xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjen beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere covid-19, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehuset.

ANBEFALINGER 10 NOV 2023

Afsnit

Det gældende version af udgivelsen indeholder følgende afsnit:

 1. Baggrund
 2. Epidemiologi og smitteforhold
 3. Sygdomsforløb ved covid-19
 4. Test og håndtering af personer med symptomer på covid-19 eller anden luftvejsinfektion
 5. Håndtering af smitteudbrud med SARS-CoV-2 i sundhedsvæsenet

 

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet (version 37 - 8. november 2023 - gældende)

 

Versioner 

Materialet er udkommet i 37 versioner plus tillæg og underordnede versioner.

Hent version 1-36 som ZIP-fil

 • Version 9-37 er navngivet 'Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet'
 • Version 4-8 hed 'Retningslinjer for håndtering af COVID-19'
 • Version 2 og 3 hed Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV
 • Version 1 hed 'Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan'.

Skemaet indeholder en oversigt over samtlige versioner med beskrivelse af ændringer fra version til version.

Version Dato Beskrivelse/ændringer
Titel
#37 8. november 2023
 • Den indledende baggrund for retningslinjerne omhandlende den generelle epidemisituation herunder om særlige varianter er skrevet kortere, så baggrunden blot henviser til historikken for retningslinjerne. Der henvises til aktuel status for SARS-CoV-2 og epidemien på ssi.dk og sst.dk 
 • Generelt er der gennemført redaktionelle ændringer, så retningslinjerne i højere grad følger de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR om generelle forholdsregler i sundhedssektoren og NIR om supplerende forholdsregler i sundhedssektoren samt infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren. Dette er sket, hvor der er sammenfald i anbefalinger for håndtering af covid-19 og andre infektionssygdomme, og hvor der ikke vurderes at være fagligt grundlag for at anbefale særlige tiltag for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
 • Generelt er oplysninger om internationale anbefalinger ajourført
 • Afsnit 4 om test og håndtering af personer med symptomer på covid-19 eller anden luftvejsinfektion omhandler nu kun test
 • Særlig anbefaling om test af patienter er ændret, så en læge skal vurdere, om det er nødvendigt at gennemføre testen i forhold til videre behandling (afsnit 4.1)
 • Et nyt afsnit 5 omhandler håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet og indeholder nu udvalgte afsnit fra det tidligere afsnit 4 • Særlige forholdsregler for gravide partner og nyfødte er fjernet (afsnit 4.4)
 • Afsnit om præhospital håndtering af personer med symptomer på luftvejsinfektion er slettet (afsnit 4.5). Der henvises til NIR jf. ovenstående.
 • Særlige anbefalinger for personer med symptomer på luftvejsinfektion ved ambulante besøg og ikkekirurgisk elektiv behandling udgår (afsnit 4.6.3). Det fremgår af afsnit 4.6.2, og der henvises til NIR jf. ovenfor
 • Afsnittene om håndtering af personer med symptomer på luftvejsinfektion ved indlæggelse (afsnit 4.6.1) og om infektionshygiejne og isolation (afsnit 4.6.2) er slettet. Der henvises til NIR om supplerende forholdsregler
 • Afsnittet om håndtering fa smitteudbrud med SARS-CoV-2 i sundhedsvæsenet (afsnit 5) er slettet. Der henvises til Infektionshygiejniske retningslinjer for håndtering af patienter/borgere med mistænkt eller bekræftet covid-19 i sundhedssektoren. 
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#36 8. december 2022
 • Generelt er der lavet redaktionelle ændringer, og retningslinjen gennemskrevet ift. den aktuelle situation, hvor subvarianter af omikron-varianten er dominerende, og der på befolkningsniveau er udbredt immunitet mod alvorlig sygdom med covid-19 pga. både høj vaccinationsdækning og tidligere infektion.
 • Generelt henvises i videst muligt omfang til generelle forholdsregler vedr. luftvejsinfektioner snarere end specifikke forholdsregler for covid-19. Endvidere er differentialdiagnostik fremhævet.
 • Det er præciseret (afsnit 1.2), at hvor særlige forhold gør sig gældende ift. patientsammensætning, fx hospitalsafdelinger med en høj andel af personer med svært nedsat immunforsvar, kan den lokale ledelse udarbejde lokale retningslinjer for håndteringen som supplement til denne retningslinje.
 • Særlige forholdsregler vedr. fødende eller medfølgende partner med covid-19 eller symptomer herpå er udgået, herunder ift. hjemmefødsel (afsnit 4.4). Fremover håndteres evt. smitterisiko efter generelle infektionshygiejniske retningslinjer tilsvarende øvrige smitsomme sygdomme.
 • Beskrivelse af symptomer og sygdomsforløb (kapitel 3) er præciseret
 • Anbefalinger vedr. test er præciseret (afsnit 4.1)
 • Generelt opereres ikke længere med en definitorisk opdeling mellem ”betydelige” og ”lette” symptomer.
 • Der anbefales ikke længere selvisolation i streng forstand ved symptomer, men at blive hjemme (afsnit 4.3)
 • Forhold vedr. infektionshygiejne er samlet i afsnit 4.6.2
 • Anbefalingen om at overveje at udskyde elektiv kirurgi til 7 uger efter covid-19 infektion er ændret til 5 uger, og det er uddybet hvilke faktorer kan indgå i vurderingen (afsnit 4.7)
 • Afsnit om forebyggelse af smittespredning hos personer uden symptomer er udgået. Dermed er også udgået anbefalinger om rutinemæssig screeningtest af personer uden symptomer i sundhedsvæsenet, og der anbefales ikke længere særlige forholdsregler ved positiv test uden symptomer, fraset når der er tale om håndtering af udbrud.
 • Retningslinjer for udbrudshåndtering (kapitel 5) er i tråd med øvrige ændringer tilpasset, således at der som udgangspunkt ikke længere anbefales test af personale.
 • Afsnit om personale i øget risiko er udgået, da behov for evt. særlige hensyn følger af de almindelige arbejdsmiljøregler.
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
 #35 28. april 2022
 • Afsnit 4.6: Det er kun personer med symptomer på luftvejsinfektioner, som anbefales mundbind i venteværelset ved almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis
 • Afsnit 5.1: På baggrund af de faldende smittetal, og forventet mindre smitte i sommerhalvåret, er der ikke længere anbefaling om screeningstest af alle akut indlagte, patienter med indlæggelse over 24 timer og patienter forud for ambulante forløb som udgør en særlig risiko. Det anbefales fortsat at PCR-teste alle akut indlagte intern medicinske patienter over 18 år, og ved udskrivning fra sygehus til institutioner.
 • I afsnit 5.2 og 6.1 er det præciseret, at der bør anvendes PCR-test.
 • Afsnit 5.3: Der anbefales ikke længere mundbind ved tæt kontakt til patienter i sundhedsvæsenet, ligesom der heller ikke er anbefalinger om coronapas og mundbind for besøgende.
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
 #34 17. marts 2022
 • Afsnit 4.6 om smitteforebyggende tiltag er præciseret. Anbefalingen om at alle patienter anvender mundbind i venteværelset omfatter ikke længere tandlæger.  
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#33 10. marts 2022 Denne retningslinje er opdateret i forhold til d. 10. februar 2022:
 • I afsnit 1 fremgår det, hvordan der ageres i tilfælde af andre mere bekymrende varianter. 
 • I afsnit 2.1 er videns grundlaget opdateret.
 • Afsnit 3.1 om symptomer er opdateret på baggrund af nyeste viden om omikron-varianten.
 • I afsnit 3.2 fremgår anvendt definitionen af symptomer. I nærværende retningslinje skelnes der imellem lette eller betydelige symptomer. 
 • Afsnit 4 er forkortet og opdateret med henblik på normalisering. Dette omfatter blandt andet, 
  • At patienter med symptomer på covid-19 som udgangspunkt kun testes, hvis det har klinisk eller behandlingsmæssig relevans. 
  • Anbefalinger om selvisolation er tilføjet.
 • Afsnit 5.4.1 om personale der har været i kontakt med en covid-19 smittet er fjernet.
 • Afsnit 6 om håndtering af smitte i sundhedsvæsenet er justeret. Der er ikke længere generelle anbefalinger om aktiv smitteopsporing i samfundet, men for at beskytte patienter i sundhedsvæsenet, anbefales der fortsat smitteopsporing i sundhedsvæsenet, som er præciseret i afsnit 6
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#32 10. februar 2022
 • Afsnit 4.5 er opdateret, Det fremgår nu, at et positivt testsvar 60 dage eller derover efter tidligere påvist covid-19 ikke kan udelukkes at skyldes reinfektion.
 • Afsnit 4.8.4 om kirurgi efter overstået infektion er præciseret. Det fremgår blandt andet, at den behandlende læge kan tage en individuel vurdering af behovet for at udskyde operation, med udgangspunkt i patientens sygdomsforløb.
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#31.2 31. januar 2022
 • Da de hidtidige lovgivningsmæssige krav om brug af mundbind og coronapas i sundhedsvæsenet bortfalder 31. januar 2022, fremgår det ikke længere at der er krav om coronapas i sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen finder, at der fortsat er behov for, at personale bruger ansigtsværnemidler ved tæt kontakt til borgere, som supplement til de gældende infektionshygiejniske retningslinjer.
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#31.1 27. januar 2022
 • Afsnit om test ved udskrivning fra sygehus til institutioner er tilføjet
 • Afsnit 4.2 og 4.5 er opdateret jf. justering af anbefalinger om selvisolation. Det omfatter også opdatering af anbefalingerne for håndtering af personer med symptomer, som ikke behøver klinisk undersøgelse, og som ikke tager en test. 
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#31 24. januar 2022
 • Alt der omhandler plejehjem, botilbud mv. og hjemmeplejen vil fremadrettet fremgå i Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen
 • Afsnit om smittefrihed er fjernet fra retningslinjen, der henvises i stedet til notat justering af anbefalinger om selvisolation og Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19.
 • Afsnit 2.1: Forventet inkubationstid ved omikron er tilføjet.
 • I kap. 3.1 er der tilføjet afsnit vedr. symptomer på omikron sammenlignet med tidligere varianter
 • Afsnit 4.7: Partners deltagelse ved fødsel bør så vidt muligt imødekommes, også selvom partner er smittet med covid-19. 
 • Afsnit 5.3: Personale anbefales at følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger, infektionshygiejniske retningslinjer og at have et gyldigt coronapas. Der kan dog på afdelinger med patienter i særligt øget risiko overvejes regelmæssig test af personale.  
 • Afsnit 5.3.1 Personale i sundhedsvæsenet anbefales at anvende mundbind. Særlig vigtigt er det for personale der lige har været smittet med covid-19 og nære kontakter. 
 • Afsnit om forskellige typer af tests fremgår ikke længere af retningslinjen
 • Afsnit 6 (tidligere afsnit 5.5 og 5.6) om håndtering af smitte i sundhedsvæsenet  og udbrud er opdateret jf. Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19 .
 • Tidligere afsnit 7 om personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og visse dele af socialområdet er forkortet og omhandler nu kun personer i øget risiko. De andre afsnit vil fremadrette udelukkende fremgå af Sundhedsstyrelsens andre retningslinjer, herunder Opsporing og håndtering af kontakter til personer med covid-19. 
 
Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet
#30 4. januar 2022
 • Afsnit 3.1 der er tilføjet afsnit om symptomer ved omikron-varianten. 
 • Afsnit 4.7 patienter i børnemodtagelser med symptomer der kan være covid-19 anbefales test, men kan undlade isolation, såfremt patienter ikke er nær kontakt. 
 • Afsnit 5.1-5.3 Antigen-test kan anvendes som alternativ til PCR-test, såfremt den aktuelle testkapacitet tilsiger det.
 • Afsnit 5.4 og 6.6. På baggrund af vurdering fra Statens Serum Institut er der indgået aftale om selvtest af personale og besøgende i sundheds- og ældresektoren. Anbefalingen om selvtest skal ses som et supplement til anbefalinger om ugentlige test.
 • Afsnit 7.1 om personer i øget risiko er præciseret. Det fremgår nu, at særlige forhold på arbejdspladsen fx øget risiko for smitte, kan give anledning til omplacering eller yderligere tiltag. 
 • Afsnit 7.3 er opdateret i overensstemmelse med revidering af covid-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter. Til sundhedspersonale som er øvrige kontakter anbefales PCR-test på 4. dagen, såfremt det er muligt, alternativt anvendes hurtigtest.
 • I afsnit 2.1.1., afsnit 4.5.1., afsnit 4.6. og afsnit 6.6 er der tilføjet enkelte præciseringer.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#29 30. november 2021

 

 • Afsnit 3.1 Symptomatologi ved gennembrudsinfektion er tilføjet. 
 • Afsnit 4.5. er præciseret, så det fremgår at det kun er ikke-vaccinerede nære kontakter der skal undlade at benytte kollektiv transport og taxa. Nære kontakter der er vaccineret eller smittet indenfor 6 mdr., som ikke kan transportere sig til test, anbefales ikke længere isolation. 
 • Afsnit 4.7.1 Alle patienter med symptomer der kan være COVID-19 på sygehuse anbefales test og isolation, undtagen i børnemodtagelser. I børnemodtagelser anbefales mundbind til patienter og ledsagere ≥12 år, afstand på 2 meter til øvrige patienter, ligesom det anbefales altid at følge de generelle infektionshygiejniske retningslinjer. 
 • Afsnit 5.1 Alle akut indlagte patienter og alle patienter som forventes indlagt mere end 24 timer, anbefales screeningstest. 
 • Afsnit 5.2 Ambulante kontakter på sygehus, anbefales test i forbindelse med procedurer som udgør en særlig risiko. 
 • Afsnit 5.3 Anbefalingen om test forud for indflytning på institutioner omfatter alle uanset vaccinationsstatus. 
 • Afsnit 5.4 og afsnit 6.4 er opdateret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens nuværende vurdering af immunitet. Derudover er afsnittet om immunitet fjernet fra retningslinjen. Læs nærmere om Sundhedsstyrelsens vurdering af immunitet i notat om vurdering af immunitet. 
 • Afsnit 4.2, 4.3 og 4.71: Flere af anbefalingerne fra nærværende retningslinje vedr. mundbind, er fra d. 29. november 2021 ændret til krav (jf. BEK nr. 2129 af 25/11/20211). 
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#28.1 19. oktober 2021
 • Krydshenvisninger er opdateret
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#28 15. oktober 2021 
 • Afsnit 4.3 er opdateret på baggrund af at Statens Serum Institut, af hensyn til den epidemiologiske overågning, vurderer at alle akut indlagte medicinske patienter, uanset vaccinationsstatus, bør testes.
 • Præcisering i afsnit 4.2.1 og 5.1 vedr. adskillelse af patienter med symptomer der kan være COVID-19 i lægevagt og almen praksis.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#27.1 30. september 2021 
 • Afsnit 4.3.1 vedr. screeningstest for COVID-19 for fødende er præciseret
 • Afsnit 6.3 vedr. test af asymptomatiske børn er præciseret
 • Afsnit 7.3 vedr. kriterier for, hvornår sundhedspersonale defineres som nær kontakt er præciseret
 
