xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fra pårørende til ”medrørende”

De nærmeste til den ældre, står ikke blot på sidelinjen, men er både dybt berørte og involverede i hverdagens pleje; de er mange steder ikke længere blot ’pårørende’, men ’medrørende’ og skal tænkes tæt ind i den ældres forløb. Fx gennem Marte Meo-film og virtuelle mestringskurser.

Af Nanna Hebsgaard, partner i Resonans, der faciliterer netværksklyngen om pårørende i puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Indlægget er opsamling på centrale erfaringer og anbefalinger fra projektlederne i klyngen.

Flere projekter har arbejdet med at styrke kvaliteten af omsorg og nærvær i ældreplejen gennem pårørendesamarbejde. Pårørende skal have en ny rolle som ’medrørende’ og det kalder på fornyet kultur og fokus på det mærkbare. Der er gode erfaringer med forskellige formater og metoder som fx anvendelse af den videobaserede Marte Meo-metode ift. at styrke samspillet mellem ældre med demens, pårørende og det faglige personale, samt online mestringsforløb med afsæt i de velkendte LÆR AT TACKLE-kurser målrettet pårørende.

Fra ’målbart’ til ’mærkbart’ i samarbejdet med pårørende

Kendetegnende for læringen i projekterne er, at de pårørende og deres ældre har oplevet en styrket livskvalitet – dels gennem endnu mere inddragelse og selvbestemmelse end tidligere, men også gennem det forebyggende samarbejde Marte Meo-metoden har opnået. Samtidig er der med onlinekurserne til pårørende en oplevelse af, at man når ud til en bredere gruppe af pårørende i en langt tidligere fase i forløbet.

Trods krydspresset af forskellige vilkår, som Covid-19 samt fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer, har det vist sig afgørende at holde fast i, at filmoptagelser med Marte Meo-metoden er en måde at skabe fremdrift og udvikling på i pårørendesamarbejde, ligesom det bidrager til kompetenceudvikling af medarbejdere. Men vigtigst er, at det skaber trivsel hos borgere med demens. For når demens er en del af hverdagen, kan film bygge bro mellem eget hjem og plejecenter. Pårørende bliver medrørende i samskabelse med personalet med det for øje at forstå, hvordan borgeren med demens oplever og forstår verden og menneskerne omkring dem. Det fører ikke kun til målbare resultater, men også til mærkbare resultater, hvor mængden af skriftlig dokumentation minimeres og oplevelsen af omsorg og nærvær styrkes.

Behov for kulturforandring i samarbejdet med pårørende

Det kan være en generel udfordring i projekterne, at få ledere og medarbejdere i plejen til at have fokus på pårørende – især ift. udvikling og formidling af tilbud til dem, men også i forhold til reel inddragelse af de pårørende som vidensressource. Der er behov for en mere systematisk måde at inddrage og samarbejde med pårørende på med henblik på at forebygge konflikter og understøtte trivslen hos både medarbejdere og pårørende. Samtidig er det vigtigt at betragte pårørendegruppen som en meget bred gruppe med vidt forskellige behov og forudsætninger når man udvikler indsatser og lægger op til tættere samspil i hverdagen.

Anbefalinger til andre kommende projekter

nummer et

Start innovativt

Interview målgruppen det handler om, og hav fokus på de mærkbare (det vi kan se) og de målbare resultater.
nummer to

Have fokus på tid, tempo og tålmodighed

Udvis fleksibilitet ift. rammer og deltagelse - det skal være på de pårørendes præmisser, hvis samspillet skal udvikle sig.
nummer tre

Hav fokus på at få projektet til at leve

Vær opmærksom på at udvikle materiale, som målgruppen fremadrettet kan blive inspireret af efter endt mestringsforløb.

Overvej

  • Har I grundigt undersøgt hvad de pårørende har brug for i samarbejdet?
  • Hvilke eksempler på mærkbare resultater i samarbejdet med pårørende findes allerede i jeres organisation?
  • Hvordan arbejder I fleksibelt med pårørendes forskellige forudsætninger og ressourcer?

Projekter der har arbejdet med temaet

Københavns Kommune: Virtuelt mestringskursus for pårørende

Udvikle et online-kursus til pårørende på baggrund af den eksisterende indsats ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”.

Herning Kommune: Tid til at lære- tid til at leve

Anvende den videobaserede Marte Meo-metode til at skabe sammenhæng og videndeling, så den omsorg og nærhed styrkes i ældreplejen.

Opdateret 17 APR 2023