xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Specialkost

Rehabiliterende madlavning genskaber madlavningsglæden i Silkeborg

Silkeborg Kommune har afprøvet en rehabiliteringsmåltidskasse til borgere, der modtager madservice efter § 83, og som derfor vurderes at have gavn af et rehabiliteringsforløb efter § 83a. Rehabiliteringskassen giver borgeren mulighed for selv at tilberede måltider med hjælp og støtte fra en kommunal rehabiliteringsmedarbejder – og styrker både lyst og selvhjulpenhed i forhold til madlavning.

Opdateret 24 FEB 2022

I Silkeborg Kommune får borgere over 65 år, der er visiteret til madservice efter servicelovens § 83, tilbudt en rehabiliteringskasse fra kommunens madleverandør. Kassen visiteres som et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a.

Kassens indhold

Rehabiliteringskassen er et supplement til borgerens normale madservice og består af tre ingredienser – for eksempel ’æg, tomat og purløg’ eller ’gulerod, æble og spidskål’. Der er udviklet fire rehabiliteringskasser med tre ingredienser i hver, og til hver rehabiliteringskasse er der udviklet et opskriftshæfte med syv til otte opskrifter på forskellige niveauer. De tre ingredienser i rehabiliteringskassen kan tilberedes på forskellige måder, så tilberedningen kan tilpasses den enkelte borgers funktionsniveau.

To ugentlige besøg

Udover rehabiliteringskassen får borgeren to gange om ugen besøg af en rehabiliteringsmedarbejder fra kommunens rehabiliteringsteam (det kan være en ergoterapeut, fysioterapeut eller social- og sundhedshjælper). Medarbejderen hjælper borgeren med at tilberede maden og understøtter borgerens selvhjulpenhed og lyst til madlavning.

Mod på madlavning

Formålet med rehabiliteringskassen er at øge den ældre borgers lyst og evner til at lave mad. For eksempel ved at lære, hvordan man kan halvere en tomat, og derefter ligge den på den flade side for lettere at kunne skære den i skiver. Og hvordan man kan snitte purløg i stedet for at klippe, hvis det er for motorisk svært at styre en saks. Formålet er at koble den rehabiliterende tankegang til madservice, så livskvaliteten øges eller bevares.

Tegn på gode resultater

Rehabiliteringskassen er udviklet som led i et forskningsprojekt for at afprøve nye ideer på ernæringsområdet for ældre. Formålet med forskningsprojektet har ikke været at implementere rehabiliteringskassen i drift, men afprøvningen af kassen viser tegn på gode kvalitative resultater på borgerniveau. I projektet har en rehabiliteringsmedarbejder gennemført interviews samt før- og eftermålinger med de borgere, der takkede ja til at prøve kassen. Dette er blandt andet gjort for at indsamle borgernes oplevelser og erfaringer med rehabilitering via madlavning. Erfaringerne peger på, at kassen bør tilbydes til borgeren før de visiteres til madservice, fordi indsatsen også kan have et mere forebyggende sigte i forhold til borgerens evner og lyst til madlavning. Den viden kan bruges til at kvalificere rehabiliteringskassen, hvis andre kommuner ønsker at implementere den.

Se film om rehabiliteringskassen

Rehabiliteringskassen udrulles i følgende fem faser

nummer et

Ergoterapeut vurderer borgeren

Ergoterapeuten vurderer, hvilke borgere der allerede modtager madservice, jævnfør servicelovens § 83, og som samtidig kan få gavn af en rehabiliteringskasse. Vurderingen baseres på borgerens potentiale for at forbedre funktionsevnen. 
nummer to

Ergoterapeut kontakter borgeren

Ergoterapeuten ringer til borgeren og fortæller om muligheden for at modtage en rehabiliteringskasse og få støtte til madlavningen af en rehabiliteringsmedarbejder. Borgeren kan takke ja eller nej.
nummer tre

Sundhedskonsulent kontakter madleverandør

Hvis borgeren takker ja, visiteres han eller hun til rehabiliteringskassen som et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a. Rehabiliteringsmedarbejderen informerer, via omsorgssystemet, Det Danske Madhus om, at borgeren har takket ja. Det Danske Madhus registrerer (i deres system), at borgeren skal have rehabiliteringskassen i otte uger frem. 
nummer fire

Madleverandør leverer rehabiliteringskassen

Chaufføren leverer to forskellige rehabiliteringskasser ugentligt til borgerens hoveddør. Hver kasse indeholder tre ingredienser samt opskrifter i forskellig sværhedsgrad. Tilberedningen kan tage udgangspunkt i en opskrift, der passer til borgerens ressourcer og funktionsniveau.

