xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Tal og overvågning af COVID-19

Her samler vi data om coronavirus/COVID-19. Der vises data om testede, smittede, personer med overstået infektion, indlagte patienter og dødsfald.

Tabel 1.1-1.5 opdateres alle dage. Øvrige tabeller og figurer opdateres udelukkende på hverdage.

 

Siden er inddelt i følgende afsnit: 

1. Overblik

2. Smittede borgere

3. Indlagte patienter

4. Overstået infektion

5. Dødsfald

 

1. Overblik

1.1 COVID-19 overblik for Danmark

  Antal prøver1 Testede personer2
Smittede personer3
Indlagte4 Heraf indlagte på intensiv  Heraf indlagte på intensiv og i respirator Overståede infektioner5 Dødsfald6 Dødfald i % af smittede 
Danmark  646.086 534.782 11.734 99 21 11 10.489 580 4,9 %
Ændring7 8.348 5.800 35 -4 1 0 77 4

Opdateret 2. juni kl. 14:00

- Tal opgjort 2. juni kl. 12:15. Kilde: Statens Serum Institut

1) En person kan have fået foretaget flere tests. Antal prøver viser dermed det samlede antal tests, som er eller bliver analyseret.
2) Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.
4) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom.. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.
5) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
6) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 
7) Ændring i forhold til forrige opdateringstidspunkt, jævnfør opdateringstidspunkter

 

1.2 COVID-19 overblik for Færøerne

Testede personer Smittede personer Overståede infektioner Dødsfald
Færøerne 9.677 187 187 0
Ændring1 41 - - -

Se tal fra Færøerne

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion på Færøerne er opgjort 31. maj kl. 12:00 (Færøsk tid). Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

1) Ændring i forhold til forrige opdateringstidspunkt

 

1.3 COVID-19 overblik for Grønland

Testede personer Smittede personer Overståede infektioner Dødsfald
Grønland 2.151 13 11 0
Ændring1 10 - - -

Tal fra Grønland varetages af Landslægeembedet i Grønland

Tal for personer, der er testede, smittede og har overstået infektion i Grønland er opgjort 1. juni kl. 14:00 (Grønlandsk tid). Kilde: Landslægeembedet i Grønland

1) Ændring i forhold til forrige opdateringstidspunkt

 

1.4 COVID-19 overblik for EU,EØS og UK

  Smittede personer Dødsfald
EU,EØS og UK
1.407.144
166.613
Ændring1  3.990 1.558

 

1.5 COVID-19 overblik Globalt

  Smittede personer Dødsfald
Globalt  6.245.352 376.427
Ændring1
109.267  4.570 

Tal for Globalt samt EU, EØS og UK er opgjort 2. juni, kl. 6-10 (CET). Kilde: ECDC

1) Ændring i forhold til forrige opdateringstidspunkt

Opdateret 1. juni kl. 14:00
1.6 Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag 

Graf, der vise udviklingen i antal indlagte patienter med COVID-19 pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte. Den grønne linje viser det samlede antal indlagte, den blå viser antal indlagte på intensiv og den grå viser antal indlagte på intensiv og i respirator.

Opdateret 2. juni kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator. For perioden 24. marts-2. april indeholder antallet af patienter i respirator i Region Hovedstaden og Region Sjælland patienter, der på et tidspunkt i deres hospitalsindlæggelse har modtaget respiratorbehandling. Fra 3. april og frem indeholder tallene fra de to regioner ikke længere patienter, som har afsluttet respiratorbehandling, hvilket forklarer faldet i antallet af respiratorpatienter fra og med 4.april.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

1.7 Antal testede, smittede, indlagte og dødsfald fordelt på region 

Region Testede Bekræftede COVID-19 smittede1 Indlagte2 Dødsfald3
Nordjylland
49.948 437 101 22
Midtjylland
99.883 1.596 289 69
Syddanmark
94.371 1.000 242 34
Hovedstaden 187.453 6.639 1.154 326
Sjælland 71.327 1.851 476 117
I alt 502.982 11.442 2.250 568

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut
1) Hjemløse, turister og personer der endnu ikke har fået opholdstilladelse er ikke inkluderet i opgørelsen (pga. manglende folkeregisteradresse).
2) Antal der er eller har været indlagt. Indlæggelser er baseret på tal fra Landspatientregistret og omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-coV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.
3) Opgørelsen omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsfald er hentet fra CPR-registret og Dødsårsagsregistret.


