xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Tal og overvågning: COVID-19

Her viser vi overordnede data om coronavirus/COVID-19. Se detaljerede data og oplysninger hos Statens Serum Institut.

 

Om opdateringer

'Status for Danmark' under punkt 1 opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

Øvrige tabeller og figurer opdateres hver tirsdag kl. 14.

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt: COVID-19-dashboard

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedr. COVID-19, hvor mange data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 

1. Overblik

1.1 COVID-19 status for Danmark

Danmark Total Ændring: 1 døgn7
Antal prøver1 3.246.363
 54.396
Testede personer2 2.128.443
26.416
Smittede personer3 21.847
454
Indlagte4
58
-2
Heraf indlagte på intensiv (uden respirator) 3
0
Heraf indlagte på intensiv og i respirator
1 0
Overståede infektioner5 17.110  192
Dødsfald6 635 0
Dødsfald i % af smittede
2,9 %  

See statistics in English

 

Opdateret 18. september kl. 13.55

Tal opgjort 18. september kl. 12.15. Kilde: Statens Serum Institut.  

1) En person kan have fået foretaget flere tests. Antal prøver viser dermed det samlede antal tests, som er eller bliver analyseret.
2) Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
4) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.
5) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
6) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 
7) Ændring i forhold til data fra forrige døgns opgørelse.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.


1.2 COVID-19 status for Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu) 

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

 


1.3 Indlagte: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag

OBS – Tallene omkring indlæggelser, intensiv patienter og patienter i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover opdateres definition således, at en indlæggelse afgrænses ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Alle tal for indlagte patienter følger den nye opgørelsesmetode.

Graf, der vise udviklingen i antal indlagte patienter med COVID-19 pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte. Den grønne linje viser det samlede antal indlagte, den blå viser antal indlagte på intensiv og den grå viser antal indlagte på intensiv og i respirator.

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator. For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.


2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund er sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

OBS – Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­

Opdateret 15. september kl. 14.00; Kilde: Statens Serum Institut; Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.3 Indlagte på intensiv: regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Opdateret 15. september kl. 14.00 - COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.4 Indlagte patienter: regioner - status

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - status

Antal indlagte på sygehus i alt Heraf indlagte på intensiv afd. (uden respirator) Heraf indlagte på intensiv afd. og i respirator
Region Nordjylland 12 0 0
Region Midtjylland 4 0 0
Region Syddanmark 10 1 0
Region Hovedstaden 24 2 1
Region Sjælland 5 0 0
Hele landet 55 3 1
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.5 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte i alt­ Andel af indlagte i forhold til bekræftede   Indlagte patienter med underliggende sygdom✱✱­­ Andel af indlagte med underliggende sygdom­­✱✱ Indlagte kvinder Indlagte mænd
 0-9 784 25 3 % 1 4 % 11 14
10-19 1.893 30 2 % 6 20 % 17 13
20-29 3.631 102 3 % 28 27 % 65 37
30-39 3.009 163 5 % 56 34 % 99 64
40-49 3.328 276 8 % 91 33 % 142 134
50-59 3.352 465 14 % 202 43 % 216 249
60-69 1.982 494 25 % 287 58 % 194 300
70-79 1.378 697 51 % 523 75 % 277 420
80-89 927 551 59 % 433 79 % 281 270
90+  287 148 52 % 124 84 % 96 52
I alt 20.571 2.951 14 % 1.751 59 %
1.398 1.553

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


2.6 Patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte på intensiv i alt1 Andel af indlagte på
intensiv i forhold 
til bekræftede tilfælde
Indlagte patienter på
intensiv med 
underliggende sygdom2­­
Andel af indlagte patienter
på intensiv med
underliggende sygdom­­2
Indlagte kvinder på intensiv1 Indlagte mænd på intensiv1
0-91 784 0 - - - 0 0
10-19 1.893 0 - - - 0 0
20-29 3.631 8 - 5 63 % 4 4
30-39 3.009 14 - 5 36 % 4 10
40-49 3.328 25 1 % 9 36 % 10 15
50-59 3.352 66 2 % 27 41 % 12 54
60-69 1.982 108 5 % 67 62 % 36 72
70-79
1.378 150 11 % 113 75 % 40 110
80-89
927 56 6 %  35 63 %
18 38
90+ 287 2 1 % 2 100 % 1 1
I alt 20.571 429 2 % 263 61 %
125 304

