xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Igangværende projekter om rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har i perioden 2018-2021 igangværende projekter inden for rehabilitering: ”Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”, herunder et ERFA-netværk, samt ”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet”. Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021 afsat 30 mio. kr. til initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre”. Puljen har til formål at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabilitering med særligt fokus på de svageste ældre i hjemmepleje og i plejebolig, så rehabiliteringsindsatsen også tilgodeser denne målgruppe. De 30 mio. kr. er fordelt på 13 projekter.

Du kan læse mere om puljen her

ERFA-netværk

Som en del af initiativet ”Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre” har Sundhedsstyrelsen etableret fem netværk for kommunale medarbejdere og ledere med henblik på at styrke rehabiliteringsindsatsen for de svageste ældre borgere. Omdrejningspunktet i netværket er, hvordan rehabiliteringsindsatserne til de svageste borgere i hjemmepleje og plejebolig i kommunerne ser ud nu og i fremtiden.

Du kan læse mere om ERFA-netværket her

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Forsøgsordningen skal skabe øget viden om, hvordan private leverandører mest hensigtsmæssigt kan varetage både hele og dele af rehabiliteringsforløb i kommuner med forskellige forudsætninger i form af eksempelvis kommunestørrelse, eksisterende leverandørmarked og intern organisering. 8 projekter har fået tilsagn til at deltage i forsøgsordningen.

Du kan læse mere om forsøgsordningen her

Som en del af initiativet ”Forsøgsordning med frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet” har Rambøll gennemført en analyse af kommunernes erfaringer med frit leverandørvalg inden for rehabiliteringsforløb.

Læs den indledende analyse

Opdateret 29 AUG 2019