xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Ernæring | Organisering

Vejning er en fast del af genoptrænings- og rehabiliteringsforløb på Frederiksberg

Vejning og vægtvurdering er blevet et fast element, når Frederiksberg Kommune starter genoptrænings- og rehabiliteringsforløb op til ældre borgere. En simpel arbejdsgangsbeskrivelse giver overblik over handlemulighederne og udgør grundlaget for, at fysioterapeuter eller ergoterapeuter systematisk kan afdække, om de ældre borgere har behov for en ernæringsindsats parallelt med forløbet.

Opdateret 02 JUL 2021

Alle ældre borgere bliver enten vejet eller vægtvurderet, hvis de skal starte i et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb i Frederiksberg Kommune. Det sker for at vurdere borgerens ernæringstilstand og eventuelle behov for en ernæringsindsats sideløbende med forløbet, for eksempel i tilfælde af et uplanlagt vægttab.

Kommunens genoptrænings- og rehabiliteringskoordinator fortæller, at vejningen og den eventuelle ernæringsindsats er vigtig, da borgerens udbytte af et forløb er afhængigt af en stabil vægt og korrekt ernæring. Ernæringen kan have betydning for, om borgeren lykkes med forløbet og opnår de ønskede mål. 

En tværfaglig arbejdsgruppe bestående af en koordinator, en fysioterapeut, en ergoterapeut, en ernæringskonsulent og en diætist har udarbejdet en detaljeret arbejdsgangsbeskrivelse. Arbejdsgangsbeskrivelsen skal sikre systematisk afdækning og vurdering af borgerens vægt ved at beskrive, hvordan fysioterapeuter eller ergoterapeuter foretager vejning og vurderer borgerens behov for en ernæringsindsats ved opstartssamtalen. Arbejdsgangsbeskrivelsen angiver også, hvad fysioterapeuter eller ergoterapeuter skal gøre, hvis de opdager et uplanlagt vægttab.  

Hvis en borger ikke har haft et vægttab eller ikke ønsker at tale om ernæring, igangsætter kommunen ikke en ernæringsindsats. Men borgeren får en pjece, hvor han eller hun selv kan læse om ernæring og finde inspiration. Borgeren bliver desuden opfordret til selv at holde øje med deres vægt, hvilket de kan gøre ved at notere deres vægt i et skema på bagsiden af pjecen.

Læs mere om pjecen i denne case

Løbende fokus og synlighed sikrer implementering 

Samtlige terapeuter i Frederiksberg Kommunes ambulante genoptræning og rehabilitering blev præsenteret for arbejdsgangsbeskrivelsen vedrørende afdækning og vurdering af borgerens vægt på deres ugentlige fællesmøder. For at sikre implementering bliver arbejdsgangsbeskrivelsen i et par måneder genbesøgt hver anden uge på møderne, og terapeuterne drøfter i fællesskab, om der er behov for justeringer. Derudover bliver fysioterapeuterne og ergoterapeuterne undervist af en diætist i, at uplanlagt vægttab kan få konsekvenser for borgerens udbytte af træningen. 

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne medbringer arbejdsgangsbeskrivelsen på deres besøg hos den ældre borger, da den tydeliggør deres handlemuligheder. Beskrivelsen hænger også synligt i terapeuternes kontorlokaler.

Vejning og vægtvurdering består af følgende fire trin

nummer et

Fysioterapeut eller ergoterapeut vejer eller vurderer borgerens vægt i opstarten

Til opstartssamtalen i borgerens eget hjem foregår vejning og vægtvurdering forskelligt og kommer an på, om borgeren modtager hjemmepleje. Hvis en borger modtager hjemmepleje, tager fysioterapeuten eller ergoterapeuten udgangspunkt i hjemmeplejepersonalets månedlige vejninger. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten aflæser vejningerne og historikken i borgerens vægtudvikling i omsorgssystemet CURA. Hvis en borger ikke modtager hjemmepleje, bliver borgeren vejet, hvis borgeren har en vægt i eget hjem. Alternativt anmoder terapeuten i omsorgssystemet om, at sygeplejersken foretager vejning af borgeren.

nummer to

Fysioterapeut eller ergoterapeut foretager vægtvurdering

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vurderer efterfølgende borgerens vægt baseret på vejningen og en dialog med borgeren. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten spørger til borgerens appetit, oplevelse af kvalme m.v. Der bliver også set på, om borgeren har løsthængende tøj på eller tomt køleskab. På den baggrund vurderer terapeuten om der er tale om uplanlagt vægttab eller risiko for det. Et uplanlagt vægttab er i kommunen defineret som et vægttab på et kilo eller mere siden sidste vejning eller vægttab to måneder i træk, baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Hvis ikke der er tale om et uplanlagt vægttab, bliver der ikke foretaget yderligere. Vægtvurderingen bliver dokumenteret i omsorgssystemet.

nummer tre

Fysioterapeut eller ergoterapeut henviser til ernæringsindsats ved behov

I tilfælde af uplanlagt vægttab har fysioterapeuten eller ergoterapeuten to muligheder alt efter borgerens situation: 

  1. Hvis borgeren ikke modtager hjemmepleje, kontakter terapeuten en diætist fra kommunens forebyggelsesområde.
  2. Hvis borgeren modtager hjemmepleje, kontakter terapeuten en sygeplejerske fra sygeplejen.

Terapeuten sender en henvendelse via omsorgssystemet og kontakter samtidigt diætisten eller sygeplejersken telefonisk for at aftale, om ernæringsindsatsen skal foregå inden eller sideløbende med genoptrænings- eller rehabiliteringsforløbet.

nummer fire

Diætist eller sygeplejerske igangsætter ernæringsindsats og følger op

Diætisten eller sygeplejersken kontakter borgeren for at høre om de er interesseret i tilbuddet og aftaler det første møde. Her foretages en kostanamnese, som er et overblik over borgerens spise- og drikkevaner. På mødet udfylder diætisten eller sygeplejersken desuden et ernæringsvurderingsskema (EVS) og fastsætter et vægtmål (vægtøgning eller -vedligehold) sammen med borgeren. Det hele bliver noteret i omsorgssystemet. Diætisten eller sygeplejersken følger løbende op med borgeren, typisk hver uge i starten og senere med større mellemrum. Opfølgningen sker i forbindelse med borgerens genoptræning eller rehabilitering. Diætisten eller sygeplejersken følger op med fysioterapeuten eller ergoterapeuten for at vurdere, om ernæringsindsatsen virker, og om der er behov for justeringer i borgerens måltider såvel som i borgerens genoptræning eller rehabilitering.

 

Se arbejdsgangsbeskrivelse for vægtvurdering ved opstart i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb

”Vejning og vægtvurdering sker mere systematisk. Tidligere var det mere op til den enkelte fysioterapeut eller ergoterapeut at vurdere, om der var behov for en ernæringsindsats. Nogle huskede det altid, mens andre ikke havde fokus på det.”

- Anette, klinisk diætist i på forebyggelsesområdet i Frederiksberg Kommune 

Arbejdsgangsbeskrivelsen har skabt klarhed og systematik i det tværfaglige samarbejde

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne oplever, at arbejdsgangsbeskrivelsen har skabt klarhed over, hvad de skal være opmærksomme på. Den har samtidig givet dem overblik over deres handlemuligheder for at igangsætte en ernæringsindsats. Diætisten fortæller, at arbejdsgangsbeskrivelsen har bidraget til mere systematik i den tværfaglige indsats, fordi fysioterapeuter og ergoterapeuterne er blevet opmærksomme på altid at vurdere ældre borgeres vægt ved opstart i genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb.

Gode råd fra Frederiksberg Kommune

gode råd

  • Det er vigtigt at genbesøge arbejdsgangsbeskrivelsen løbende for at sikre tilpasning og godt udbytte.
  • Det er vigtigt at inddrage fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i den løbende justering af arbejdsgangsbeskrivelsen, for eksempel på fællesmøder, for at sikre medejerskab.

Indsatsen er udviklet som led i projekt 'I sikre hænder'