xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2022

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ansøgning inkl. budgetskemaer skal sendes på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 25. november 2021 kl. 12.00

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

 1. Alkoholforebyggelse
 2. Mental sundhed
 3. Seksuel sundhed
 4. Astma og Allergi
 5. Fysisk aktivitet
 6. Tobaksforebyggelse
 7. Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
 8. Monitorering på sundhedsområdet
 9. Forebyggelse af dopingmisbrug

Ved at klikke på det enkelte prioriterede indsatsområde kan du læse mere om, hvilke aktiviteter, der i år kan søges om midler til inden for det givne indsatsområde.

Der er i alt ca. 45,4 mio. kr. til fordeling i 2022 blandt de ovenstående indsatsområder med forbehold for vedtagelse af Finanslov 2022. Heraf forventes tildelt ca. 34,03 mio. kr. til projekter, der har modtaget betinget tilsagn1 til flerårige projekter i perioden 2021-2023. Derudover er der afsat 8,65 mio. kr. til foreninger/organisationer med faste bevillinger på Finansloven. Der er ca. 2,72 mio. kr. til fordeling til nye 1-årige projekter i 2022.

Sundhedsstyrelsen sender faglig indstilling til udmøntning af puljen til Sundhedsministeriet. Den endelige udmøntning besluttes af Sundhedsministeren.

Generelle vurderingskriterier

Der vil for hvert område blive lagt vægt på, at de modtagende foreninger/organisationer har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre de ansøgte aktiviteter.

Det gælder for alle de prioriterede indsatsområder, at aktiviteterne ønskes så vidt muligt løst samlet af en eller få foreninger/organisationer for at opnå bedst mulig national sammenhæng og sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet og volumen i de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser; jf. ligeledes nedenstående krav om, at ansøgere i deres generelle virke følger eller støtter Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Der er fokus på aktiviteter, der er landsdækkende eller har et nationalt sigte. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har beskrevet konkret indhold af foreslåede initiativer og indsatser. Dette betyder, at hvis der eksempelvis søges til undervisningsforløb, så skal selve indholdet af undervisningen også beskrives.

Det vil blive vurderet positivt, hvis der foreligger andre finansieringskilder.

Ud over de generelle vurderingskriterier er der, jf. aktivitetsbeskrivelserne, specifikke krav for hvert prioriteret indsatsområde.

Generelle betingelser for tilskud under Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

For at modtage midler fra Puljen til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse skal ansøgende foreninger/organisationer leve op til nedenstående betingelser.

Private foreninger/organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte kan komme i betragtning til at modtage tilskud. De modtagende foreninger/organisationer skal være private/selvejende, dvs. at regioner og kommunale og statslige myndigheder ikke kan modtage midler fra puljen.

Det er endvidere en forudsætning, at støttemodtagerne har et formål om forebyggelse og sundhedsfremme i deres vedtægter og/eller generelle virke, og at modtagerenes aktiviteter følger eller støtter Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Foreningen/organisationen skal:

 • have udpeget en juridisk ansvarlig for foreningen/organisationen.
 • have eksisteret i mindst to år (afsluttede reviderede regnskaber).
 • have en omsætning på mindst 25.000 kr. i senest afsluttede årsregnskab.
 • i sin hovedvirksomhed have aktiviteter i mindst tre ud af frem regioner.
 • være landsdækkende eller have et nationalt sigte, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter.
 • arbejde med danske forhold og have adresse i Danmark.

Under indsatsområdet ”Monitorering på sundhedsområdet” kan forskningsinstitutioner ansøge om midler, såfremt de har dokumenteret erfaring med monitorering.

Der gives tilskud til konkrete aktiviteter. Hvis der er tale om tilskud til rådgivnings- og sparringsfunktioner mv., skal disse stilles gratis til rådighed for borgere.

De formelle krav til ansøgningsformat og ansøgningsfrist skal overholdes for, at ansøger kan komme i betragtning til tildeling af puljemidler. Se mere herom nedenfor samt i ”Vejledning til ansøgning af Pulje til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2022”.

Der udmøntes ikke midler til følgende:

 • kortvarige enkeltstående projekter
 • lokale projekter
 • initiativer såsom væresteder, konferencer eller stævner
 • privatpersoner
 • kommercielle virksomheder
 • kommunale, regionale eller statslige myndigheder og enheder

 

Projekter med landsdækkende eller nationalt sigte eller potentiale hertil vil blive prioriteret i Sundhedsstyrelsens vurdering.

Projektperiode

Der er mulighed for at søge til 1-årige projekter med afslutning senest den 31. december 2022.

Formelle krav til selve ansøgningen

Foreninger/organisationer, der ønsker at ansøge om midler til nye projekter, skal benytte Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema og budgetskemaer for at komme i betragtning. Vær opmærksom på, at eventuel egenfinansiering af projektet ligeledes skal noteres i budgetskemaerne. Du kan finde skemaerne nederst på siden.

Ansøgningen må max fylde 9 A4 sider (Times New Roman og skriftstørrelse 12) ekskl. budgetskemaer). Hvis en ansøger søger om midler til flere af hinanden uafhængige projekter, skal skema 1-4 udfyldes for hvert af de selvstændige projekter. Dvs., at hvis en ansøger søger om midler til projekt A og B, og projekt A kan gennemføres uanset om projekt B gennemføres, så skal de nævnte skemaer udfyldes for hvert af projekterne A og B.

Bilagsmængden bør begrænses, og bilag kan ikke forventes at blive inddraget i den endelige vurdering og afgørelse.

Det kan ikke forventes, at Sundhedsstyrelsen læser ansøgninger, før ansøgningsfristen er udløbet, og det er ansøgers eget ansvar, at den indsendte ansøgning lever op til alle krav.

Indsendelse af ansøgning og tidsfrist

Ansøgningen med budgetskemaer skal sendes elektronisk på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 25. november 2021 kl. 12.00.

Ansøgningen sendes elektronisk til: fob@sst.dk.
Emnetekst: [Organisationens navn], Ansøgning, Indsatsområde: [xxx (projekttitel)], Sundhedsfremmepuljen 2022

Efter vedtagelse af Finanslov for 2022 og Sundhedsministerens beslutning om endelig fordeling af midlerne for 2022, vil alle ansøgere modtage orientering om endeligt tilsagn eller afslag fra Sundhedsstyrelsen med angivelse af rammer og retningslinjer for tildelt støtte. Tilbagemeldingen forventes at ske i løbet af første kvartal 2022.

Spørgsmål til puljen

Der kan stilles spørgsmål frem til to dage før ansøgningsfristens udløb; dvs. frem til tirsdag den 23. november 2021 kl. 12. Det kan ikke forventes at spørgsmål besvares efter dette tidspunkt, eller efter ansøger har indsendt sin ansøgning, uanset at ansøgningsfristen ikke er udløbet.

For at sikre lige adgang til information om puljen vil generelle spørgsmål og svar løbende blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside frem til spørgeperiodens udløb.

Spørgsmål til økonomi og budgetskemaer kan rettes til: Kasper Dahl, e-mail: kad@sst.dk
Spørgsmål vedr. det faglige indhold og formelle krav kan rettes til: Trine Wulff Larsen, e-mail: trwl@sst.dk

Ansøgningsskemaer og vejledning til udfyldelse af skemaer

Puljeopslag

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 1-årige projekter 2022

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema

Andet – Genansøgninger

Organisationer, der har modtaget betinget tilsagn for 2022, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, som de skal anvende for at genansøge om betingede tilsagn for 2022.

 

1De flerårige projekter, der i 2021 blev indstillet til at modtage puljemidler, fik tilsagn for 2021 og et betinget tilsagn for 2022 og 2023. Med betinget tilsagn menes, at projektets midler for fx 2022 er reserveret til projektet i 2022. flerårige projekter får altså ikke udbetalt midler for alle projekt-år ved projektets start, men får udbetalt midler hvert projekt-år. For at få udbetalt det betingede tilsagn, skal ansøger indsende en genansøgning inkl. budget, der dokumenterer, at projektet har nået de planlagte aktiviteter i det foregående projekt-år. Organisationer, der har modtaget betinget tilsagn for 2022, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, som de skal anvende for at genansøge om de betingede midler.
Opdateret 14 OKT 2021