xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Nøgletal, indlæggelser og sygehuskapacitet.

1. Testede/smittede/dødsfald og vaccinerede

2. Indlagte patienter

3. Sygehuskapacitet


1a. Testede, smittede, dødsfald: Danmark

Alle tal opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se beskrivelse i nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

Opd. 12. maj kl. 14.10  - Tal opgjort 12. maj kl. 12.15

Ændringer 

 

Seneste 24 timer

­­Forrige 24 timer
PCR test1 226.660 192.141
Førstegangstestede personer2a 5.009 4.089
Smittede personer 3 1.246 925
Overstået infektion 4 952 734
Dødsfald 5 0 2
Antigentest 443.099 546.372

Samlet antal for pandemien


Total
PCR test1 29.700.900
Personer testet2b

4.796.726 

Smittede personer3

262.159

Overstået infektion4

247.855

Dødsfald5

2.499

Dødsfald i % af smittede personer 0,95 %
Antigentest 14.782.748

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt

Ændring på 24 timer

Indlagte6 158 -7
Heraf på intensiv afdeling 29 -3
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 19 0
  • Af de 158 indlagte patienter er 29 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 29 personer på intensiv afdeling er 19 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut 

1) Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.

2a) En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang via PCR test. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) Personer, der er blevet testet med PCR test. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test.
4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion via PCR test kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.
6) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet. Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


 

1b. Vaccinerede: Danmark

 
  Seneste 24 timer Forrige 24 timer Total
Påbegyndt vaccination 29.543 26.202

1.560.879

Færdigvaccineret 26.270 26.893

929.200

Antal doser givet 55.813 53.095 2.490.079

Antal vaccinerede borgere opgøres en gang i døgnet før kl. 8. om morgenen. Opgørelsen er afgrænset til personer i live og med aktiv adresse i Danmark dags dato (kilde: CPR-registeret).

Kilde: Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Statens Serum Institut

Opd. 11. maj kl. 14.40  - Tal opgjort 11. maj kl. 8.00

 


1c. Testede, smittede, dødsfald: Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

'1. Nøgletal' opdateres mandag - fredag kl. 14.

'2. Indlagte patienter' opdateres hver tirsdag kl. 14. 

'3. Sygehuskapacitet' opdateres hver anden uge.

 

Læs mere

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt: COVID-19-dashboard

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedr. COVID-19, hvor mange data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-192. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Materialet retter fokus på følgende:

  • 2.1: Nyindlæggelser - dag for dag (graf)
  • 2.2 - 2.4: Indlagte patienter - dag for dag (grafer)
  • 2.5: Indlagte patienter - aktuelt (tabel)
  • 2.6 - 2.7: Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret (tabeller)
  • 2.8 - 2.10: Indlagte patienter - seneste 21 dage (tabeller)

2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 4. maj 2021 kl. 14.00
Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 11. maj 2021 kl. 14.50

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni 2020): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
20 8 6
Region
Midtjylland
24 5 5
Region
Syddanmark
17 4 1
Region
Hovedstaden
74 10 6
Region
Sjælland
30 5 1
Hele Danmark 165 (+2) 32 (-11) 19 (-3)
Færøerne 0 - -
Grønland 0 - -
  • Af de 165 indlagte patienter på landsplan er 32 således indlagt på intensiv.
  • Af de 32 personer på intensiv er 19 personer i respirator.

Opdateret 11. maj kl. 14.45

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­✱ Andel af indlagte
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte
patienter med
under-liggende
sygdom✱✱
Andel af indlagte
med under-liggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder✱
Indlagte
mænd✱
0-9 19.482 206 1 % 45 22 % 103 103
10-19 41.138 209 1 % 59 25 % 118 91
20-29 49.223 675 1 % 202 30 % 416 259
30-39 36.358 1.034 3 % 373 36 % 605 429
40-49 38.288 1.483 4 % 543 37 % 711 772
50-59 36.864 2.321 6 % 1.043 45 % 1.046 1.275
60-69 19.857 2.331 12 % 1.355 58 % 926 1.405
70-79 11.857 3.207 27 % 2.331 73 % 1.332 1.875
80-89 5.988 2.559 43 % 1.974 77 % 1.282 1.277
90+ 1.858 704 38 % 566 80 % 413 291
I alt 260.913 (+6.431) 14.729 (+279) 6 % 8.484 (+129) 58 %
6.952 (+138) 7.777 (+141)