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#27 29. september 2021 
 • Afsnit om test af asymptomatiske personer forud for aerosolgenererende procedurer er fjernet, idet det ikke længere vurderes nødvendigt.
 • Afsnit om håndtering af luftvejssymptomer i almen praksis er opdateret og præciseret.
 • Anbefaling om en ugentlig test af færdigvaccineret eller tidligere smittet personale på plejehjem og i hjemmeplejen er indført jf. udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021.
 • Afsnit om personer i øget risiko og gravide er opdateret, da det pga. vaccinationsdækning i befolkningen og anbefaling af vaccination til den enkelte ikke længere anbefales, at der sker generel omplacering/hjemsendelse af disse personer i sundheds-, social- og ældresektoren.
 • Kriterier for hvornår sundhedspersonale er nære kontakter jf. opdatering af Opsporing og håndtering af nære kontakter.
 • Der er gennem retningslinjen indført flere præciseringer ift. differentialdiagnostik i sæsoner med øget mængde luftvejsinfektioner
 • Nyt afsnit 5.2 vedr. modtagelse af personer med luftvejssymptomer/påvist COVID-19 i tandlæge eller speciallægepraksis mv.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#26 30. juni 2021
 • færdigvaccinerede og borgere, der har haft en infektion med ny coronavirus inden for de seneste 12 måneder behøver ikke at blive testet regelmæssigt
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#25 27. maj 2021
 • Opdatering af afsnit 2 om epidemiologi og smitteforhold med nyt afsnit vedr. virusvarianter.
 • Nye afsnit (2.3 og 2.4)) vedr. immunitet efter hhv. infektion og vaccination mod COVID-19
 • Opdatering og konsekvensrettelser i afsnit 3.3 om senfølger
 • Nyt afsnit (3.4) vedr. kirurgi efter overstået SARS-CoV-2-infektion hos patienten
 • Opdatering af afsnit 6.5 vedr. antigentest
 • Opdatering af afsnit 7.4.2 vedr. podeteknik
 • Tilføjelse af bokse vedr. anbefalinger for færdigvaccinerede personer i relevante afsnit, herunder færdigvaccinerede gravide medarbejdere og deres partnere i afsnit 8.1.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#24  10. maj 2021  Denne retningslinje er opdateret ift. d. 5. februar 2021 vedrørende:
 • Opdatering af kapitel 4 4 om udredning for COVID-19, hvor regionale vurderingsklinikker nedlægges og erstattes af løsninger i almen praksis og fælles akutmodtagelser. Konsekvensrettelser i øvrige afsnit. 
 • Med opdatering af retningslinjen fjernes dokumentet 'Organisering af udredning for COVID-1' fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#23
5. februar 2021
 • Revisionen omfatter tilretning af et enkelt element, nemlig at grænsen for tolkning af et positivt testsvar hos personer med tidligere påvist infektion med SARS-CoV-2 øges fra 8 uger til 12 uger. Dette ændres da man har fået viden om længerevarende immunitet efter infektion hos de fleste (se pkt. 6.4).
 • Herudover indeholder revisionen tydeliggørelse af en formulering vedr. brug af værnemidler blandt sundhedspersonale når man skal opspore nære kontakter.
 • Tydeliggørelsen sker idet den tidligere formulering muligvis kan give anledning til misforståelser om hvorvidt to sundhedspersoner der har siddet tæt og begge blot har brugt ansigtvisir er nære kontakter til hinanden eller ej.
 • De er nære kontakter såfremt de begge udelukkende har brugt ansigtsvisir og i øvrigt opfylder kriterier for nær kontakt.
 • De er ikke nære kontakter såfremt blot én af personerne har brugt kirurgisk maske type II.
 • Dette er ikke nyt fagligt indhold men en formuleringsmæssig præcisering (se pkt. 8.3).
 • Derudover er der sket en opdatering af en reference i en fodnote.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#22 22. januar 2021
 • Retningslinjerne er blandt andet opdateret med en præcisering af, at man nu kan ophæve sin selvisolation hvis man har været symptomfri i mere end 48 timer, eller der er gået 10 dage fra symptomdebut, og man har været feberfri i to døgn.
 • Derudover er retningslinjerne opdateret med hensyn til under hvilke omstændigheder, man som sundhedspersonale betragtes som nær kontakt til en person smittet med COVID-19
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

ISBN: 978-87-7014-281-6
#21 21. oktober 2020 Denne retningslinje er opdateret i forhold til den 6. juli 2020 vedrørende:
 • Opdateret beskrivelse af personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID19 (se p. 3.2)
 • Nyt afsnit vedrørende senfølger i relation til COVID-19 (se p. 3.3)
 • Ny organisering af udredning for COVID-19 (se p. 4.1 - 4.3)
 • Ny beskrivelse af henvisning af personer med symptomer (se p. 5.1)
 • Nyt afsnit om test af patienter i forbindelse med orlov (se p. 5.2.1)
 • Opdateret beskrivelse vedr. forebyggelse af smittespredning på sygehus mv. (se p. 5.2.4)
 • Nyt afsnit om test ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler mv. (se p. 5.2.7)
 • Nyt afsnit om generelle principper vedr. test af børn (se p. 5.2.8)
 • Nyt afsnit om andre årsager til test (se p. 5.3)
 • Opdateret beskrivelse vedr. test af asymptomatiske børn (se p. 6.3)
 • Opdateret beskrivelse af antistofundersøgelse (se p. 6.5)
 • Opdateret beskrivelse af helgenomsekventering (se p. 6.6)
 • Opdateret beskrivelse af prioritering af test (se p. 6.8)
 • Nyt afsnit om genoplivning (se p. 7.4)
 • Nyt flowchart over organisering af udredning for COVID-19 (se bilag 1)
 • Opdateret flowchart vedr. indikationer for test og henvisningsveje (se bilag 2)
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

