xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Særlig fordeling af Klinisk basisuddannelse for læger (KBU)

I særlige situationer kan du have mulighed for at vælge dit kliniske basisforløb på anden vis. Her finder du reglerne om særlig fordeling og praktiske oplysninger om ansøgning. 

Følgende grunde kan give ret til særlig fordeling:

  • Ægtefælle/samleverordningen
  • Særlige hensyn

Ægtefælle/samleverordningen

Ægtefælle/samleverordningen giver mulighed for, at to kandidater trækker samme lodtrækningsnummer, hvis de har samme folkeregisteradresse herunder bor på samme kollegie. På den måde får I en KBU-ansættelse inden for en afstand af max 50 km (beregnet i fugleflugtslinje) fra hinanden. Vælger I at benytte samleverordningen, kan I ikke fortryde dette senere.

Begge kandidater skal sammen udfylde ét tilmeldingsskema.

Valg af forløb kan ske på to måder:

  1. KBU påbegyndes i samme runde:
    Begge ansøgere vælger forløb på basislaege.dk til den kommende fordeling. Sekundær ansøger vælger forløb inden for en radius af 50 km. Fra primær ansøgers valg.
  2. KBU påbegyndes med ½ års mellemrum:
    Den kandidat der påbegynder KBU først er primær ansøger. Kandidaten der påbegynder KBU ½ år senere er sekundær ansøger. Primær ansøger skal vælge forløb på basislaege.dk til den kommende fordeling, mens sekundær ansøger først vælger forløb ved den næstkommende fordeling. Sekundær ansøger vælger forløb inden for en radius af 50 km, ift. primær ansøgers valg. Der vælges forløb i den rækkefølge som lodtrækningsnummeret angiver.

Er der ikke et ledigt forløb inden for de 50 km., når nr. 2 skal vælge, er det op til den region, hvor der er valgt forløb, at finde endnu et forløb. Er der ikke et forløb skal vælger 2 ikke foretage et valg. Der vil blive oprettet et forløb til dig inden for en radius af 50 km. efter runden er afsluttet. 

Hvad er Særlige hensyn

Hvis du får godkendt din ansøgning om særlige hensyn, omhandler det alene muligheden for at vælge et KBU forløb før alle andre, og ikke at der på den enkelte afdeling tages særlige hensyn i planlægningen af arbejdet. Såfremt du ikke kan arbejde fuldtid med flere vagtlag anbefales, at du kontakter videreuddannelsesregionen for rådgivning.

Det er muligt at søge om særlige hensyn, hvis det kan dokumenteres, at du eller en i din nærmeste familie er alvorlig syg og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer nødvendiggør særlig hensyntagen, eller hvis afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for dig.

Du opfordres til i god tid inden indsendelse af din ansøgning at ringe til Sundhedsstyrelsen/Enhed for Uddannelse, hvis du har spørgsmål til dokumentation.

En begrundet ansøgning for de særlige forhold samt vedlagt relevant dokumentation skal være Sundhedsstyrelsen i hænde i samme periode hvor det er muligt at tilmelde sig KBU jvf. tidsplanen.
Af den begrundede ansøgning skal det tydeligt fremgå, om du søger særlige hensyn på baggrund af alvorlig sygdom og de i relation hertil hørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer, eller om afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for dig.


Hensyn til ægtefælles tilknytning til arbejdsplads eller børns tilknytning til en almindelig institution/skole, kan normalt ikke i sig selv begrunde tildeling af særlige hensyn.

 

Særlige hensyn

Hyppigt stillede spørgsmål

Hvem kan søge særlige hensyn?
Alle kan søge om særlige hensyn, hvis det kan dokumenteres, at du eller en i din nærmeste familie er alvorlig syg og de i relation hertilhørende behandlings-, omsorgs- eller pasningsproblemer nødvendiggør særlig hensyntagen, eller hvis afviklingen af den kliniske basisuddannelse vil medføre ganske særlige og meget alvorlige sociale problemer for dig.

Jeg ønsker at søge om særlige hensyn, hvad skal jeg gøre?
En begrundet ansøgning for de særlige forhold  samt vedlagt relevant dokumentation skal være Sundhedsstyrelsen i hænde inden udløb af tilmeldingsfristen jvf. tidsplanen. Meddelelse om godkendelse eller afslag på ansøgning om særlige hensyn sendes til ansøgers e-boks jvf. tidsplanen.
Materialet skal sendes som sikker post til sst@sst.dk, via digital post-appen eller borger.dk - vælg ”Sundhedsstyrelsen” og herefter "Sundhedsstyrelsens hovedpostkasse" som modtager. Alternativt er det muligt at aflevere det personligt i Sundhedsstyrelsens reception, eller sende det som fysisk post til Sundhedsstyrelsen, Enhed for Uddannelse, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S. Mrk: Klinisk Basisuddannelse, Særlige hensyn.

Hvilken dokumentation skal medsendes ansøgningen?
Der findes ingen udtømmende liste med dokumentation, der skal medsendes ansøgningen, idet alle sager vurderes individuelt. Eksempler på relevant materiale kunne være journalnotater/attester, der beskriver diagnose, aktuel funktionspåvirkning, behandling og behandlingsomfang, men det kunne også være dokumentation for kommunalt samarbejde/støtte, tilknytning til specialinstitution for børn eller lignende.
Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende, ligesom det ikke er et krav at alt ovenstående materiale fremsendes. Det er en fordel for belysningen af din sag hvis du indsender aktuel dokumentation der er nyligt dateret og ikke er udarbejdet til andre formål tilbage i tiden. Der er ingen garanti for, at ansøgningen imødekommes fordi ovenstående materiale forefindes. Det er til hver en tid en individuel og konkret vurdering om ansøgningen imødekommes.  

Indhenter Sundhedsstyrelsen selv oplysninger og dokumentation?
Nej, det er alene dit ansvar at der forelægger relevant materiale til udvalget for særlige hensyn. Sundhedsstyrelsen indhenter ikke yderligere materiale fra læger/kommune og lignende.

Jeg har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller dokumentation, hvem kan jeg kontakte? 
Du opfordres til i god tid inden indsendelse af din ansøgning at kontakte Sundhedsstyrelsen/Enhed for Uddannelse (uddannelse@sst.dk), hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller relevant dokumentation.

Hvem vurderer ansøgningerne om særlige hensyn?
Ansøgninger om særlige hensyn vurderes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra Foreningen af Danske Lægestuderende, Yngre Læger, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelser. Ved vurderingen tages særligt hensyn til at ansøgers situation er væsentlig forskellig fra andre ansøgeres, f.eks. at ansøgers bolig er indrettet som en handicapbolig eller at ansøgers behandlingsforløb og hyppighed kun kan varetages et begrænset antal steder i landet.

Hvad sker der, hvis jeg får godkendt ansøgningen om særlige hensyn?
Hvis du får godkendt din ansøgning om særlige hensyn, vil du ikke modtage et lodtrækningsnummer. Du vil i stedet få direkte besked fra Basislæge om tidspunkt for valg af forløb.

Jeg har fået godkendt særlige hensyn, har jeg krav på særlige vilkår i min ansættelse, fx nedsat tid?
Nej, særlige hensyn omhandler alene muligheden for at vælge et KBU forløb før alle andre, og ikke at der på den enkelte afdeling tages særlige hensyn i planlægningen af arbejdet. De fleste afdelinger er dog imødekommende i forhold til at tilrettelægge forløb, der kan imødekomme den enkeltes udfordringer. Såfremt du har behov for et særligt tilrettelagt KBU-forløb anbefales du at tage kontakt til videreuddannelsesregionen for vejledning.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får godkendt ansøgningen om særlige hensyn?
Hvis din ansøgning ikke bliver godkendt, vil du fortsat være tilmeldt den kliniske basisuddannelse, og vil modtage et lodtrækningsnummer, hvorefter du skal vælge forløb på lige fod med alle andre. Du har ikke mulighed for at afmelde KBU-forløbet. Du vil dog som alle andre under særlige omstændigheder have mulighed for at udskyde opstarten af dit KBU forløb (se under udsættelse af start af forløb). Det kan derfor være en fordel, at du i forbindelse med indsendelse af ansøgning om særlig hensyn tager stilling til din situation, hvis du får afslag. 
Det anbefales derfor at du, allerede før du får svar på ansøgningen, afsøger hvilke andre muligheder du har. 

Jeg har fået afslag på min ansøgning om særlige hensyn, kan jeg klage over dette?
Ja, du har altid ret til at klage over afgørelsen.
Såfremt du får afslag, får du en klagevejledning sammen med afslagsbrevet.
Bliver en klage aktuel kan du kontakte Sundhedsstyrelsen, der rådgiver dig om hvorledes processen foregår. En klage er typisk en længerevarende proces, du skal derfor stadig følge den almindelige tidsplan og vælge KBU forløb. Såfremt du senere får medhold i din klage, vil du få relevant vejledning omkring evt. skift af den region, dit KBU-forløb ligger i.
 

Får mine ansættelsessteder informationer om mine helbredsforhold?
Nej, uanset afgørelsen videregiver Sundhedsstyrelsen ikke dine helbredsoplysninger til ansættelsesstederne. Det er dit eget ansvar inden du påbegynder en ansættelse at informere ansættelsesstedet, hvis der er forhold, du mener de bør kende til.

Får andre oplysninger om mine forhold? 
Sundhedsstyrelsen videregiver ingen oplysninger omkring helbreds- eller sociale forhold der kommer til vores kendskab i forbindelse med ansøgningen om særlige hensyn. Eneste undtagelse er ved forhold, der er bekymrende for den pågældendes evne til at varetage erhvervet som læge således at pågældende kan være til fare for patientsikkerheden, f.eks. ved svær psykisk sygdom. I sådanne tilfælde har Sundhedsstyrelsen pligt til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om denne bekymring for den kommende læge. Den kommende læge vil forinden blive informeret om bekymringen og videregivelsen af oplysningerne. 

Opdateret 13 MAJ 2024