2. Smittede borgere

I tabeller og figurer nedenfor vises udviklingen i antal bekræftede COVD-19 tilfælde og antal testede borgere. De smittedes køns- og aldersfordeling samt geografisk fordeling illustreres også.

Fra slutningen af februar til den 11. marts testede man primært personer med både milde og mere alvorlige luftvejssymptomer, der rejste til Danmark fra lande med høj smittespredning, for COVID-19. Dette skete som led i inddæmningsfasen. Fra den 12. marts er man som led i afbødningsstrategien overgået til at teste folk med indlæggelseskrævende symptomer for COVID-19.

I figuren nedenfor vises fordelingen af smittede i kommunerne. Opgørelsen er lavet sammenlignelig ved at antal smittede er sat i forhold til befolkningstallet i den enkelte kommune. Tallene viser, hvor mange smittede, der er pr. 100.000 indbyggere i kommunen.

2.1 Nye bekræftede COVID-19 smittede per 100.000 indbyggere (incidens) de seneste 7 dage fordelt på kommuner.

Der er zoom på Københavnsområdet øverst til højre

Landkort, der viser antal COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere fordelt på kommune. Grå = 0 tilfælde, meget lys lille = 1-9 tilfælde, lys lilla = 10-19 tilfælde, lavendel = 20-39 tilfælde, mørk lilla = 30+ tilfælde

Opdateret 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Opgjort for de seneste 7 dage

2.2 Testede og bekræftede COVID-19 smittede opgjort pr. dag

Graf, der viser antal testede og smittede pr. dag. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal personer. De turkise søjler viser antal testede og de røde søjler viser antal smittede.Den røde linje viser hvor mange procent af de testede, der er testede positive pr. dag. Den lyse grønne baggrund markerer inddæmningsfasen (25.02.-11.03.) og den lyse blå baggrund markerer afbødningsfasen (12.03-)

Opdateret 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Personer, som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent, der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.

2.3 Bekræftede COVID-19 smittede fordelt på køn og alder

Opdateret 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut

2.4 Antallet af tests og bekræftede smittede med COVID-19 

 
Bekræftede COVID-19 smittede Testede for COVID-19, som ikke tidligere er testet positive ✱ Andel positive Testede for COVID-19, som tidligere er testet positive Testede for COVID-19 i alt 
2. juni 0✱✱
3✱✱
0,0% ✱✱ 0✱✱ 3✱✱
1. juni 14 3.283  0,4 % 33 3.316
31. maj 19 7.166 0,3 % 79 7.245
30. maj 33 6.880 0,5 % 68  6.948
29. maj 44 11.245 0,4 % 105 11.350
28. maj 39 12.937 0,3 % 121 13.058
27. maj  52 14.643 0,4 % 116 14.759
26. maj 63 15.840 0,4 % 101 15.941
25. maj  52 18.138 0,3 % 134 18.272
24. maj 36 8.581 0,4 % 82 8.663
23. maj 36 8.715 0,4 % 64 8.779
22. maj 73 12.186 0,6 % 113 12.299
21. maj 31 8.391 0,4 % 79 8.470
20. maj 72 14.299 0,5 % 143 14.442
19. maj 63 14.795 0,4 % 124 14.919
27. januar - 18. maj 11.107 468.591 2,4 % 4.745 473.336
I alt 11.734 625.693 1,9 % 6.107 631.800
Antal unikke personer, som testene dækker over 11.734 534.782 2,2 % 3.689 534.782
Opdateret 2. juni kl. 14:55

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport
Note: Tallene for hele perioden bliver løbende opdateret.
 Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar eller hvor testsvaret er inkonklusivt. 
✱✱ Tallet er for antal testede, der var testsvar på dags dato indtil kl. 8. Tallet vil blive opdateret i morgen.


3. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund er sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

3.1 Nyindlæggelser­ for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­

Opdateret 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut; Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer før prøven er taget angives dato for prøve.

3.2 Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 2. juni kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

3.3 Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Opdateret 2. juni kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

3.4 Patienter indlagt med bekræftet COVID-19

Antal indlagte på sygehus i alt Heraf indlagte på intensiv afd. Heraf indlagte på intensiv afd. og i respirator
Region Nordjylland 7 4 3
Region Midtjylland 4 1 0
Region Syddanmark 7 0 0
Region Hovedstaden 72 11 5
Region Sjælland 16 2 2
Hele landet 106 18 10
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

3.5 Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte i alt­ Andel af indlagte i forhold til bekræftede   Indlagte patienter med underliggende sygdom✱✱­­ Andel af indlagte med underliggende sygdom­­✱✱ Indlagte kvinder Indlagte mænd
 0-9 281 14 5 % ✱✱✱­­ ✱✱✱­­ ✱✱✱
✱✱✱
10-19 532 13 2 %
 

20-29 1.607 54 3 % 12 22 % 32 22
30-39 1.666 90 5 % 32 36 % 54 36
40-49 2.037 193 9 % 66 34 % 98 95
50-59 2.109 338 16 % 145 43 % 140 198
60-69 1.341 379 28 % 230 61 % 142 237
70-79 984 581 59 % 435 75 % 238 343
80-89 785 473 60 % 377 80 % 241 232
90+  251 129 51 % 113 88 % 86 43
I alt 11.593 2.252 20 % 1.414 62 %
1.048 1.216

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal

3.6 Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Alders-gruppe Bekræftede COVID-19 tilfælde i alt Indlagte på intensiv i alt1 Andel af indlagte på
intensiv i forhold 
til bekræftede tilfælde
Indlagte patienter på intensiv med
underliggende sygdom2­­
Andel af indlagte patienter
på intensiv med
underliggende sygdom­­2
Indlagte kvinder1 Indlagte mænd1
0-391 4.086 17 0 % 6 35 % 6 11
40-49 2.037 22 1 % 8 36 % 10 12
50-59 2.109 55 3 % 24 44 % 9 46
60-69 1.341 84 6 % 54 64 % 27 57
70-79
984 124 13 % 92 74 %
34 90
80+3
1.036 43 4 % 28 65 %
11 32
I alt 11.593 345 3 % 210 61 %
97 248

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
1) Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
3) Bemærk: Nogle aldersgrupper er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til personerne.

3.7 Indlagte patienter med bekræftet COVID-19

  Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før -22 % 0 % -22 % -4  23 % -4 %
29. maj 7 4 7 72 16 106
28. maj  9 4 9 75 13 110
27. maj 7 5 10 71 14 107
26. maj  8 7 10 66 21 112
25. maj 8 8 10 68 22 116
24. maj 8 9 9 67 22 115
23. maj 8 10 11 68 21 118
22. maj  8 10 11 65 25 119

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

3.8 Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 % 0 % 0 % -15 %  0 % -10 %
29. maj 4 1 0 11 2 18
28. maj  4 1 0 13 2 20
27. maj 4 2 0 14 2 22
26. maj  4 2 0 14 3 23
25. maj 4 2 0 11 3 20
24. maj 4 3 0 11 3 21
23. maj 3 3 0 10 3 19
22. maj 4 3 0 12 4 23

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

3.9 Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator

Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet
Stigning i forhold til dagen før 0 % 0 % 0 % -17 % 0 % -9 %
29. maj 3 0 0 5 2 10
28. maj  3 0 0 6 2 11
27. maj 3 0 0 6 2 11
26. maj  3 0 0 8 3 14
25. maj 3 2 0 9 2 16
24. maj 3 3 0 9 2 17
23. maj 2 3 0 9 2 16
22. maj 2 3 0 11 3 19

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.


4. Overstået COVID-19-infektion

Overstået COVID-19-infektion defineres som:

  • Når en person, hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist COVID-19-infektion.
  • For patienter, der er indlagt 14 dage efter påvist COVID-19 infektion, vil datoen for overstået COVID-19-infektion blive sat til førstkommende udskrivelsesdato eller til 30 dage efter prøvetagningsdatoen. 
  • Hvis en patient dør indenfor 30 dage efter påvist COVID-19, vil patienten blive talt med som COVID-19-relateret dødsfald uanset om patienten tidligere skulle have været klassificeret som havende en overstået infektion.

 

4.1 Antal bekræftede COVID-19 smittede med overstået infektion og antal døde fordelt på testuge

Testuge Bekræftede COVID-19 smittede  Overståede infektioner Overståede infektioner i %  Fortsat indlagt Fortsat indlagt i % Dødsfald Dødsfald i % 
Uge 11

832
811
97 %
3
0,4 %
18
2 %
Uge 10 81
79
98 %
    2
2 %
Uge 9 4 100 %        
I alt 917 894 97 % 3 0,3 %  20 2 %

Opdateret 1. april kl. 19:00

Kilde: Statens Serum Institut Epidemiologisk trend og fokus den 1. april 2020. 
Note: Opgørelsen er lavet på grundlag af en algoritme og data fra sundhedsregistre (bl.a. MiBa, LPR3, DAR). Algoritmen er beskrevet i rapporten fra SSI.


5. Dødsfald

Figurer og tabeller omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Opgørelsesmetoden er ændret d. 29. marts 2020 fra 60 til 30 dage efter rådgivning fra det europæiske COVID-19-netværk under ECDC. Opgørelsen pr. 29. marts viser det samme antal døde uanset om afgrænsningen ligger 30 eller 60 dage efter påvist COVID-19-infektion.

5.1 Kumuleret antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato

Graf, der viser det kumulerede antal dødsfald med COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser kummuleret antal personer.

Opdateret 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut

5.2 Antal dødsfald med COVID-19-infektion, fordelt på dødsdato

Søjlediagram, der viser antal dødsfald med påvist COVID-19-infektion fordelt på dødsdato. X-aksen viser dato, og Y-aksen viser antal personer.

Opdateret d. 29. maj kl. 14:00; Kilde: Statens Serum Institut

5.3 Køns- og aldersfordeling for døde personer med COVID-19 infektion - akkumuleret

Aldersgruppe  Bekræftede COVID-19 tilfælde i at  Døde i alt Andel af døde i forhold til bekræftede Døde med underliggende sygdom1 Andel af døde med underliggende sygdom1 Døde kvinder  Døde mænd
0-592 8.232 16 0 % 11 69 % 5 11
60-69 1.341 54 4 % 40 74 % 21 33
70-79 984 163 17 % 135 83 % 48 115
80-89 785 216 28 % 185 86 %

93

123
90+ 251 119 47 % 103 87 % 80 39
I alt 11.593 568 5 % 474 83 % 247 321

Opdateret 29. maj kl. 14:00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport. 
1) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar sygdomme og hæmatologiske sygdomme.
2) Aldersgruppen 0-59 år er slået sammen af diskretionshensyn i forhold til patienterne

Det europæiske agentur for smitsomme sygdomme

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

 

Find de seneste oplysninger her

WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 i mere end 100 lande verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

 

Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Opdateret 02 JUN 2020

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke