xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Flere, bedre og mere fleksible aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner til at søge midler til at sikre flere, bedre og mere fleksible tilbud om aflastning til borgere med demens og deres pårørende, der skal sikre pårørende et frirum fra sygdommen.

Ansøgningsfrist:             
Som følge af Covid-19 udskydes ansøgningen til den 4. september 2020 kl. 12.00. Spørgsmål fremsendt efter d. 24. august kan ikke påregnes besvaret.

Som noget nyt i forhold til tidligere aflastningspuljer kan der denne gang indgå et element af målrettet mental støtte og aflastning til de pårørende i det samlede aflastningstilbud.

Om ansøgningspuljen

Ansøgningspuljen er på i alt 39 mio. kr. fordelt over årene 2020-2023. 

Puljen kan søges af kommuner. I forbindelse med ansøgningen kan der etableres partnerskaber eller indgås samarbejdsaftaler med andre kommuner.

Formål med puljen

Formålet med puljen er at understøtte nye initiativer og indsatser, der skal: 

 • Sikre flere og bedre aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende.
  • Med ’bedre’ tilbud menes, at tilbuddet er meningsfuldt og attraktivt for den enkelte borger med demens.
 • Sikre fleksibilitet i aflastningstilbuddene, så de eksempelvis også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud.
  • For at sikre meningsfulde tilbud for borgere med demens og fleksibilitet i aflastningen af pårørende, er det vigtigt, at borgere med demens og pårørende inddrages i udvikling af tilbuddene, så disse i højere grad er tilpasset deres behov og ønsker.
 • Sikre pårørende frirum for sygdommen.
  • Frirummet til pårørende kan sikres ved tilbud om aflastning, der giver pårørende tid til sig selv, eventuelt kombineret med tilbud om målrettet mental støtte og aflastning, der kan hjælpe pårørende til at mestre hverdagen, og derigennem sikrer et frirum for sygdommen. Målrettet mental støtte og aflastning kan kun indgå som et element i det samlede aflastningstilbud.  

Puljen er en del af aftalen mellem regeringen og aftalepartierne om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023, og den ligger i forlængelse af initiativ 12 i Demenshandlingsplan 2025 om flere, meningsfulde og fleksible dag- og aflastningstilbud. 

Hvad kan der søges om midler til?

Der kan ansøges om midler til:

 • Løn til projektledelse og projektansatte samt evt. undervisere
 • Konsulentbistand (i nødvendigt og begrænset omfang)
 • Udvikling og formidling af materialer og metoder, der er afgørende for projektets gennemførelse
 • Udgifter i relation til samarbejde med frivilligcentre samt frivillige foreninger
 • Transport (kørselsudgifter efter statens lave takst)
 • Egenevaluering i begrænset omfang med henblik på at få viden om projektets virkning samt understøtte projektets forankring efter puljens udløb
 • Revision af regnskab for projektet.

Der kan ikke ansøges om midler til:

 • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefonudgifte
 • Dækning af momsudgifter, der kan afløfte
 • Køb af it-udstyr (pc, tablets etc.) og andet apparatur
 • Forskningsprojekter
 • Udgifter, der afholdes uden for den angivne projektperiode (obs. tilsagnsdato).

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger 

Sundhedsstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier, som vil blive vurderet efter, i hvor høj grad de skønnes opfyldt:

 1. I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver de indsatser, der iværksættes for at sikre flere, bedre og meningsfulde aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende. 
 2. I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet bygger videre på eksisterende tilbud, og hvilken viden og/eller erfaringer, som projektet vil tage afsæt i.   
 3. I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet understøtter, at fleksibiliteten i aflastningstilbuddene bl.a. også omfatter behovet for støtte og aflastning aften, weekend og i døgntilbud.
 4. I hvilken grad ansøgningen klart og præcist anskueliggør, at de beskrevne indsatser understøtter, at pårørende aflastes og sikres et frirum fra sygdommen. 
 5. I hvilken grad ansøgningen klart og præcist beskriver projektets organisering og ledelsesmæssige forankring samt opstiller klare mål for projektet, kriterier for hvornår målene er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres.

