xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tillid som forudsætning for tværfagligt samarbejde

Det tværfaglige samarbejde er ofte en kilde til nytænkning, styrket koordinering og bedre løsninger til glæde for borgerne. Der er mange veje til at forbedre det tværfaglige samarbejde, der alle kræver tillid og gensidig forpligtelse.

Af Anne-Mette Scheibel, partner i Resonans, der faciliterer netværksklyngen om tværfagligt samarbejde i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Indlægget er opsamling på centrale erfaringer og anbefalinger fra projektlederne i klyngen.

I puljen til styrket omsorg og nærvær er der blevet arbejdet med tværfagligt samarbejde på mange måder fx via tværgående holdmøder, kurser og dialogformer – og inviteret det lokale sygehus ind i samarbejdet.

Tværfaglige holdmøder med struktureret mødeledelse

En metodelæring fra projekterne har været tværfaglige holdmøder, som har været en succes. Enkle greb med at afholde møderne med klar mødeledelse har medvirket til en tryg stemning, og at alle har kunne bidrage konstruktivt på mødet. De strukturerede møder har medført, at de har skabt fælles værdi for borgerne via videndeling og erfaringsudveksling. En positiv oplevelse er, at repræsentanter fra alle faggrupper som social- og sundhedshjælpere og -assistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og visitatorer har haft lyst til at tage mødelederrollen på sig.

De tværfaglige holdmøder fokuserer ikke alene på den rehabiliterende tilgang. Der har også været behov for at drøfte borgere, som ikke har et rehabiliteringspotentiale, men hvor koordinering af indsats og fælles forståelse har været vigtigt. Fokus har været på det helhedsorienterede syn på borgerne og de pårørendes situation.

Trivselsrum – en tværgående dialogform

En anden metodisk læring er at styrke det tværgående samarbejde via den tværgående dialogform: Trivselsrum. Trivselsrum er en reflekterende team-metode, hvor der både bliver lyttet og reflekteret på tværs. De tværfaglige møder har givet et fælles sprog om borgernes trivsel og helbredstilstand. Og medarbejderne har selv taget teten med at fortsætte med dialogmetoden uden faciliteringsstøtte fra projektet.

Tillid som forudsætning for udforskning af faggrænser

Mange af projekterne har arbejdet med at udforske dilemmaerne omkring de etablerede faggrænser. På den ene side har faggrupperne forskellige stærke kompetencer - og på den anden side er der også overlap i praksishverdagen, hvor der er et høj krav om tillid til at brug hinandens fagligheder fleksibelt til glæde for borgerne.

Generelt har den undersøgende, nysgerrige og innovative tilgang været vigtig at holde sig for øje i samarbejdet på tværs af faggrupper og i de tværgående ledelsessamarbejder. Kommunikation og koordinering har været vigtigt greb til at lykkes.

Anbefalingertil andre kommende projekter

nummer et

Få samme øje på borgeren

Arbejd med at alle medarbejdere og ledere får øje på borgeren. Fælles oplevelser og forståelser af bevæggrunde kan øge samarbejdet og samle faggrupperne om borgeren.
nummer to

Brug ressourcer på at kommunikere rammer og retning

Invester meget tid i at kommunikere formål, rammer og retning med projektet ud ved at klæde medarbejdernes nærmeste leder på til at formidle videre enkelt og tydeligt.
nummer tre

Styrk forpligtelserne i det tværgående samarbejde mellem aktører og sektorer

En overvejelse er at etablere en tværgående samarbejdskontrakt til at understøtte samarbejdet med eksterne aktører som fx det lokale hospital. En samarbejdskontrakt, som kan genbesøges undervejs i forløbet for at sikre fremdrift.

Overvej

  • Hvilke fora for tværfaglige samarbejder har I allerede? Kan dette forum styrkes via nye mødeformater og dialogformer?
  • Hvilke former for ’plejer’ og forforståelser skal udforskes for at forstyrre de etablerede faggrænser?
  • Hvordan arbejder I med at styrke tilliden mellem faggrupper, medarbejdere og ledere til at udnytte det tværfaglige potentiale?

Projekter der har arbejdet med temaet

Holbæk Kommune: Fagligt overskud til omsorg og nærvær

Skabe et samspil mellem faglighed, teknologi og adfærd for at løfte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen bl.a. gennem adfærdsdesign og nudging-metodikker, der fremmer intuitiv afvendelse af systemer.

Kalundborg Kommune: Øget livskvalitet for de ældre i Kalundborg Kommune gennem borgerinddragelse og selvstændig livsførelse

Skabe en transparant metodefast og struktureret samarbejdsform på tværs ad faglighederne. Tværfaglige teams skal fremover koordinere indsatser og skabe en fælles forståelse af mål sammen med borgeren og pårørende.

Thisted Kommune: Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen via intelligent teknologi og øget rehabilitering

Undersøge og afprøve hvordan kommunen kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende pleje og rehabilitering, hvor livskvalitet og selvbestemmelse er i fokus.

Kerteminde Kommune: Sammen om gode liv

Borgerne i hjemmeplejen skal opleve mere nærhed og omsorg. Udgangspunktet for dette vil være et særligt fokus på forbedring af tværfaglighed, den nuværende dokumentationspraksis samt et fornyet mind-set hos ledere og medarbejdere.

Opdateret 31 MAJ 2022