 

Se opskriftshæfte om æg, opskriftshæfte om gulerod, opskriftshæfte om chokolade, opskriftshæfte om appelsin.

nummer fem

Rehabiliteringsarbejder besøger borgeren

Borgeren får besøg af en rehabiliteringsmedarbejder to gange om ugen i en lille time. Det første besøg varetages af en ergoterapeut, som vurderer borgerens funktionsevne med et ergoterapeutisk redskab (AMPS) for at tilrettelægge rehabiliteringen efter borgerens evner. På de efterfølgende besøg hjælper en rehabiliteringsarbejder borgeren med at tilberede maden ved at vise gode greb og måder at gå til madlavningen på. Der tages udgangspunkt i de opskrifter fra den pågældende kasse, borgeren selv ønsker at lave, så motivationen og lysten understøttes bedst muligt. Rehabiliteringsmedarbejderen har samtidig fokus på, at opskriften matcher borgerens funktionsniveau, så madlavningen bliver en succesoplevelse.

 

Læs om det ergoterapeutiske redskab AMPS.

Udviklet i et forskningsprojekt

Rehabiliteringskassen er udviklet og afprøvet som en del af et forskningsprojekt på tværs af tre kommuner og afsluttet i efteråret 2020. Projektet er finansieret af midler fra ’Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem’, som er udmøntet fra Sundheds- og Ældreministeriets satspulje. Københavns Professionshøjskole har været ansvarlige for projektets forskningsdel.

Projektets formål har været at:

 • Afprøve nye måltider
 • Udvikle den eksisterende kommunale madservice
 • Indtænke madservice i kommunens samlede indsats.

Disse tre kommuner har afprøvet forskellige måltidskasser:

 • Albertslund Kommune: En måltidskasse til borgere i genoptræning
 • Silkeborg Kommune: En rehabiliteringsmåltidskasse til borgere, der modtager madservice
 • Vallensbæk Kommune: En døgnmåltidskasse til borgere efter indlæggelse.

Læs mere om måltidskassen til borgere i genoptræning og døgnkassen til borgere efter indlæggelse.

Indholdet og opskrifterne i rehabiliteringskassen er udviklet og afprøvet i samarbejde med Det Danske Madhus og ernæringseksperter fra Københavns Professionshøjskole med speciale i ældreernæring.

Se implementeringskatalog for de tre måltidskasser

 

”Vi ønskede, at borgerne skulle rehabiliteres gennem madlavningen – ambitionen var at styrke borgernes lyst og selvhjulpenhed i forhold til at lave mad, så de kunne genvinde nogle af de funktioner, de havde mistet.”

- Maj Majgaard, Kostfaglig konsulent i Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune

Forbedret funktionsevne og øget livskvalitet

De fleste borgere, der modtog rehabiliteringskassen, har forbedret deres funktionsevne. Cirka halvdelen af borgerne oplever madrelateret livskvalitet ved at træne madlavning.

Rehabiliteringsmedarbejdere oplever, at borgerne sætter stor pris på igen at lave deres egen mad. Nogle borgere har fået ny viden og er blevet inspireret til at lave nye typer mad.

Evalueringen viser, at potentialet er større, hvis kassen tilbydes, før borgeren visiteres til madservice, fordi indsatsen vil have et mere forebyggende sigte i forhold til borgerens evner og lyst til madlavning.

Se Evaluering af de gode madkasser

Gode råd fra Silkeborg Kommune

gode råd

 • Vær opmærksom på, at rehabiliteringskassen er særligt god for borgere, der stadig har energi og lyst til madlavning. Den er mindre relevant for meget svækkede borgere.
 • Sørg for, at opskrifterne er tilpasset borgerens præferencer og nuværende funktionsniveau.
 • Stil krav til jeres madleverandør, så I kan lave flere individuelle løsninger til gavn for borgerne.
 • Få eventuelt frivillige med ombord, så de kan tage over, når rehabiliteringsmedarbejderen stopper. Lav eksempelvis madmakkerskaber.
 • Alle medarbejdere, der indgår i borgerens dagligdag, bør være informeret om, at borgeren modtager rehabiliteringskassen. Hav derfor fokus på at dele information og viden om rehabiliteringskassen.
Casen er udviklet som led i projektet ELDORADO.