ISBN: 978-87-7014-225-0
#20 6. juli 2020 Denne retningslinje er opdateret i forhold til 9. juni 2020 vedrørende:
 • Præcisering af information til patienterne i relation til test for ny coronavirus (SARS-CoV-2) – se afsnit 4.2
 • Opdateret Flowchart – se s. 15
 • Præcisering ift. situationer hvor det ikke har været muligt at få et testsvar forud for indlæggelse eller procedure/behandling – se afsnit 4.3.2, s. 18-19
 • Præcisering vedrørende forebyggelse af smittespredning på sygehuse eller andre afgrænsede grupper i sundhedsvæsenet – se afsnit 4.3.2, s. 20
 • Nyt afsnit vedrørende forebyggelse af smittespredning ved regelmæssig test af personale i sundheds- og ældresektoren – se afsnit 4.3.2, s. 20-21
 • Nyt afsnit om fuldgenomsekventering – se afsnit 5.6
 • Opdateret overblik over sundhedsfaglige indikationer for diagnostisk PCR test – se afsnit 5.7
 • Indfletning af relevante afsnit fra Sundhedsstyrelsens retningslinje vedr. Håndtering af COVID-19: gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn, som af publiceres – se afsnit 5.3 og 6.3.5
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

ISBN: 978-87-7014-199-4
#19
9. juni 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til 14. maj 2020 vedrørende:
 • Tydeliggørelse af vidensgrundlag (se 1.2)
 • Præcisering af inkubationstid og smitteforhold (se 2.1 og 2.2.)
 • Opdateret beskrivelse af symptomer og sygdomsforløb (se 3.1)
 • Præcisering og opsummering af udredningsforløb for COVID-19 (se flowchart s. 14)
 • Præcisering vedrørende test forud for indlæggelse og særlige procedurer, samt forud for indflytning på institutioner (se s. 17-18)
 • Afsnit om forebyggelse af smittespredning på sygehus og andre afgrænsede grupper i sundhedsvæsenet (se s. 19)
 • Afsnit om test af asymptomatiske der tidligere har haft påvist COVID-19 (se 5.4)
 • Afsnit om antistofundersøgelse (se punkt 5.5)
 • Præcisering af prioritering ved begrænset testkapacitet, herunder svartider (se 5.7)
 • Præcisering vedrørende transport af patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 (se 6.2)
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#18
14. maj 2020 Retningslinjerne er redaktionelt opdateret i forhold til:
 • Afsnit om nære kontakter, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitteopsporing af nære kontakter
 • Redigering af afsnit ’Information til patienterne’ s. 20, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens nye pjecer til henholdsvis personer, der skal testes for ny coronavirus, til personer der er testet positiv for ny coronavirus samt til personer, der er en nær kontakt til en smittet person med ny coronavirus.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#17 4. maj 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Præcisering af at patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans, som kan persistere over en længere periode
 • Beslutning om test af asymptomatiske børn, skal tages udfra hensyn til formålet med og konsekvensen af testen
 • For at sikre at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at alle borgere og personale, der testes negative for SARS-CoV-2 i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage.
 • Hvor der er særlig hensyn i forhold til at forebygge smitte kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på andre institutioner end sygehuse, fx. hospice eller plejehjem
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#16 23. april 2020
Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Præcisering af at test forud for indlæggelse så vidt muligt skal foregå indenfor 48 timer før indlæggelse
 • Test forud for særlige behandlinger og procedurer i tandplejen er skrevet ud
 • Præcisering vedr. selvisolation i afsnittet ’Syg i eget hjem’
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#15 21. april 2020
Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Udvidet kriterier for henvisning til test, herunder;
  • test af personer med milde symptomer
  • test af personer der defineres som nære kontakter til en person med bekræftet COVID-19
  • test af patienter der forventes indlagt > 1 døgn
  • test af patienter i ambulante forløb der skal have foretaget procedurer som vurderes at udgøre en særlig risiko
  • test af beboer og personale på institutioner ved påvist COVID-19 hos borger eller personale i institutionen
 • Opdateret og samlet beskrivelse af den information der skal gives til patienter ved mistanke om eller bekræftet COVID-19
 • Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#14 1. april 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Udvidet kriterier for testning, herunder bl.a. patienter med milde symptomer og ansatte med milde symptomer i sundheds- og ældresektroen med tæt kontakt til borgere eller patienter.
 • Præciseret at hvis der efter en klinisk vurdering er mistanke om COVID-19, så skal man teste
 • Ændret organisering vedr. visitation og henvisning til test, således at den praktiserende læge kan;
  • Visitere direkte til diagnostisk test ved milde symptomer på COVID-19
  • Visitere til klinisk vurdering og udredning på COVID-19-vurderingsenhed
  • Ændret prioritering ved nedsat testkapacitet
 • Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19
 • Præcisering af afsnit vedr. håndtering af afdøde.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#13 25. marts 2020
Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Præcisering af anbefalinger til børn i forhold til at man skal følge vanlig praksis ved visitation
 • Præcisering af hvilke grupper der skal henvises til vurdering og testning
 • Prioritering af indikationer for testning
 • Hensigtsmæssig brug af værnemidler er fjernet og håndteres i separat udgivelse fra Statens Serum Institut
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#12 19. marts 2020
Retningslinjen er opdateret i forhold til:
 • Kriterier for smittefrihed
 • Separate anbefalinger for børn og voksne
 • Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner
 • Information af nære kontakter
 • Anvisning vedr. vasketøj ændret til henholdsvis 80 grader og 60 grader, se nærmere i afsnit Syg i eget hjem
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#11 18. marts 2020
Retningslinjen er opdateret i forhold til d. 15. marts 2020 vedrørende:
 • Kriterier for smittefrihed
 • Separate anbefalinger for børn og voksne
 • Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner
 • Information af nære kontakter.
Tillægget Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter afpubliceres 18. marts 2020, da indholdet fra tillægget er indarbejdet i den nye retningslinje.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#10-tillæg 15. marts 2020
Dokumentet udgives som tillæg til retningslinjen fra 12. marts 2020 kl. 12.30, og indeholder en præcisering af afsnittet om rådgivning vedrørende nære kontakter. Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter
#10 12. marts 2020 kl. 12:30
Opdatering siden version af 6. marts 2020:
 • Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forholde til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.
 • Opdatering ift. version 12. marts 2020 kl. 9 visitation af børn i almen praksis.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#9 12. marts 2020 kl. 9
Opdatering siden version af 6. marts 2020:
 • Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forhold til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.
Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
#8 6. marts 2020
Opdateringer siden version af 2. marts 2020:
 • Udvidelse af case-definition
 • Visitation er ændret så børn henvises til 4 pædiatriske afdelinger
 • Udredningen udvides med fremskudt testkapacitet med regionale udredningsfacilitete
 • Anbefalinger til kommunalt plejepersonale
 • Ændring i anmeldelse som led i COVID-19 er medtaget på epidemilovens liste B
Retningslinjer for håndtering af COVID-19
#7 5. marts 2020
Retningslinjer for håndtering af COVID-19
#6 4. marts 2020
Retningslinjer for håndtering af COVID-19
#5 2. marts 2020
Retningslinjer for håndtering af COVID-19
#4 24. februar 2020
Retningslinjer for håndtering af COVID-19
#3 5. februar 2020
Erstatter version 23. januar 2020 og tillæg fra 30. januar 2020
Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus "2019-nCoV"
#2b 30. januar 2020
Tillægget erstatter afsnit ’Håndtering af kontakter’ i retningslinje af 23. januar 2020 Tillæg til Sundhedsstyrelsens retningslinje vedrørende håndtering af "ny coronavirus"
#2 23. januar 2020 Dokumentets indledning: "Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, men der er også set importerede tilfælde i andre lande."

Afsnit:
 • Baggrund
 • Epidemiologi
 • Klinisk billede
 • Case definition
 • Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.
 • Håndtering af patienter ved ankomst med rutefly
 • Ambulancetransport til infektionsmedicinsk specialafdeling
 • Håndtering på infektionsmedicinsk specialafdeling
 • Laboratoriediagnostik
 • Anmeldelse
 • Håndtering af kontakter
Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV”
#1 15. januar 2020
Dokumentets indledning: "Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Sygdomstilfældene er fundet associeret med en ny type coronavirus, indtil videre benævnt nCoV."

Afsnit:
 • Baggrund
 • Epidemiologi
 • Case definition
 • Klinisk billede
 • Diagnostik og procedure for nCoV
 • Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.
 • Håndtering på infektionsmedicinsk specialafdeling
Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan