Engelsk

Sundhedspleje­besøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud

Med finansloven for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke indsatsen målrettet de første 1.000 dage for børn i udsatte positioner og sårbare familier med en række nye initiativer.

Med udspillet ville regeringen og Dansk Folkeparti styrke samspillet mellem dagtilbud, familien og sundhedsplejen. Initiativerne skal sikre dagtilbud af endnu højere kvalitet og samtidig hjælpe og vejlede sårbare og udsatte familier med små børn.  

Baggrund

Indsatserne skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Som en del af initiativet vil de udvalgte kommuner skulle efteruddanne sundhedsplejersker i metoden Circle of Security Parents (COS-P). Sundhedsstyrelsen forestår udmøntningen af puljen.

Overordnet mål med puljen:

  • At prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare og udsatte familier
  • At udvide den indsats, sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier.
  • At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, både i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af det pædagogiske personale og i forhold til specifikke børn og deres familier.

Hvem kan søge?

Kommuner, der ønsker at kvalitetsudvikle kommunens tilbud om indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage samt styrke samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen kan søge om midler fra puljen.

Projektperiode

Sundhedstyrelsen forventer at give svar om tilsagn ultimo maj 2019. Projekterne forventes afsluttes ultimo september 2021. Evaluering afsluttes ultimo december 2021.

Midler til fordeling

Der er afsat 41 mio. kr. i 2019 til en øget sundhedsplejeindsats til udsatte og sårbare familier ved henholdsvis besøg af sundhedsplejersken i hjemmet, når barnet er 1 ½ og 3 år (31,3 mio. kr.) og tilbud om besøg af sundhedsplejen i dagtilbud med fokus på udsatte børn (9,7 mio. kr.).

Midlerne udmøntes til kommunale sundhedstjenester, der vil udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der tager udgangspunkt i kriterier for såvel hjemmebesøg som samarbejde med dagtilbud, der fastsættes af Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 24. april 2019 kl. 12.00.

Der er en nye ansøgningsrunde, hvor der kan søges frem til 30 september 2019: genopslag fra 15. august 2019

Udmøntning

12 kommuner har fået tilsagn.

Materialer

Bemærk at ansøgningsfrist er overskredet. Der er en nye ansøgningsrunde, hvor der kan søges frem til 30 september 2019: genopslag fra 15. august 2019

Puljeopslag

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2 

Ansøgningsskema 3 

Ansøgningsskema 4

Opdateret 16 AUG 2019