xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Demenshandlingsplan: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (initiativ 22)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025

EVALUERINGER 24 JUN 2020

Initiativ Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er en ansøgningspulje under handlingsplanens fokusområde 5 ”Øget videns- og kompetenceniveau”.

Puljen løb over knap 3 år (2017-2019) og udgjorde i alt 139 millioner kroner, som blev udmeldt med 91,5 millioner kroner i 2017 og 47,5 millioner kroner i 2018. Der blev herudover i 2017 afsat 2,8 mio. kr. til at flere kommuner kunne få besøg af demensrejseholdet. I alt 56 projekter fik støtte til gennemførelse af kompetenceløft og 8 kommuner (Ballerup, Frederiksberg, Mariagerfjord, Samsø, Silkeborg, Skive, Struer og Ringkøbing-Skjern) fik støtte til besøg af demensrejseholdet.

Evaluering af puljen

Epinion, Pluss og Teknologisk Institut har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført en monitorering af de 56 projekters kompetenceløftsaktiviteter. Monitoreringen havde til formål at give svar på, hvorvidt medarbejdernes viden om demens og kompetencer blev styrket på baggrund af kompetenceløftet, om deltagerne var blevet bedre rustet til at udføre deres arbejde med mennesker med demens, og om de oplevede, at de havde fået en styrket faglig tilgang til arbejdet med mennesker med demens.

Parallelt hermed udarbejdede Epinion, Pluss og Teknologisk Institut en selvstændig casesamling, baseret på kvalitative casestudier af 10 kompetenceløftsprojekter, der på forskellig vis har arbejdet med kompetenceløft på demensområdet. De 10 projekter blev udvalgt på baggrund af resultater fra monitoreringen, hvor projekterne havde opnået et højt kompetenceløft fra førmåling til eftermåling. Casesamlingen har til formål at give anvendelsesorienteret viden til andre organisationer og inspiration til at igangsætte lignende kompetenceløftsforløb.

Evalueringen viser bl.a., at 

 • kompetenceløftet har øget deltagernes viden om demens og kendskab til indsatser på demensområdet
 • størstedelen af deltagerne kan omsætte og anvende ny viden og redskaber i praksis efter kompetenceløftet
 • kompetenceløftet har styrket praksis på flere parametre (fx styrket forståelse af situationen hos mennesket med demens)
 • kompetenceløftet har bidraget med større refleksion, en større lyst til at tilegne sig viden, en større tilfredshed i arbejdet og en større sparring.

Erfaringer og inspiration fra 10 projekter

 

 

Monitorering af kompetenceløftsaktiviteter som led i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025

Bilagsrapport - Supplerende figurmateriale

 

 

Udmøntning af puljen

Sundhedsstyrelsen modtog i 2017 i alt 107 ansøgninger til et samlet beløb på 299.273.214 kr. Der blev foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 88,7 mio. kr. til udmøntning i 2017 fordelt på 32 projekter med deltagelse af kommuner, regioner, almen praksis og selvejende institutioner. Herudover blev der udmøntet 2,8 mio. kr. til at 8 kommuner kunne få besøg af demensrejseholdet.

Sundhedsstyrelsen modtog i 2018 i alt 97 ansøgninger til et samlet beløb på 165.849.784 kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 47,5 mio. kr. til udmøntning i 2018 fordelt på 24 projekter med deltagelse af kommuner, regioner og almen praksis. 

Sundhedsstyrelsen vurderede ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen blev der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnedes opfyldt:

 • I hvilken grad det foreslåede initiativ/projekt understøttede puljens formål om praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere og ledere.
 • I hvilken grad ansøger sandsynliggjorde organisationens behov for kompetenceløft, og at kompetenceløftet ville styrke demensindsatsen til gavn for mennesket med demens og de pårørende.
 • I hvilken grad der blev opstillet klare mål for projektet/initiativet, kriterier for hvornår disse var opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen ville blive evalueret.
 • I hvilken grad det blev sandsynliggjort, at viden og kompetenceudvikling i demens gennem transfer/praksisnær læring og refleksion kunne omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange.
 • I hvilken grad indsatsen/projektet var funderet i ledelsen, så fx den faglig ledelse kunne sikre, at kompetenceudviklingen blev forankret i hverdagen.
 • I hvilken grad ansøger havde sandsynliggjort, at kompetenceløftet kunne blive implementeret og forankret i organisationen på lang sigt.
 • I hvilken grad ansøger havde sandsynliggjort, at der kunne sikres sammenhæng til tidligere/igangværende kompetenceløft på demensområdet og at kompetenceløftet ville hænge sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Det blev endvidere vurderet positivt:

 • Hvis kompetenceløftet omfattede demenskoordinatorer og/eller demensnøglepersoner.
 • Hvis kompetenceløftet kunne styrke det tværfaglige og tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling – fx gennem samarbejder og partnerskaber i initiativer/projekter.
 • Hvis der i projektet kunne opnås viden eller afprøves modeller til kompetenceløft, der efterfølgende kunne deles og udbredes til andre regioner/kommuner.
 • Hvis medfinansiering indgik i initiativet/projektet. 

Samlet oversigt og resumé af kompetenceløftprojekterne

Puljeopslag (2017)