xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spørgsmål og svar om Wegovy

Spørgsmål og svar om Wegovy

1. Hvad mener Sundhedsstyrelsen om brugen af Wegovy i Danmark?

Lægemidlet Wegovy er godkendt til markedsføring i Danmark og kan ordineres af læger i Danmark. Vi har givet faglig rådgivning om brugen af lægemidlet til læger. Vi forventer, at læger har læst og følger de anbefalinger, vi kommer med og at de er afspejlet i de nationale opslagsværker læger bruger i deres kliniske hverdag.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en præparatanmeldelse af Wegovy, og har vurderet lægemidlet på baggrund af dets bivirkninger, effekt og pris.

Præparatanmeldelse Wegovy

Præparatanmeldelse Wegovy - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

Behandling af overvægt med Wegovy er ikke førstevalg, men kan anvendes i særlige tilfælde, fx hvis vægttab forventes at give væsentlig forbedring af patientens helbred og livskvalitet, eller hvor vægttab er påkrævet for, at patienten kan få tilbudt anden nødvendig behandling f.eks. en operation. Personer med overvægt kan gå til egen læge, hvis de ønsker at tale om vægt og behandling.

Personer der ønsker vægttab skal være motiveret til at være fysisk aktiv og spise en kaloriereduceret kost. Brug af lægemidler har således generelt en begrænset plads i behandlingen af overvægt og skal aldrig være førstevalg.

IRF vurderer, at prisen for Wegovy (semaglutid) er for høj, også selvom data tyder på, at Wegovy giver et klinisk relevant vægttab blandt de fleste personer med overvægt, når det gives som supplement til kostomlægning og fysisk aktivitet. I den forbindelse bør en potentiel månedlig udgift for patienten på mere end 2.000 kr. også ses i lyset af, at vægttabet generelt kun kan forventes fastholdt, så længe behandlingen med Wegovy pågår. På samfundsniveau er der således tale om en stor blivende udgift, hvis en stor gruppe personer med svær overvægt skal have præparatet. I dag har mere end 900.000 danskere svær overvægt. 

Læs mere om Wegovy i i Månedsbladet Rationel Farmakoterapi:

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 4, 2023

2. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke Wegovy til den brede befolkning?

Det er godt, at der er kommet et produkt, der kan hjælpe personer med svær overvægt, men brug af lægemidler skal aldrig være det første valg i behandlingen af overvægt.

Den effekt (vægttab), som ses i godkendelsesstudierne, er en kombination af lægemidlet og en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet. Personer som behandles med Wegovy skal således være motiveret for at være fysisk aktive og spise en kost, der er lavere på kalorier end vanligt. Brug af lægemidlet kan derfor ikke stå alene, og det at opstarte en ny behandling med lægemidler og følge udviklingen kræver tid af både læge og patient.

Data fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der er en gevaldig stigning i antal personer, der starter i behandling med Wegovy. Det kan som samfund være en udfordring, at der er så stor en stigning af nye brugere af dette lægemiddel, fordi det kan lægge beslag på tiden hos læger rundt omkring i Danmark.

Der er derudover en høj behandlingspris, og ud fra den viden vi har nu, er det nødvendigt at personer med svær overvægt tager Wegovy hele livet, hvis vægttabet skal vedligeholdes. Således vil der være tale om en blivende høj udgift for borgerne.

3. Hvorfor kan man ikke fastholde vægttabet, når man stopper med at bruge Wegovy?

Wegovy virker blandt andet ved at nedsætte appetitten og sænke hastigheden, hvormed maden passerer gennem fordøjelsessystemet.

Når en person stopper med at tage Wegovy, vil vedkommendes sult blive større. Da det er svært at undertrykke sult, vil personen spise mere end da vedkommende tog Wegovy og det øgede fødeindtag vil medføre vægtøgning.

Sagt på en anden måde; Wegovy virker kun så længe, man tager det.

4. Hvem kan have gavn af behandling med Wegovy?

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen mener, at farmakologisk behandling generelt skal have en mindre rolle i behandlingen af overvægt. Behandling af overvægt med Wegovy skal ikke være førstevalg, men kan efter konkret lægefaglig vurdering supplere ikke-farmakologiske tiltag.

Det kan fx anvendes hvis et vægttab forventes at give væsentlig forbedring af patientens helbred og livskvalitet eller hvor et vægttab er påkrævet for, at patienten kan få tilbudt anden nødvendig behandling, f.eks. en operation.

5. Hvem kan få recept på Wegovy?

Wegovy er godkendt til vægttab og -vedligeholdelse i tillæg til en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, hos voksne med:

  • BMI på mindst 30 eller
  • BMI mellem 27-30, som samtidig har mindst én vægtrelateret tilstand, såsom: Prædiabetes, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, søvnapnø (hyppige åndedrætsophold under søvn) eller hjerte-kar-sygdom

Wegovy er også godkendt til vægttab og -vedligeholdelse i tillæg til en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet hos børn og unge i alderen fra 12 år og derover med:

  • svær overvægt og
  • legemsvægt over 60 kg

Du kan læse mere her:

Nyt vægttabsmiddel: Vægttabsmidler har generelt stadig kun en lille rolle i behandling af overvægt

Præparatanmeldelse Wegovy

Præparatanmeldelse Wegovy - udvidet indikation; børn og unge ≥12 år

6. Kan læger udskrive Wegovy til patienter, som ikke opfylder indikationen?

Læger kan altid efter en individuel vurdering ordinere et lægemiddel til personer, som ikke opfylder de kriterier, det er godkendt til af Lægemiddelstyrelsen. Det kalder vi off-label brug af lægemidler.

Læger som vælger at udskrive Wegovy til personer, der ikke opfylder de kriterier der er i de godkendte indikationer, skal være opmærksomme på, at der er tale om off-label-behandling. Det forudsætter et særligt indgående informeret samtykke.

Patienten skal informeres grundigt om behandlingen, herunder hvilken evidens der ligger til grund for behandlingen, om de bivirkninger der kan opstå, samt at det er en behandling uden for godkendt indikation, der dermed ikke kan genfindes i indlægssedlen. Lægen skal journalføre indikation og begrundelse for behandlingen og det informerede samtykke.

IRF’s umiddelbare vurdering er, at det er vanskeligt at forestille sig en person, der falder uden for den godkendte indikation, der har behov for behandling med Wegovy ud fra en sundhedsmæssig betragtning.

Med andre ord er det ikke vores anbefaling, at læger udskriver Wegovy til patienter, som ikke opfylder de kriterier, det er godkendt til at Lægemiddelstyrelsen.

7. Hvilke overvejelser skal lægen have før behandling af overvægt hos voksne og ordination af Wegovy?

Livsstilsinterventioner, som kost med færre kalorier og øget fysisk aktivitet, skal være afprøvet i minimum tre til seks måneder indenfor det seneste år inden behandling med Wegovy overvejes.

Før opstart af behandling med Wegovy bør patienten udredes og behandles for eventuelle underliggende lidelser, der kan føre til overvægt, fx endokrine lidelser (hypothyroidisme, hyperkortisolisme, hypogonadisme og væksthormonmangel), spiseforstyrrelser eller et uhensigtsmæssigt medicinforbrug.  Spiseforstyrrelser er især vigtige at udelukke inden behandling med vægttabsmedicin, da man ved spiseforstyrrelser har brug for et andet behandlingstilbud.

Månedsbladet Rationel Farmakoterapi nr. 4, 2023

8. Hvilke overvejelser skal lægen have før behandling af overvægt hos børn og unge og ordination af Wegovy?

Farmakologisk behandling af svær overvægt hos børn og unge er ikke førstevalgsbehandling og aldrig enkeltstående behandling. Prisen for behandlingen er høj, men det kan ikke udelukkes, at en del børn og unge med svær overvægt vil have så stor sundhedsmæssig gavn af behandlingen, at det opvejer den høje pris.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge med svær overvægt henvises til regionale eller kommunale tilbud. En liste over tilbud kan findes hos Nationalt Center for Overvægt eller på sundhed.dk under den relevante region. 

Det anbefales desuden, at behandling med Wegovy af børn og unge med svær overvægt varetages af speciallæger i pædiatri med særlig erfaring i behandling af børn og unge med svær overvægt, og at man informeres om, at vægttabet ikke fastholdes, hvis behandlingen ophører. Da forældrene har en stor rolle i at støtte barnet/den unge i at få gavn af behandlingen, herunder at lykkes med at indføre sundere vaner, skal forældrene inddrages og forstå behandlingens omfang og varighed. 

Da der mangler klinisk erfaring og viden om brug af Wegovy til børn og unge ≥12, er det ikke muligt at pege på, hvilken gruppe af børn og unge med svær overvægt der generelt bør tilbydes behandling i offentligt regi. Der savnes desuden viden om langtidseffekter ved brugen af Wegovy blandt børn og unge ≥12 år med svær overvægt, hvorfor det er vigtigt nøje at overveje fordele og ulemper forud for evt. behandling med Wegovy.

Ved behandling af voksne med Wegowy ses der en reduktion i den fedtfrie masse (formodentligt muskler). Dette blev ikke målt i studierne med børn og unge, hvorfor det er uvist, hvor meget af den fedtfrie masse reduceres hos børn og unge, der behandles med Wegovy. Såfremt den fedtfri masse reduceres hos børn og unge, der får Wegovy, kan det potentielt have konsekvenser for normal vækst og udvikling.

9. Bivirkninger, tilskud og godkendelse

Har du spørgsmål til bivirkninger, godkendelse og tilskud kan du finde svar her:

Spørgsmål og svar om slankemedicin og diabetesmedicin (laegemiddelstyrelsen.dk)

Opdateret 30 NOV 2023