xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Whistleblower­ordning

Whistleblowere kan hjælpe med at afsløre og afdække fejl, forsømmelser og uregelmæssigheder. Derfor har Sundhedsstyrelsen etableret en whistleblowerordning, som har til formål at:

  • Øge muligheder for at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i styrelsen uden frygt for negative konsekvenser
  • Opdage fejl og forsømmelser, så vi kan rette op på dem.

 

Hvem kan indberette?

Whistlebloverordningen kan bruges af:

  • Ansatte i Sundhedsstyrelsen
  • Tidligere ansatte i Sundhedsstyrelsen, som ønsker at indberette oplysninger, som vedkommende fik kendskab til under sin ansættelse i styrelsen
  • Personer, som ønsker at indberette oplysninger fra en ansættelsesproces i Sundhedsstyrelsen
  • Samarbejdspartnere og disses ansatte, hvis der har været et kontinuerligt og formaliseret samarbejde.

Du kan både indberette anonymt eller med dit navn, når du indsender en indberetning. Vi beskytter personer, som giver oplysninger til whistleblowerordningen. 

 

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen er til alvorlige forhold, som har betydning for, hvordan Sundhedsstyrelsen kan løse sine opgaver. Det kan fx være strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelse af lovgivning, grove eller gentagne overtrædelse af forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at mindre alvorlige forhold som fx overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer eller oplysninger om mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen håndteres på anden vis fx sammen med nærmeste leder, HR-afdelingen eller tillidsrepræsentanten.

Hvis du indberetter et forhold til whistleblowerordningen, der ikke er omfattet af ordningen, har du mulighed for at blive vejledt om, hvor du i stedet kan henvende dig. Dette er dog ikke muligt, hvis du indberetter anonymt.

 

Hvad kan indberetninger føre til?

Sundhedsstyrelsen vil bruge indberetninger til at rete op på kritisable forhold. Hvis der er tale om overtrædelse af straffelovgivningen, vil det blive anmeldt til politiet.

Vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en ansat, kan det føre til negative ansættelsesretlige reaktioner. Og vedrører sagen alvorlige fejl og forsømmelser begået af en samarbejdspartner, kan det medføre kontraktlige konsekvenser.

 

Hvordan indberetter du til whistleblowerordningen?

Sundhedsstyrelsen er ved at afklare mulighederne for at indberette elektronisk. I mellemtiden kan indberetninger til ordningen kun ske via brev til Sundhedsstyrelsen. 
Indberetninger til Sundhedsstyrelsens whistleblowerordning sendes pr. brev til:

Sundhedsstyrelsen 
Direktionen WB
Islands Brygge 67
2300 København S

Hvis du indberetter anonymt, skal du huske at give oplysninger, der kan føre tilbage til dig. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du indberetter til whistleblowerordningen, kan du i nogle tilfælde blive anset som part i sagen. Hvis du indgiver oplysninger i god tro, er du beskyttet mod negative konsekvenser, fx afskedigelse. Hvis du alligevel oplever, at sagen har givet negative konsekvenser, vil vi opfordre dig til at kontakte Whistleblowerenheden i Sundhedsstyrelsen v. sekretariatschefen samt orientere din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.

Hvad betyder det for de personer, indberetningen handler om?

De personer, som en indberetning omhandler, har også en række rettigheder. De vil normalt blive underrettet om sagen, og de har ret til at få rettet forkerte oplysninger. Hvis sagen fører til en disciplinær sanktion, eller hvis det er nødvendigt at opbevare oplysninger fra sagen, vil de blive opbevaret i den pågældendes personalemappe.

Hvis indberetningen handler om styrelsens direktør, vil indberetningen blive behandlet af direktionen i Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet. Du kan indsende en klage på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan også kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets fælles databeskyttelsesrådgiver om, hvordan dine personoplysninger behandles. Det gør du ved at skrive til databeskyttelse@sum.dk.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om og overvåger databeskyttelsesområdet i hele Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Årsberetning

Sundhedsstyrelsens årsberetninger for whistlebloweraktiviteter vil kunne tilgås herunder.

Såfremt der ikke findes en beretning for et konkret år, er det ens betydende med, at Sundhedsstyrelsen ikke har modtaget whistleblowerhenvendelser i det pågældende år.

Opdateret 23 JUN 2023