xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi

Rapporten indeholder en status for epilepsiområdet med fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med udredning og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.

24 OKT 2018

Med satspuljeaftalen på Sundhedsområdet 2018-2021 blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen skulle gennemføre et eftersyn af indsatsen mod epilepsi.

Satspuljepartierne var i den forbindelse enige om, at Sundhedsstyrelsen skulle udarbejde en status for epilepsiområdet med fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med
både udredning og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.

På den baggrund blev der afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter skulle udarbejde en status for den samlede indsats på epilepsiområdet
medio 2018.

Denne rapport er resultatet af Sundhedsstyrelsens eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi.

Rapporten er udarbejdet med inddragelse af en følgegruppe, som blev udpeget af de relevante aktører på epilepsiområdet, herunder Socialstyrelsen, regionerne, kommuner, patientforeninger samt faglige organisationer og selskaber.

Følgegruppen har været inddraget via afholdelse af to workshops samt via skriftlige bidrag i forbindelse med kommentering af udkast til rapporten. Følgegruppens rådgivning indgår som væsentligt grundlag for rapporten, men det er Sundhedsstyrelsen, der er den formelle afsender.