xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Tal og overvågning af COVID-19

Her samler vi data om coronavirus/COVID-19. Der vises data om testede, smittede, personer med overstået infektion, indlagte patienter og dødsfald.

 

Om opdateringer

Tabellerne under punkt 1 opdateres hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 14.

 

Øvrige tabeller og figurer opdateres med forskelligt interval mandag-fredag. 

 

Samtlige tabeller og figurer opdateres på tirsdage, første gang 30. juni.

Siden er inddelt i følgende afsnit: 

1. Overblik

2. Smittede borgere

3. Indlagte patienter

4. Overstået infektion

5. Dødsfald


 

1. Overblik

1.1 COVID-19 status for Danmark

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

  Antal prøver1 Testede personer2
Smittede personer3
Indlagte4 Heraf indlagte på intensiv  Heraf indlagte på intensiv og i respirator Overståede infektioner5 Dødsfald6 Dødsfald i % af smittede 
Danmark  1.106.377 868.185 12.832 27 6 4 11.817 606 4,7 %
Ændring7 (på 1 døgn) 17.589 12.548 17 -2 -3 -1 48 0 Uændret

Opdateret 3.  juli kl. 14.00

- Tal opgjort 3. juli kl. 12:15. Kilde: Statens Serum Institut

1) En person kan have fået foretaget flere tests. Antal prøver viser dermed det samlede antal tests, som er eller bliver analyseret.
2) Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
4) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.
5) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
6) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 
7) Ændring i forhold til forrige opgørelse.

 


 

1.2 COVID-19 status for Færøerne

Testede personer Smittede personer Overståede infektioner Dødsfald
Færøerne 15.395 187 187 0
Ændring1 (på 2 døgn) 1.019 0 0 0

Se tal fra Færøerne

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 3. juli. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

1) Ændring i forhold til forrige opgørelse.

Opdateret 3. juli kl. 14.00


1.3 COVID-19 status for Grønland

Testede personer Smittede personer Overståede infektioner Dødsfald
Grønland 3.840 13 13 0
Ændring1 (på 1 døgn) 1 0 0 0

Tal fra Grønland varetages af Landslægeembedet i Grønland

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 2. juli. Kilde: Landslægeembedet i Grønland

1) Ændring i forhold til forrige opgørelse

Opdateret 3. juli kl. 14.00


1.4 COVID-19 status for EU, EØS og UK

  Smittede personer Dødsfald
EU,EØS og UK
1.541.965
177.675
Ændring1 (på 1 døgn) - 24.531 2 243

1.5 COVID-19 status Globalt

  Smittede personer Dødsfald
Globalt 10.845.275 521.113
Ændring1 (på 1 døgn)
180.020 5.149

Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 3. juli. Kilde: ECDC

1) Ændring i forhold til forrige opgørelse.

2) UK har indrapporteret -29.726. Fraset dette tal er der en stigning på 5.195 siden 2. juli.

Opdateret 3. juli kl. 14:10 og 16:03
1.6 Indlagte: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag

OBS – Tallene omkring indlæggelser, intensiv patienter og patienter i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover opdateres definition således, at en indlæggelse afgrænses ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Alle tal for indlagte patienter følger den nye opgørelsesmetode.

Graf, der vise udviklingen i antal indlagte patienter med COVID-19 pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte. Den grønne linje viser det samlede antal indlagte, den blå viser antal indlagte på intensiv og den grå viser antal indlagte på intensiv og i respirator.

Opdateret 30. juni kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator. For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

1.7 Testede, smittede, indlagte og dødsfald: regioner - akkumuleret

Testede, smittede, indlagte og dødsfald fordelt på regioner - akkumuleret

Region Testede Bekræftede COVID-19 smittede1 Indlagte2 Dødsfald3
Nordjylland
82.675 559 132 25
Midtjylland
157.841 1.656 317 69
Syddanmark
148.511 1.048 255 35
Hovedstaden 321.816 7.384 1.359 353
Sjælland 117.094 2.034 544 123
I alt 827.937 12.681 2.607 605

Opdateret 30. juni kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut
1) Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).
2) Antal der er eller har været indlagt. Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-coV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
3) Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.2. Smittede borgere

I tabeller og figurer nedenfor vises udviklingen i antal bekræftede COVD-19 tilfælde og antal testede borgere. De smittedes køns- og aldersfordeling samt geografisk fordeling illustreres også.

Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning, for COVID-19. Dette skete som led i inddæmningsfasen. Fra den 12. marts er man som led i afbødningsstrategien overgået til at teste folk med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19.

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

2.1 Smittede de seneste 7 dage: kommuner

Nye bekræftede COVID-19 smittede per 100.000 indbyggere (incidens) de seneste 7 dage fordelt på kommuner (kumulativ seneste 7 dage)

Der er zoom på Københavnsområdet i firkanten.

Landkort, der viser antal COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere fordelt på kommune. Grå = 0 tilfælde, meget lys lille = 1-9 tilfælde, lys lilla = 10-19 tilfælde, lavendel = 20-39 tilfælde, mørk lilla = 30+ tilfælde

Opdateret 3. juli kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Opgjort for de seneste 7 dage


2.2 Testede og smittede: pr. dag

Testede og bekræftede COVID-19 smittede opgjort pr. dag

Graf, der viser antal testede og smittede pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal personer. De turkise søjler viser antal testede og de røde søjler viser antal smittede.Den røde linje viser hvor mange procent af de testede, der er testede positive pr. dag. Den lyse grønne baggrund markerer inddæmningsfasen (25.02.-11.03.) og den lyse blå baggrund markerer afbødningsfasen (12.03-)

Opdateret 2. juli kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Personer, som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent, der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.


2.3 Smittede: køn og alder

Bekræftede COVID-19 smittede fordelt på køn og alder

Opdateret 2. juli kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut


2.4 Testede og smittede: pr. dag

Testede og bekræftede smittede med COVID-19 opgjort pr. dag

 
Bekræftede COVID-19 smittede Testede for COVID-19, som ikke tidligere er testet positive Andel positive Testede for COVID-19, som tidligere er testet positive Testede for COVID-19 i alt 
30. juni 0✱✱
7✱✱
0,0%✱✱ 0✱✱ 7✱✱
29. juni 5.501 0,1 % 38 5.539
28. juni 11  8.840 0,1 % 46 8.886
27. juni 17 9.223 0,2 % 52 9.275
26. juni 22 15.453 0,1 % 79 15.532
25. juni  32 16.699 0,2 % 82 16.781
24. juni  45 19.989 0,2 % 82 20.071
23. juni  19 20.805 0,1 % 101 20.906
22. juni  46 21.333 0,2 % 118 21.451
21. juni 33 11.334 0,3 % 78 11.412
20. juni 38 12.044 0,3 % 54 12.098
19. juni 44 16.901 0,3 % 83 16.984
18. juni 46 17.438 0,3 % 76 17.514
17. juni 76 19.132 0,4 % 89 19.221
16. juni 46 18.108 0,3 % 89 18.197
27. januar - 15. juni 12.287 811.154 1,5 % 7.411 818.565
I alt 12.768 1.023.961 1,2 % 8.478 1.032.439
Antal unikke personer, som testene dækker over 12.768 831.196 1,5 % 4.744 831.196
Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport
Note: Tallene for hele perioden bliver løbende opdateret.
 Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt. 
✱✱ Tallet er for antal testede, der var testsvar på dags dato indtil kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen.3. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund er sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

OBS – Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.

COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

3.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­

Opdateret 3. juli kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


3.2 Indlagte patienter: regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 30. juni kl. 14:00.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


3.3 Indlagte på intensiv: regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Opdateret 30. juni kl. 14:00. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


3.4 Indlagte patienter: regioner - status

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - status

Antal indlagte på sygehus i alt Heraf indlagte på intensiv afd. Heraf indlagte på intensiv afd. og i respirator
Region Nordjylland 11 1 0
Region Midtjylland 0 0 0
Region Syddanmark 0 0 0
Region Hovedstaden 15 7 3
Region Sjælland 6 2 1
Hele landet 32 10 4
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


