluttet.

Der er materiale om kræftpakkeforløbene til fagfolk, dvs. sundhedsprofessionelle og administratorer i både sygehus, kommune, almen praksis, speciallægepraksis, samt materiale til patienter og pårørende.

Læs mere om begreber, forløbstider og monitering af kræftpakkeforløb og opfølgningsprogrammer

Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene og opfølgningsprogrammerne, herunder de kliniske beskrivelser, er i vid udstrækning baseret på de Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers retningslinjer. Der er tale om kliniske retningslinjer på kræftområdet, som understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet).

De enkelte patientforløb skal dog altid tage udgangspunkt i det enkelte menneskes sygdomsstadie og præferencer. Inddragelse af patienten, herunder fælles beslutningstagning, bør derfor være et centralt element i forløbet.

I kræftpakkebeskrivelserne lægges der vægt på, at der løbende foretages behovsvurdering i samarbejde med patienten, og at der ved behov for en rehabiliterings-, palliations- og/eller genoptræningsindsats henvises til en afklarende samtale i kommunen eller igangsættes øvrige relevante indsatser.

Kræftpakkerne og opfølgningsprogrammerne beskriver også rammerne for, hvordan der skal tages stilling til håndtering af senfølger og opsporing af tilbagefald. 

Opdateret 30 MAJ 2024

Udgivelser om pakkeforløb for kræft