xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Specialkost

Døgnkasse viser potentiale for at forebygge genindlæggelser i Vallensbæk

Vallensbæk Kommune har afprøvet en døgnkasse til borgere, der udskrives efter indlæggelse på hospital eller døgnrehabilitering. Døgnkassen dækker borgerens ernæringsbehov og forebygger på den måde uhensigtsmæssige vægt- og/eller funktionstab.

Opdateret 24 FEB 2022

I Vallensbæk Kommune får borgere (+65 år) efter en indlæggelse tilbudt levering af en døgnkasse fra kommunens madleverandør. Kassen indeholder tre hovedmåltider, tre mellemmåltider og snacks – det vil sige, al den nødvendige mad til et døgn. Madleverandøren leverer døgnkassen direkte til borgerens dør to gange om ugen i otte uger. I ugens to leveringer er der mad til alle ugens dage.

Kassens indhold er sammensat, så det styrker borgerens ernæringstilstand. Alle retter er nytænkt for at sikre både en optimal ernæring og en bedre smags- og æstetisk oplevelse for de ældre. Samtidig er der tænkt over de praktiske omstændigheder, for eksempel at maden skal kunne være i borgerens køleskab.

Som supplement får borgeren telefonisk eller fysisk vejledning fra en sundhedskonsulent med en bachelor i sundhed og ernæring. Vejledningen gør borgeren klogere på, hvad tilstrækkelig ernæring betyder, når man skal komme til kræfter igen og øge lysten til at spise.

Baggrunden for at udvikle døgnkassen er:

 • At Vallensbæk Kommune tidligere har oplevet uhensigtsmæssige vægt- og funktionstab hos borgere efter indlæggelse.
 • At en tilstrækkelig vejledning om ernæring i perioden efter indlæggelsen er vigtig, når borgeren skal restituere og genvinde kræfter.
 • At en del ældre borgere kommer hjem til et tomt køleskab efter endt indlæggelse.
 • At borgeren efter indlæggelsen ofte er så svækket, at indkøb og madlavning er svært at overskue.

Døgnkassen er udviklet som led i et forskningsprojekt for at afprøve nye ideer på ernæringsområdet for ældre. Formålet med forskningsprojektet har ikke været at implementere døgnkassen i drift, men afprøvningen af døgnkassen i Vallensbæk Kommune, viser tegn på gode resultater på borgerniveau. Som del af forskningsprojektet har sundhedskonsulenten i Vallensbæk Kommune gennemført interviews samt før- og eftermålinger med alle borgere, der har modtaget døgnkassen. Den viden skal bruges til at kvalificere døgnkassen, hvis andre kommuner vil implementere tiltaget.

Se film om døgnkassen

Døgnkassen udrulles i fem faser

nummer et

Visitation videresender henvendelse til sundhedskonsulent

Kommunen modtager elektronisk en advisering, når en borger udskrives efter en indlæggelse. Visitationen videresender adviseringen til kommunens sundhedsafdeling. Her vurderer en sundhedskonsulent, om borgeren kan få gavn af døgnkassen. Det vurderes ud fra 1) borgerens alder (>65 år), og 2) hvorvidt borgeren bor i privatbolig (borgere på plejecentre får i forvejen fuld forplejning).  
nummer to

Sundhedskonsulent præsenterer telefonisk døgnkassen for borgeren

Sundhedskonsulenten ringer til borgeren og fortæller om muligheden for - og fordelene ved - en døgnkasse fra madservice. Borgeren kan takke ja eller nej. 
nummer tre

Sundhedskonsulent kontakter madleverandør og evt. plejepersonale

Hvis borgeren takker ja, informerer sundhedskonsulenten, via omsorgssystemet CURA, Det Danske Madhus. Her registreres det (i deres system), at borgeren skal modtage døgnkassen otte uger frem.  Hvis borgeren modtager hjemmepleje, informeres det relevante plejepersonale, så de kan hjælpe og rådgive. 
nummer fire

Madleverandør leverer døgnkassen, og plejepersonale hjælper til

Chaufføren leverer døgnkassen to gange om ugen og indholdet dækker ugens syv dage. Chaufføren skal tilbyde hjælp til at få maden ind i køleskabet og holde øje med om maden bliver spist, eller om kassen står uberørt. Er kassen uberørt, eller spiser borgeren ikke op, kontakter madleverandøren sundhedskonsulenten, som følger op med et besøg. Plejepersonalet skal tjekke, om maden er kommet i køleskabet og tilbyde hjælp til måltidet, hvis der er behov for det. 
nummer fem

