xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Acarizax®

Præparatanmeldelse: Ny 3-årig sublingual immunterapi mod husstøvmideallergi.

Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

Ny 3-årig sublingual immunterapi mod husstøvmideallergi.

Konklusion

Det er IRF’s samlede vurdering, at Acarizax kan være en relevant tillægsbehandling ved husstøvmide forårsaget allergisk rhinitis og allergisk astma til voksne, når symptomatisk behandling ikke er tilstrækkelig. Immunterapi er en langvarig behandling, som kræver høj patientmotivation og efter endt behandling vil symptomatisk behandling sandsynligvis fortsat være påkrævet. Der findes ingen komparative studier mod immunterapi som injektionsbehandling, men indirekte statistiske analyser indikerer, at effekten er sammenlignelig (1). Acarizax har den fordel, at hjemmebehandling er mulig fraset første dosis, som gives under lægeovervågning. Der er typisk forbigående bivirkninger i form af milde allergiske besvær op til de første tre måneder af behandlingen.

Acarizax skal tages dagligt i tre år, og prisen for den samlede behandling er 31.749 dkk.

Acarizax blev først markedsført d. 5. november 2015. Der er i dag generelt klausuleret tilskud til behandlingen, hvis maksimal symptomlindrende behandling ikke er sufficient (se indikation).

Baggrund

Acarizax tilhører gruppen af allergi-immunterapi, hvis formål er at modificere den immunologiske reaktion på allergener ved gentagen eksponering (1).
Acarizax består af et standardiseret allergenekstrakt fra husstøvmiderne Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae og forefindes som smeltetablet, der placeres under tungen, som det kendes fra Grazax (2, 3). Den perorale formulering foregår, fraset første dosis, i patientens hjem og dermed mindskes antallet af lægebesøg og gener ved subkutan injektion (1).

Indikation
Acarizax er indiceret til voksne patienter (18-65 år) diagnosticeret via klinisk anamnese og en positiv test for husstøvmidesensibilisering (hudpriktest og/eller specifik IgE) samt mindst en af følgende tilstande (4):

• Allergisk rhinitis: Vedvarende moderat til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis trods brug af symptomlindrende behandling.
• Allergisk astma: Husstøvmideudløst allergisk astma, som ikke er velkontrolleret ved inhalationscorticosteroider og forbundet med let til svær husstøvmideudløst allergisk rhinitis.

Den kliniske effekt af immuniseringen er vist at sætte ind 8-14 uger efter behandlingsstart. Internationale retningslinjer for behandling henviser til en behandlingsperiode på tre år med allergi-immunterapi for at opnå modifikation af sygdommen. Effektdata er tilgængelige for 18 måneders behandling med Acarizax til voksne (se nedenfor). Ingen data er tilgængelige for tre års behandling. Hvis der ikke observeres forbedring i løbet af det første års behandling med Acarizax, er der ikke indikation for at fortsætte behandlingen (4).

Graviditet og amning
Der foreligger ingen kliniske data med hensyn til teratogenecitet eller amning, og det frarådes at påbegynde behandling med Acarizax under graviditet.

Formulering og dosering
Den anbefalede dosis for voksne er én frysetørret tablet  daglig. Tabletten placeres under tungen, hvor den opløses. Synkning bør undgås i cirka ét minut. Der bør ikke indtages mad og drikke i de efterfølgende 5 minutter.

Første dosis tages under lægelig overvågning og i de efterfølgende 30 min. pga. risiko for svær allergisk reaktion.

Kontraindikationer

• Patienter med FEV1 < 70 % af den forventede værdi (trods relevant standard astmabehandling) eller haft nylig svær astma-eksercabation (seneste tre måneder).
• Patienter med aktiv eller dårligt kontrollerede, autoimmune sygdomme, immundefekter, nedsat immunforsvar, immunosuppression og maligne neoplastiske sygdomme med aktuel sygdomsrelevans.
• Patienter med akut svær oral inflammation eller mundsår bør afvente eller udsætte igangværende behandling.
• Patienter med astma, som oplever en akut luftvejsinfektion, bør afvente initiering af Acarizax-behandling, indtil infektionen er veloverstået. Patienter bør søge lægehjælp omgående, hvis deres astma pludselig forværres.

Effekt

Acarizax er undersøgt i randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg som tillægsbehandling til bedste vedligeholdelsesbehandling for henholdsvis allergisk rhinitis (MT06) og allergisk astma (MT04). Der forefindes ikke aktive komparatorstudier med immunmodulerende injektionsbehandling. Da allergi immunterapi behøver tid til at modificere immunresponset, foregik behandling med Acarizax i op til ét år før effekten blev undersøgt. Det primære effektmål for allergisk rhinitis var en patientrapporteret sammensat symptomscore for summen af rhinitis-symptomer og medicinforbrug (Total Combined Rhinitis Score -TCRS). Skalaen spænder fra 0 til 24 points og absolutte værdier af TCRS >1 blev vurderet klinisk relevant signifikant (en ændring af TCRS >1 vil for medicinen betyde tre måneder årligt, hvor patienten ikke dagligt tager antihistamin; For symptomer vil det ændre sværhedsgrad for ét symptom, f.eks. fra svær til moderat blokeret næse over ét år).
Det primære effektmål for allergisk astma var tid til første astma-eksercabation. Klinisk relevant forskel blev bestemt til hazard ratio 0,7 (risikoreduktion på 30%).

De to gennemførte fase-III-studier (5, 6) viste begge klinisk signifikant effekt af Acarizax på de præspecificerede klinisk relevante endepunkter for henholdsvis allergisk rhinitis og allergisk astma (se tabel). Der er også gennemført tre fase-II-III-studier (7-9) samt en post hoc analyse (10) af patienter med delvist kontrolleret astma som støtter ovenstående resultater for allergisk rhinitis og viser et fald i inhaleret corticosteroidforbrug (budesonid) ved astma på 81 mikrogram/dag (95% CI: 27-136 mikrogram/dag).

Bivirkninger

Hovedparten af bivirkningerne forbundet med Acarizax og lignende sublingual administreret immunterapi behandling forekommer i umiddelbar tilslutning til indtagelse, hvorfor den første dosis bør foregå under lægeovervågning (2). I løbet af de første tre måneders behandling oplevede 48% bivirkninger til Acarizax. Bivirkningerne er hovedsagelig milde (72%) og svandt typisk efter tre måneders behandling. I Acarizax-gruppen afbrød 6% af patienter studiet pga. bivirkninger mod 3% i kontrolgruppen. Acarizax bør imidlertid anvendes med forsigtighed til patienter med kendt, svær astma.

Interaktioner

Acarizax er et allergenekstrakt fra husstøvmider og deres fæces. Det består af protein, som spaltes i tarmen, hvorfor der ikke er udført farmakokinetiske studier eller interaktionsstudier på mennesker. IRF har ikke identificeret nogen potentielle lægemiddelinteraktioner.

Pris

Billigste dagsbehandling med Acarizax (per 04.05.2016). Dette svarer til en samlet pris for tre års behandling på 31.749 kr. Det er vigtigt, at patienter har høj compliance og er motiverede for denne lange behandling.

Sundhedsøkonomiske analyser har vist, at behandling med sublingual immunterapi er økonomisk fordelagtig sammenlignet med subkutan immunterapi (11).

Links

Produktresumé

Medicinpriser

Pro.medicin.dk

Referencer

 1. Durham SR, Penagos M. Sublingual or subcutaneous immunotherapy for allergic rhinitis? The Journal of allergy and clinical immunology. 2016;137(2):339-49.e10.
 2. Normansell R, Kew KM, Bridgman AL. Sublingual immunotherapy for asthma. The Cochrane database of systematic reviews. 2015;8:Cd011293.
 3. Radulovic S, Calderon MA, Wilson D, Durham S. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis. The Cochrane database of systematic reviews. 2010(12):Cd002893.
 4. Sundhedsstyrelsen. Produktresumé for Acarizax. 2015.
 5. Virchow JC, Backer V, Kuna P, Prieto L, Nolte H, Villesen HH, et al. Efficacy of a House Dust Mite Sublingual Allergen Immunotherapy Tablet in Adults With Allergic Asthma: A Randomized Clinical Trial. Jama. 2016;315(16):1715-25.
 6. Demoly P, Emminger W, Rehm D, Backer V, Tommerup L, Kleine-Tebbe J. Effective treatment of house dust mite-induced allergic rhinitis with 2 doses of the SQ HDM SLIT-tablet: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 2016;137(2):444-51.e8.
 7. Nolte H, Maloney J, Nelson HS, Bernstein DI, Lu S, Li Z, et al. Onset and dose-related efficacy of house dust mite sublingual immunotherapy tablets in an environmental exposure chamber. The Journal of allergy and clinical immunology. 2015;135(6):1494-501.e6.
 8. Mosbech H, Canonica GW, Backer V, de Blay F, Klimek L, Broge L, et al. SQ house dust mite sublingually administered immunotherapy tablet (ALK) improves allergic rhinitis in patients with house dust mite allergic asthma and rhinitis symptoms. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology. 2015;114(2):134-40.
 9. Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F, Pastorello EA, Trebas-Pietras E, Andres LP, et al. Standardized quality (SQ) house dust mite sublingual immunotherapy tablet (ALK) reduces inhaled corticosteroid use while maintaining asthma control: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The Journal of allergy and clinical immunology. 2014;134(3):568-75.e7.
 10. de Blay F, Kuna P, Prieto L, Ginko T, Seitzberg D, Riis B, et al. SQ HDM SLIT-tablet (ALK) in treatment of asthma--post hoc results from a randomised trial. Respiratory medicine. 2014;108(10):1430-7.
 11. Ronborg S, Johnsen CR, Theilgaard S, Winther A, Hahn-Pedersen J, Andreasen JN, et al. Cost-minimization analysis of sublingual immunotherapy versus subcutaneous immunotherapy for house dust mite respiratory allergic disease in Denmark. Journal of medical economics. 2016:1-7.
Opdateret 20 MAJ 2016