Opdateret 15. september kl. 14.00 

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
1)Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom


2.7 Indlagte patienter

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland
15. september 56 12 4 10 24 5
14. september 50 10 5 8 24 3
13. september 47 9 5 7 23 3
12. september 43 8 7 5 20 3
11. september 44 9 6 7 21 1
10. september 35 6 5 5 17 2
9. september 30 6 6 5 13 0
8. september 28 6 3 4 15 0
7. september 29 5 3 4 17 0
6. september 27 5 3 3 16 0
5. september 16 4 0 2 10 0
4. september 18 5 2 2 9 0
3. september 17 6 2 1 8 0
2. september 15 6 1 0 8 1
1. september 20 7 3 1 8 1
31. august 23 7 3 1 11 1
30. august 21 7 2 1 9 2
29. august 21 7 3 1 8 2
28. august 21 7 3 1 7 3
27. august 19 7 3 2 6 1
26. august 19 9 3 2 5 0
25. august 21 9 3 2 6 1
24. august  20 8 4 3 5 0
23. august 19 9 4 2 4 0
22. august 22 8 5 2 6 1
21. august 22 7 5 1 7 2
20. august 20 7 3 1 5 4
19. august 16 5 3 0 5 3

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 

Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.8 Indlagte patienter på intensiv (uden respirator)

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland
15. september 3 0 0 1 2 0
14. september  4 1 0 1 2 0
13. september 4 1 0 1 2 0
12. september 4 1 1 0 2 0
11. september 7 3 0 0 4 0
10. september 5 1 0 0 4 0
9. september 5 1 0 0 4 0
8. september 3 0 0 1 2 0
7. september 3 0 0 0 3 0
6. september 4 0 0 0 4 0
5. september 3 0 0 0 3 0
4. september 3 0 0 0 3 0
3. september 3 0 0 0 3 0
2. september 4 0 0 0 4 0
1. september 4 0 0 0 4 0
31. august 4 0 0 0 4 0
30. august 4 0 0 0 4 0
29. august 4 0 0 0 4 0
28. august 2 0 0 0 2 0
27. august 2 0 0 0 2 0
26. august 3 0 0 0 2 0
25. august 3 1 0 1 1 0
24. august  3 1 0 1 1 0
23. august 2 1 0 1 0 0
22. august 1 1 0 0 0 0
21. august 1 1 0 0 0 0
20. august 1 1 0 0 0 0
19. august 1 1 0 0 0 0

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.9 Indlagte patienter på intensiv og i respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Hele landet  Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland
15. september  1 0 0 0 1 0
14. september 1 0 0 0 1 0
13. september 1 0 0 0 1 0
12. september 2 0 1 0 1 0
11. september  1 0 0 0 1 0
10. september 2 0 0 0 2 0
9. september 2 0 0 0 2 0
8. september 2 0 0 2 0
7. september 2 0 0 0 2 0
6. september 3 0 0 0 3 0
5. september 3 0 0 0 0
4. september 3 0 0 0 3 0
3. september 3 0 0 0 3 0
2. september 2 0 0 0 2 0
1. september 4 0 0 0 4 0
31. august 4 0 0 0 4 0
30. august 4 0 0 0 4 0
29. august 4 0 0 0 4 0
28. august 2 0 0 0 2 0
27. august 2 0 0 0 2 0
26. august  2 0 0 0 2 0
25. august 2 0 0 1 0
24. august 2 1 0 0 1 0
23. august 1 1 0 0 0 0
22. august 1 1 0 0 0 0
21. august 1 1 0 0 0 0
20. august 1 1 0 0 0 0
19. august 1 1 0 0 0 0

Opdateret 15. september kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateret 18 SEP 2020

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke