xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring

Kursus supplerer forebyggende hjemmebesøg i Roskilde

I Roskilde Kommune deltager ældre borgere i kurset ”Et godt seniorliv”, som enten erstatter eller supplerer de traditionelle forebyggende hjemmebesøg. På kurset får de nye bekendtskaber og deler erfaringer i en inspirerende dialog, som ikke er mulig ved de forebyggende hjemmebesøg.

Opdateret 05 NOV 2021

Kurset ”Et godt seniorliv” er et tilbud til alle borgere over 65 år i Roskilde Kommune. I kommunen har de valgt at have en proaktiv tilgang til borgere, der er fyldt 75 år. Borgere over 75 år, bliver inviteret til kurset via et telefonopkald, hvor en sundhedskonsulent informerer borgerne om kurset. Sundhedskonsulenterne er sygeplejersker eller fysioterapeuter. Ifølge sundhedskonsulenterne er det personlige opkald vigtigt for at skabe en relation til borgerne, og opkaldet giver samtidig mulighed for en faglig vurdering med fokus på tidlig opsporing af fx funktionstab eller skrøbelighed.

Borgere under 75 år bliver introduceret til kurset via fx annoncer i lokalaviser, infoskærme på sundhedscenteret eller hos praktiserende læge. De har mulighed for selv at tilmelde sig.

Se et eksempel på information til infoskærme her

Kurset bliver afholdt på det lokale sundhedscenter og varer 2,5 time. Der deltager 10-12 borgere pr. kursus, og hver borger deltager én gang. Formålet er at give seniorer viden om og inspiration til at leve et bedre og sundere seniorliv samt at styrke deres handlekraft i forhold til sund aldring.

Kurset består af oplæg med slides om den sociale, mentale og fysiske sundhed, hvor særligt kost og ernæring fylder meget. Oplægget bliver suppleret af en løbende dialog blandt deltagerne, der opfordres til at stille spørgsmål og byde ind med egne oplevelser eller erfaringer. På kurset er der mulighed for dialog og direkte relationsdannelse mellem borgerne, hvilket ikke er muligt på samme måde ved et forebyggende hjemmebesøg.

Se kommissorium for kursus

I tilfælde af, at borgeren ikke møder op til kurset, kontakter sundhedskonsulenten borgeren for at tjekke op på borgerens situation, og de aftaler eventuelt et forebyggende hjemmebesøg, hvis det er mere passende for borgeren.

Se eksempel på arbejdsgang for sundhedskonsulenter 

Se eksempel på en beskrivelse af koordinatorfunktionen

Sundhedskonsulenterne følger fire trin for at afholde kurset "Et godt seniorliv"

nummer et

Kontakter borgerne

Borgere over 75 år, får et personligt opkald fra en sundhedskonsulent fra afdelingen for sundhed til ældre i kommunen. Over telefonen præsenterer sundhedskonsulenten borgeren for kurset og det forebyggende hjemmebesøg. I den forbindelse aftales en dato, hvor borgeren kan deltage i kurset eller der aftales en dato for hjemmebesøg.

 

Hvis borgeren ikke besvarer opkaldet, får hun eller han tilsendt et brev med en invitation til kurset på en specifik dato. Borgeren modtager brevet 2-3 uger før kurset og skal framelde sig, hvis hun eller han ikke har lyst eller er forhindret i at deltage den pågældende dato.

 

Se eksempel på arbejdsgang ift. borgere over 75 år samt et eksempel på et brev med indbydelse til kursus

nummer to

Forbereder kursus

Før hver kursusgang gennemlæser sundhedskonsulenten slides og noter til kursusoplægget om de fysiske, sociale og mentale aspekter ved aldring. Som en del af forberedelsen indsamler sundhedskonsulenten en række materialer og pjecer, fx om kostråd, alkoholvaner i ældrelivet, gratis tilbud i sundhedscenteret eller om frivillige tilbud i kommunen mv., ligesom ved de forebyggende hjemmebesøg.

nummer tre

Afholder kursus

Sundhedskonsulenten laver indledningsvis en forventningsafstemning med deltagerne, der ofte har konkrete emner, de gerne vil drøfte. Derefter gennemgår sundhedskonsulenten slides, der bl.a. indeholder små videoer eller test. Sundhedskonsulenten har fokus på at tilpasse indholdet til deltagernes behov, hvilket betyder, at nogle emner fylder mere end andre på forskellige kursusgange. Derudover har sundhedskonsulenten særligt øje for at formidle sammenhænge mellem forskellige emner, fx at kost har betydning for udbyttet af træning.

 

Sundhedskonsulenten faciliterer dialogen på kurset og skaber rammer, hvor alle deltagere har mulighed for løbende at stille spørgsmål. Ved afslutning laver sundhedskonsulenten en kort opsamling på kursets indhold, hvorefter deltagerne kan stille spørgsmål i plenum eller privat. De kan fx ønske hjemmebesøg.

nummer fire

Dokumenterer borgernes deltagelse og vurderer behov for opfølgning

Efter kurset dokumenterer sundhedskonsulenten borgernes deltagelse i borgernes omsorgsjournal. Det er vigtig dokumentation, da kurset kan fungere som erstatning for de forebyggende hjemmebesøg, som kommunen skal tilbyde borgerne. Samtidig foretager sundhedskonsulenten en faglig vurdering af, om der er behov for yderligere opfølgning, fx hjemmebesøg nu eller om et år. Det kan være relevant, hvis borgeren føler sig ensom, har inkontinensproblemer eller hvis ægtefællen er syg. Sundhedskonsulenten foretager den faglige vurdering med udgangspunkt i lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og i samråd med borgeren.

 

Hvis der ikke er behov for opfølgning, vil næste kontakt/tilbud om besøg ske, når borgeren er fyldt 80 år.

 

Se Sundhedsstyrelsens nyeste vejledning om forebyggende hjemmebesøg

Sådan bliver kursusmaterialet udviklet og løbende opdateret 

Kurset er udviklet i 2015 af en sygeplejerske fra sundhedsteamet med 25 års erfaring fra ældreområdet, en efteruddannelse i geriatri samt en Master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling.

Sygeplejersken har udviklet strukturen for kursets indhold på baggrund af research samt sparring fra en konsulent i Fødevarestyrelsen om, hvilken information der er relevant.

Sygeplejersken var tovholder, men hele afdelingen for sundhed til ældre var inddraget i udviklingen af kurset. Sygeplejersken har fremlagt kurset for afdelingen, så alle har kunnet bidrage med input og justeringer, ligesom sygeplejersken også selv har holdt de første oplæg for ældre, inden hun oplærte sundhedskonsulenterne i at holde oplægget.

De fem sundhedskonsulenter, der afholder kurserne, mødes hvert halve år og gennemgår kursets indhold for at sikre, at det bygger på nyeste evidensbaserede viden og anbefalinger. Sundhedskonsulenterne har samtidig fokus på at sikre en stringent facilitering af kurset, selv om de har forskellige fagligheder. Derudover afholder sundhedskonsulenterne cirka hver anden uge korte og uformelle møder for løbende at få faglig sparring og drøfte, hvad borgerne er optaget af i øjeblikket, hvilket kan give inspiration til små justeringer i kursets indhold. Som eksempel er der tilføjet en slide om hudsult, da dette emne var nyt og fyldte meget for borgerne i forbindelse med restriktionerne forbundet med COVID-19.

Se eksempler på de film og test, som sundhedskonsulenter bruger på kurset:

 

”Ved at samle borgerne skabes en dialog, hvor der er rum til at dele erfaringer og sparre om gode ideer. Der kommer bl.a. myter frem, som vi kan diskutere i plenum. Borgerne får desuden mulighed for at spejle sig i hinanden.”

- Vibeke Reiter, Sundhedskonsulent og facilitator på kurset i Roskilde Kommune

Kurset klæder borgerne godt på til at leve et godt og sundt seniorliv

Sundhedskonsulenten fortæller, at borgerne giver udtryk for, at kurset er brugbart og inspirerende. Borgerne er især glade for dialogen og det gruppebaserede element, hvor de stifter nye bekendtskaber. De hjælper og støtter hinanden, hvilket er en forskel fra de forebyggende hjemmebesøg.

I forbindelse med udviklingen af kurset blev der lavet en evaluering, der viste, at størstedelen af deltagerne vurderede, at de i høj eller nogen grad havde fået ny viden, hvor de fleste også var meget tilfredse eller tilfredse med emnerne på kurset. Deltagerne gav udtryk for at de satte stor pris på dialogen i kurset, som inspirerede dem til at prøve nye ting, fx spisefællesskaber, mandefællesskaber og aktiviteter i lokalområdet.

Se evalueringsskemaet, der blev brugt i forbindelse med evalueringen i 2015: Evalueringsskema til deltagere

Gode råd fra Roskilde Kommune

gode råd

  • Prioriter en proaktiv tilgang i rekrutteringen af borgere, hvor I kontakter borgerne pr. telefon. Det styrker forudsætninger for at komme i kontakt med borgerne, giver en vigtig relation i kontakten og medfører mulighed for tidlig opsporing.
  • Vær tydelig omkring, at kurset kan erstatte det forebyggende hjemmebesøg, så borgerne ikke alene ser det som et frivilligt tilbud. Det er vigtigt at være skarp i formidlingen og kommunikationen omkring kurset.
  • Anvend tankegangen fra det forebyggende hjemmebesøg, når kurset tilrettelægges, så man kommer rundt om både de fysiske, sociale og mentale aspekter.
  • Hav fokus på at skabe en god atmosfære og tillid, der indbyder til dialog blandt deltagerne på kurset, så de motiveres til at stille spørgsmål og erfaringsudveksle.