Engelsk

Fælleskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælps­modtagere skal have mulighed for civil­samfunds­deltagelse

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022 afsat 20,3 mio. kr. til initiativet ”Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”. Puljen har til formål at afhjælpe ensomhed blandt svage ældre hjemmehjælpsmodtagere.

Puljen blev udmøntet første gang i 2018, hvor der i satspuljeaftalen på ældreområdet var afsat 28,3 mio. kr. Her fik i alt 10 kommuner tilsagn om midler fra puljen: Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse (1. udmøntning)

For at muliggøre, at flere ældre kan få gavn af fællesskabsklippekort, blev der i satspuljeaftalen for 2019-2022 tilført yderlige 20,3 mio. til en denne nye ansøgningsrunde af fællesskabspuljen (”Fællesskabspulje 2.0”).

Sundhedsstyrelsen inviterer derfor igen kommuner til at ansøge puljemidler til at styrke ældre ensomme hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om et fællesskabsklippekort.

Målgruppen er svage ældre hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem, der vurderes at have behov for støtte til at deltage i civilsamfundet, da ensomhed er særligt udbredt blandt denne gruppe borgere. Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Forskning viser at ensomhed blandt andet hænger sammen med for tidlig død, hjerte-kar-sygdom, demens og depression. Samlet set er det estimeret, at ensomhed koster det danske samfund 2,2 mia. kr. i ekstra pleje og omsorg om året.

Fælleskabsklippekort

Undersøgelser viser, at der kan være en række barrierer for ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, i forhold til at komme afsted og deltage i sociale aktiviteter i civilsamfundet. Derfor kan kommuner i denne pulje søge midler til at kunne tilbyde svage ældre hjemmehjælpsmodtagere et fællesskabsklippekort.

Fællesskabsklippekortet kan anvendes til to typer af tiltag. Klippekortet kan bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver ældre hjemmehjælpsmodtagere udvidet vejledning om de kommunale eller frivillige sociale tilbud og aktiviteter.

Fællesskabsklippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgerne til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund (fx mandeklubber, ’cykling uden alder’, spisevenner, seniornetværk mv.). 

Læs mere om ensomhed blandt ældre i hjemmeplejen i rapporten Styrket indsats mod ensomhed hos ældre mennesker med meget hjemmehjælp (oktober 2016) samt det tilhørende Inspirationskatalog

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommuner, og fællesskabsklippekortet skal kunne anvendes af hjemmehjælpsmodtagere, uanset om de har en offentlig eller privat leverandør af hjemmepleje. De ti kommuner der fik tildelt midler til fællesskabsklippekort i 2018, kan dog ikke søge igen.

Puljens størrelse

Der er afsat i alt 20,3 mio. kr. til Fællesskabspulje 2.0 i perioden 2019-2021, og det vurderes, at der kan bevilges midler til fællesskabsklippekort i ca. 8 kommuner.

Spørgsmål 

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål stillet efter 25. marts 2019 kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort her på siden.

Materiale

Puljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Spørgsmål
Der står i puljeopslaget, at man kan søge lønudgifter til medarbejdere i forbindelse med bl.a. ledsagelse af borgere. Gælder dette også ledsagelse under aktiviteten?

Svar
Ja, det kan både søges om medarbejdertid til ledsagelse af borgere til og fra en aktivitet samt under en aktivitet.


Spørgsmål
Skal medarbejderne være organisatorisk ansat i hjemmeplejen?

Svar
Det er ikke et krav, at medarbejderne rent organisatorisk er ansat i hjemmeplejen. Jf. kriterie 6 i puljeopslaget vurderes der dog på, i hvilken grad det i ansøgningen klart og præcist er beskrevet, hvilke medarbejdergrupper der vil indgå i projektet til vejledning, støtte og/eller ledsagelse af borgerne, herunder deres grad af kendskab til borgerne og relevante kompetencer. 

Opdateret 16 NOV 2018