Sundhedskonsulenten vejleder borgeren (op pårørende)

Få dage efter levering af første døgnkasse har sundhedskonsulenten en samtale med borgeren og eventuelt en pårørende, der handler om at motivere borgeren til at spise. Konsulenten forklarer, hvorfor ernæring er vigtig for restitutionen – især når man er afkræftet og har begrænset appetit eller motivation for at spise efter indlæggelse. En god samtale gør en stor forskel. 

Udviklet i et forskningsprojekt

Døgnkassen er udviklet og afprøvet som en del af et forskningsprojekt på tværs af tre kommuner og afsluttet i efteråret 2020. Projektet er finansieret af midler fra ”Puljen for bedre mad til ældre i eget hjem”, som er udmøntet fra Sundheds- og Ældreministeriets satspulje. Københavns Professionshøjskole har været ansvarlig for projektets forskningsdel.

Projektets formål har været at:

 • Afprøve nye måltider
 • Udvikle den eksisterende kommunale madservice
 • Indtænke madservice i kommunens samlede indsats.

Disse tre kommuner har afprøvet forskellige måltidskasser:

 • Albertslund Kommune: En måltidskasse til borgere i genoptræning
 • Silkeborg Kommune: En rehabiliteringsmåltidskasse til borgere, der modtager madservice
 • Vallensbæk Kommune: En døgnmåltidskasse til borgere efter indlæggelse.

Læs mere om måltidskassen til borgere i genoptræning og måltidskassen til borgere i rehabilitering.

Indholdet i døgnkassen er udviklet og afprøvet i samarbejde med Det Danske Madhus, ernæringseksperter fra Københavns Professionshøjskole med speciale i ældreernæring og en række ældre borgere, som deltog i et smagspanel. Sundhedskonsulenten fortæller, at der på tværs af medarbejderne i visitationen og hjemmeplejen er kommet fokus på vigtigheden af ernæring efter indlæggelse.  

Se implementeringskatalog for de tre måltidskasser.

 

”Døgnkassen er en massiv forebyggelsesindsats, der i en kort periode intensivt kan påvirke borgerens bedring positivt. Døgnkassen har stort potentiale.”

- Tilde Skjærlund Jensen, Sundhedskonsulent i Center for Sundhed, Kultur og Fritid i Vallensbæk Kommune

Borgerne får dækket deres energi- og proteinbehov

De fleste borgere får dækket deres energi- og proteinbehov med døgnkassen. Borgerne oplever, at døgnkassens indhold er godt og mængderne passende. Borgerne spiser en større mængde og mere varieret. De fortæller, at vejledningen fra sundhedskonsulenten er vigtig for at forstå ernæringens betydning.

De pårørende fortæller, at vejledningen giver dem vigtig viden, om hvordan de kan støtte den ældre til at spise og komme sig efter en indlæggelse. Døgnkassen giver tryghed, fordi maden hele tiden er tilgængelig for borgeren.

Se evaluering af de gode madkasser.

Gode råd fra Vallensbæk Kommune

gode råd

 • Vælg en tovholder med fokus på kommunikation og med ernæringsfaglig viden for at sikre de rette kompetencer - og tag afsæt i jeres nuværende organisering.
 • Sørg for bred og relevant faglig opbakning i organisationen, så frontpersonalet er klar til at rådgive og hjælpe de ældre borgere. Madservice kan ikke implementere døgnkassen alene.
 • Overvej, om det er nødvendigt med et kompetenceløft blandt medarbejderne i visitationen og frontpersonalet.
 • Sæt fokus på god vejledning omkring ernæringens betydning – det er helt centralt for døgnkassens succes. Maden kan ikke bare sættes foran døren.
 • Vær opmærksom på, at døgnkassen ikke kan leveres på udskrivelsesdagen. Borgeren er ofte lettere konfus efter skiftet fra hospital til eget hjem, så man kan typisk først få en god kontakt på andendagen og tilbudt levering på tredjedagen efter udskrivelse.

Casen er udviklet som led i projektet ELDORADO.