xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Relevant for almen praksis

Formål

Vejledningen beskriver de overordnede rammer for behandling med afhængighedsskabende lægemidler med henblik på at fremme kvaliteten i behandlingen og øge patientsikkerheden. For visse lægemidler til bestemte indikationer gælder, at behandling er en specialistopgave.

Generelt

Ordinerende læge skal før enhver ordination foretage en individuel vurdering af fordele, ulemper og risici. Lægen skal med regelmæssige mellemrum revurdere indikationen – i udgangspunktet ved hver receptfornyelse, som skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mailkonsultation. Alene efter en individuel vurdering kan det undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse. Der bør ikke være nogen form for automatik ift. forlængelse af behandlinger.

Alle behandlingsplaner skal revurderes, når forholdene ændrer sig. Det er ofte hensigtsmæssigt, at al behandling med afhængighedsskabende lægemidler varetages af én læge. Hvis flere forskellige læger ordinerer afhængighedsskabende lægemidler til samme patient, bør der foreligge en klar aftale om, hvilken læge/behandlingssted, der udskriver hvilke præparater.

Vejledningen beskriver også, hvordan lægerne håndterer sektorovergange eller andre situationer, hvor behandlingsansvaret overgives. Ved overgivelse har den læge, der hidtil har varetaget behandlingen, ansvar for behandlingsplan og for at videreformidle den til den læge, der fremover bliver behandlingsansvarlig. Behandlingsplan skal omfatte forventet behandlingsvarighed, målet med behandlingen og planlagt opfølgning.

Vejledningen indeholder også et afsnit om afrusning for at præcisere, at læger uden det nødvendige kendskab til patienten eller fx vagtlæger ikke må iværksætte abstinensbehandling eller afrusning.

Specifikt

Vejledningen beskriver specifikke forhold vedrørende:

  • Opioider
  • Anxiolytika og sedativa/hypnotika
  • Centralstimulerende lægemidler
  • Andre lægemidler med misbrugs- eller afhængighedspotentiale

Der omtales særlige overvejelser, som ordinerende læge skal gøre sig i forbindelse med de forskellige lægemiddelgrupper. Der beskrives særlige aspekter vedrørende specifikke smertetyper, behandlingsvarighed, dosisdispensering, søvnløshed, kombinationsbehandling og ADHD. Desuden omtales kort visse obstiperende lægemidler, antiparkinsonmidler, antihistaminer og opioidholdige hostemidler.

Læs hele vejledningen:

Vejledning nr. 9523 af 19. juni 2019 om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Opdateret 28 NOV 2023