3.5 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte i alt­ Andel af indlagte i forhold til bekræftede   Indlagte patienter med underliggende sygdom✱✱­­ Andel af indlagte med underliggende sygdom­­✱✱ Indlagte kvinder Indlagte mænd
 0-9 360 20 6 % ✱✱✱ ✱✱✱ 10 10
10-19 639 22 3 % 6 27 % 13 9
20-29 1.799 74 4 % 21 28 % 47 27
30-39 1.849 135 7 % 47 35 % 88 47
40-49 2.209 237 11 % 77 32 % 125 112
50-59 2.282 402 18 % 171 43 % 184 218
60-69 1.450 437 30 % 258 59 % 172 265
70-79 1.084 637 59 % 477 75 % 259 378
80-89 836 516 62 % 406 79 % 267 249
90+  260 136 52 % 1117 86 % 89 47
I alt 12.768 2.616 20 % 1.581 60 %
1.254 1.362

Opdateret 30. juni kl. 14:00

Obs. fra 30. juni er data i denne tabel baseret på Landspatientregistret (LPR) og de daglige øjebliksbilleder fra regionerne, hvor de tidligere kun var baseret på LPR.

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


3.6 Patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte på intensiv i alt1 Andel af indlagte på
intensiv i forhold 
til bekræftede tilfælde
Indlagte patienter på
intensiv med 
underliggende sygdom2­­
Andel af indlagte patienter
på intensiv med
underliggende sygdom­­2
Indlagte kvinder på intensiv1 Indlagte mænd på intensiv1
0-391 4.647 18 0 % 6 33 % 6 12
40-49 2.209 25 1 % 9 36 % 10 15
50-59 2.282 58 3 % 25 43 % 9 49
60-69 1.450 101 7 % 64 63 % 34 67
70-79
1.084 140 13 % 105 75 % 38 102
80+3
1.096 54 5 %  35 65 %
16 38
I alt 12.768 396 3 % 244 62 %
113 283

Opdateret 30. juni kl. 14:00

Obs. fra 30. juni er data i denne tabel baseret på Landspatientregistret (LPR) og de daglige øjebliksbilleder fra regionerne, hvor de tidligere kun var baseret på LPR.

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
1)Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
3) Bemærk: Nogle aldersgrupper er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til personerne.


3.7 Indlagte patienter: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 -pr. dag

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før -8 % 0 % -100 % 0 % -14 % -9 %
30. juni  11  0 0 15 6 32
29. juni  12  0 1 15 7 35
28. juni  10  0 0 13 7 30
27. juni  0 0 14  6 29
26. juni 11 1 0 13 6 31
25. juni  13 2 0 16 5 36
24. juni 10 3 0 14 6 33
23. juni  9 1 0 16 6 32 
22. juni 10 1 0 20 6 37
21. juni 10 1 0 21 6 38
20. juni 9 1 0 22 7 39
19. juni  8 1 0 21 7 37
18. juni 9 0 0 23 6 38
17. juni 7 0 1 23 8 39

Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


3.8 Indlagte patienter på intensiv: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før - 0 % 0 %
0 %  0 % 11 %
30. juni  1 0 0 7 2 10
29. juni  0 0 0 7 2 9
28. juni 0 0 0 8 2 10
28. juni 0 0 0 9 2 11
26. juni  0 0 0 9 2 11
25. juni  0 0 7 2 9
24. juni 0 0 0 6 2 8
23. juni  0 0 0 7 1
22. juni 0 0 0 6 1 7
21. juni 0 0 0 5 1 6
20. juni 0 0 0 5 1 6
19. juni  0 0 0 5 1 6
18. juni 1 0 0 4 1 6
17. juni 1 0 0 4 1 6

Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


3.9 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator -pr. dag

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
30. juni  0 0 0 3 1 4
29. juni 0 0 0 3 1 4
28. juni 0 0 0 3 1 4
27. juni 0 0 0 3 1 4
26. juni  0 0 0 3 1 4
25. juni  0 0 0 3 1 4
24. juni 0 0 0 3 1 4
23. juni  0 0 0 4 1 5
22. juni 0 0 0 4 0 4
21. juni 0 0 0 4 0 4
20. juni 0 0 0 3 0 3
19. juni 0 0 0 2 0 2
18. juni  1 0 0 2 0 3
17. juni 1 0 0 3 0 4

Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.4. Overstået COVID-19-infektion

Overstået COVID-19-infektion defineres som:

  • Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.
  • For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen. 
  • Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

 

4.1 Overstået infektion og dødsfald: pr. uge

Bekræftede COVID-19 smittede med overstået infektion og antal dødsfald fordelt på testuge

Kalenderuge Testede personer Bekræftede COVID-19 smittede Positive test (%) Personer med overstået infektion Fortsat indlagt Ny-indlagte personer Dødsfald
22  69.166 302 0,4 %   ✱✱ 18 49 11
21 64.681 392 0,6 %  ✱✱ 22 58 13
20 67.993 448 0,7 % 430 11 61 28
19 71.119 672 0,9 % 654 2 81 34
18 89.866 992 1,1 % 959 6 123 65
17 71.037 1.301 1,8 % 1.235 2 208 59
16 24.865 1.179 4,7 % 1.116 8 227 75
15 25.478 1.651 6,5 % 1.587 3 261 95
14 26.338 2.175 8,3 % 2.048 3 427 113
13 9.149 1.138 12,5 % 1.017 10 589 59
12 6.984 553 7,9 % 473 4 329 21
11 4.830 832 17,2 % 809 2 135 4
10 769 81 10,5 % 79   9  
9 331 4 1,2 % 4   1  
I alt  532.606 11.720 2,2 % 10.411 91 2.558 577 

Opdateret 7. juni kl. 14:00 Kilde: Statens Serum Institut Epidemiologisk trend og fokus: indlæggelser, den 4. juni 2020

 Antal dødsfald med eller af COVID-19, indenfor 30 dage efter bekræftet infektion
✱✱ Der skal som minimum gå 14 dage fra påvist SARS-CoV-2-infektion til overstået infektion, hvorfor der de seneste uger er enten ingen eller få personer med overstået infektion.
Note: Opgørelsen er lavet på grundlag af en algoritme og data fra sundhedsregistre (bl.a. MiBa, LPR3, DAR). Algoritmen er beskrevet i rapporten fra SSI.5. Dødsfald

Figurer og tabeller omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret d. 29. marts 2020 fra 60 til 30 dage efter rådgivning fra det europæiske COVID-19-netværk under ECDC. Opgørelsen pr. 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen ligger 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19-infektion.

5.1 Dødsfald: dødsdato - kumuleret

Dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato - kumuleret

Graf, der viser det kumulerede antal dødsfald med COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser kummuleret antal personer.

Opdateret 30. juni kl. 14.00. Kilde: Statens Serum Institut


5.2 Dødsfald: dødsdato

Dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato

Søjlediagram, der viser antal dødsfald med påvist COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser antal personer.

Opdateret 30. juni kl. 14.00. Kilde: Statens Serum Institut


5.3 Dødsfald: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for døde personer med COVID-19 infektion - akkumuleret

Aldersgruppe  Bekræftede COVID-19 tilfælde i at  Dødsfald i alt Andel af døde i forhold til bekræftede Døde med underliggende sygdom1 Andel af døde med underliggende sygdom1 Dødsfald kvinder  Dødsfald mænd
0-592 9.138 17 0 % 12 71 % 5 12
60-69 1.450 59 4 % 45 76 % 22 37
70-79 1.084 172 16 % 143 83 % 49 123
80-89 836 232 28 % 195 84 % 101 131
90+ 260 125 48 % 106 85 % 85 40
I alt 12.768 605 5 % 501 83 % 262 343

Opdateret 30. juni kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport. 
1) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdomme.
2) Flere aldersgrupper er slået sammen til aldersgruppen 0-59 år. Dette er af diskretionshensyn i forhold til patienterne.

Det europæiske agentur for smitsomme sygdomme

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

 

Find de seneste oplysninger her

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

 

Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Opdateret 03 JUL 2020

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke