xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indretning og fysiske omgivelser til at forebygge udad­reagerende adfærd

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner og private leverandører på ældreområdet til at ansøge om puljemidler til at igangsætte og afprøve indsatser i forhold til at understøtte behov for sansestimuli hos borgere med en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser.

Som led i ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’, der er en del af finanslovsaftalen for 2019-2022, blev der afsat 11 mio. kr. til ”Pulje til at tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd”.

Puljen havde til formål at igangsætte og afprøve nye indsatser til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos borgere med demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser på ældreområdet gennem tilpasning af sansestimuli.

Erfaringsopsamling

Puljens arbejde er afsluttet. Se beskrivelse i nyhed fra 8. februar 2023: 

Små ændringer i hverdagen kan have stor betydning for ældre med demens

Se erfaringsopsamling:

Sansestimuli og demensvenlig indretning

Forside til erfaringsopsamlingen Sansestimuli og demensvenlig indretning

Udmøntning af puljen

Puljen blev udmøntet den 28. august 2019.

I ansøgningsperioden har Sundhedsstyrelsen modtaget i alt 94 ansøgninger til et samlet beløb på 105,6 mio. kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 11 mio. kr. fordelt på 14 projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

  • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet gennem tilpasning af sansestimuli.
  • I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar og præcis beskrivelse af projektets indhold og målgruppe, herunder projektets målsætninger samt kriterier for, hvornår disse er opnået.
  • I hvilken grad der i ansøgningen er givet en klar og præcis beskrivelse af projektets organisering, ledelsesmæssige forankring, tilknyttede kompetencer og erfaring, der sandsynliggør projektets gennemførbarhed.
  • I hvilken grad ansøgningen klart beskriver, hvordan projektet efter endt projektperiode forventes at blive forankret i organisationen, og hvordan erfaringerne udbredes til andre relevante enheder/områder/kommuner/private leverandører.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

Ansøger Bevilget beløb, kr.
Aarhus Kommune 1.321.119
Høje-Taastrup Kommune  842.698
Herning Kommune  919.000
Esbjerg Kommune  1.235.421
Frederiksberg  Kommune  998.000
Københavns Kommune  295.671
Billund Kommune  774.630
Hvidovre Kommune  909.834
Thisted Kommune  735.245
Rødovre Kommune  50.000
Solrød Kommune  364.355
Aalborg Kommune  625.012
Holstebro Kommune  1.429.765
Kalundborg Kommune  493.972

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Baggrund

Puljen kunne søges af kommuner og private leverandører på ældreområdet. 

Projektets målgruppe er borgere med en demenssygdom eller andre kognitive funktionsnedsættelser på ældreområdet med behov for tilpasset sansestimuli. 

Puljeopslag

Opdateret 30 JAN 2020