Under hensyn til puljens størrelse og størrelsen af det enkelte projekt, kan Sundhedsstyrelsen ud fra et fagligt skøn foretage en reduktion af den støtte, der tildeles projektet. 

Medfinansiering er ikke et krav for at kunne ansøge, men vil blive vurderet positivt i den samlede vurdering af de indkomne ansøgninger. 

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2020-2023, er i alt 39 mio. kroner. 

Projektindsatserne forløber i årene 2020-2023. Der er kun én ansøgningsrunde. Tilsagn for 2021, 2022 og 2023 er med forbehold for vedtagelse af finansloven for de pågældende år.

Kontakt

Kontakt vedrørende generelle faglige spørgsmål

Fuldmægtig Abelone Løgstrup
Telefon: 93 59 01 68
E-mail: kaal@sst.dk

Spørgsmål vedrørende økonomi

Chefkonsulent Kasper Dahl 
Telefon:  72 26 94 54
E-mail: kad@sst.dk

Materialer

Puljeopslag (fuld tekst)

Ansøgningsskema – hent i Word

Ændring pr. 1.9.2020: Omfanget af del 2 i ansøgningen, ”beskrivelse af projektet" er udvidet til max. 6 sider. 

Vejledning – hent i PDF

Reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023

Spørgsmål og svar

Spørgsmål: Kolonnerne i ansøgningsskemaet er smallere end normalt. Må det stadig kun max. fylde 5 sider? 
Svar: Omfanget af del 2 i ansøgningsskemaet, ”beskrivelse af projektet”, er udvidet til max. 6 sider tekst. 

 

Spørgsmål: I vejledningen står der, at projektet skal være sat i gang i 3. kvartal 2020. Er dette udskudt sammen med ansøgningsfristen?

Svar: Ja, projektet skal være sat i gang i 4. kvartal 2020. Dvs. at detailplanlægningen af projektet skal være påbegyndt.

 

Spørgsmål: Kan kommuner, der har modtaget midler fra tidligere aflastningspuljer, søge denne pulje?

Svar: Puljen kan søges af alle kommuner, også kommuner som har modtaget midler fra tidligere aflastningspuljer.

 

Spørgsmål: Kan der søges om midler til dækning af tomgangsleje af lejlighed i eksisterende plejebolig, som indrettes til aflastningsophold i kortere eller længere perioder? Kan der søges midler til dækning af andel af lønsum til plejepersonale?

Svar:  Der kan ikke søges midler til dækning af husleje, herunder tomgangsleje i aflastningsophold. Derimod kan der søges om midler til dækning af andel af lønsum til plejepersonale.

 

Spørgsmål: Kan der søges om midler til at lease en minibus?

Svar: Nej, der kan ikke søges støtte til at lease en bus. Der ydes kun støtte til kørsel efter statens lave kilometertakst.

 

Spørgsmål: Kan der søges midler fra puljen til projekter, der er støttet under en tidligere aflastningspulje?
Svar: Ja, der kan søges om støtte til projekter, der har fået tildelt midler under tidligere puljer til aflastning af borgere med demens og deres pårørende. For at projekterne skal komme i betragtning til den nye pulje, skal der være sket en udvikling af projektet. Ansøger skal anskueliggøre, hvordan projektet er udviklet. 

Spørgsmål: Er det et krav, at borgeren har en diagnosticeret demenssygdom, for at kunne indgå i projektet? 
Svar: Nej, i denne pulje er det ikke et kriterie, at borgeren skal være diagnosticeret med demens. Borgere, der viser tydelige tegn på demens kan inkluderes i projektet. 

Spørgsmål: Kan der søges midler til kompetenceudvikling af 2-3 medarbejdere vedr. en konkret opgave i projektet?
Svar: Der kan søges støtte i nødvendigt og begrænset omfang til kompetenceudvikling af medarbejdere til at forestå tilbud om målrettet  mental støtte og aflastning, som kan hjælpe pårørende til at mestre hverdagen.

Spørgsmål: Kan der søges støtte til husleje til døgnophold?
Svar: Nej, der kan generelt ikke søges støtte til husleje. Heller ikke til døgnophold.  

Opdateret 22 APR 2020