Opdateret 11. maj kl. 14.45

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal

 

2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
under-liggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
under-liggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-9 19.482 12 0 % 4 33 % 9 3
10-19 41.138 16 0 % 3 19 % 7 9
20-29 49.223 34 (+1) 0 % 13 38 % 15 19 (+1)
30-39 36.358 48 (+1) 0 % 20 42 % 22 26 (+1)
40-49 38.288 117 (+4) 0 % 50 (+1) 43 % 47 (+1) 70 (+3)
50-59 36.864 274 (+3) 1 % 133 (+1) 49 % 72 202 (+3)
60-69 19.857 406 (+4) 2 % 240 (+2) 59 % 135 (+2) 271 (+2)
70-79
11.857 566 (+4) 5 % 416 (+1) 73 % 179 (+2) 387 (+2)
80-89
5.988 177 3 %  119 67 % 66 111
90+ 1.858 13 1 % 9 69 % 7 6
I alt 260.913 (+6.431)
1.663 (+17) 1 % 1.007 (+5) 61 %
559 (+5) 1.104 (+12)

Opdateret 11. maj kl. 14.45

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1) Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
11/5 165 20 24 17 74 30
10/5 153 15 22 16 69 31
9/5 150 17 22 16 69 26
8/5 143 16 22 16 64 25
7/5 157 18 25 21 67 26
6/5 156 18 19 17 74 28
5/5 161 20 18 18 76 29
4/5 163 20 19 18 74 32
3/5 184 20 27 18 85 34
2/5 179 18 26 22 82 31
1/5 174 15 31 19 80 29
30/4 176 15 29 16 87 29
29/4 173 18 24 18 84 29
28/4 181 22 33 20 79 27
27/4 172 21 31 21 70 29
26/4 177 19 27 26 74 31
25/4 181 18 29 27 74 33
24/4 177 17 30 27 73 30
23/4 190 17 30 30 85 28
22/4 191 17 33 28 86 27
21/4 191 18 30 28 86 29

Opdateret 11. maj kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
11/5 32 8 5 4 10 5
10/5 27 6 4 2 10 5
9/5 31 7 4 2 11 7
8/5 30 6 4 2 11 7
7/5 31 5 4 2 13 7
6/5 34 5 5 2 15 7
5/5 40 7 5 1 19 8
4/5 43 9 4 1 21 8
3/5 42 8 4 1 23 6
2/5 37 6 5 1 21 4
1/5 37 4 7 1 20 5
30/4 35 3 7 1 19 5
29/4 30 3 4 1 19 3
28/4 32 2 7 2 19
27/4 36 2 7 3 18 6
26/4 39 3 7 3 19 7
25/4 40 3 7 4 19 7
24/4 40 3 6 5 20 6
23/4 42 6 6 5 18 7
22/4 44 7 6 5 18 8
21/4 41 7 4 5 17 8

Opdateret 11. maj kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
11/5 19  6  5 1 6 1
10/5 17  6  4 1 5 1
9/5 17  6  4 1 5 1
8/5 16  5  4 1 5 1
7/5 16  4 4 1 6 1
6/5 20  4 5 1 9 1
5/5 21 4 5 1 9 2
4/5 22 5 3 1 11 2
3/5 21 5 3 1 10 2
2/5 22 5 4 1 10 2
1/5 20 3 5 1 9 2
30/4 20 2 6 1 9 2
29/4 18 2 4 1 9 2
28/4 21 2 6 2 9 2
27/4 24 2 7 3 9 3
26/4 21 2 4 3 9 3
25/4 22 2 5 3 9 3
24/4 22 2 5 2 10 3
23/4 24 2 5 2 11 4
22/4 24 3 5 2 10 4
21/4 22 3 3 2 10 4

Opdateret 11. maj kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

  

3. Sygehuskapacitet

Sundhedsstyrelsen opdaterer hver anden uge et dokument vedrørende sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19. 

Dokumentet belyser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt medde enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19, samt Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet: 

Sygehuskapacitet COVID-19

Opdateret 12 MAJ 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke