xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad er pakkeforløb for kræft?

Et pakkeforløb for kræft er en standardiseret beskrivelse af patienters forløb fra mistanke om sygdom over udredning, behandling og opfølgning samt rehabilitering og palliation (lindring ved livstruende sygdom) med anbefalede standardforløbstider for udvalgte elementer i forløbet.

Opdateret 22 NOV 2023

For de pakkeforløb for kræft, som ikke er revideret i forbindelse med Kræftplan IV beskriver opfølgningsprogrammerne rammerne for, hvordan patienter følges individuelt, efter behandlingen af kræftsygdommen er afsluttet.

I dokumentet Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer. Begreber, forløbstider og monitorering - for fagfolk kan du læse nærmere om, hvad et kræftpakkeforløb er og se de generelle rammebeskrivelser for organisering og ansvarsfordeling, forløbstider mv.

Der er udarbejdet materiale om pakkeforløbene til:

  • Patienter og pårørende (i pjeceform)
  • Fagfolk, dvs. sundhedsprofessionelle og administratorer i både sygehus, kommune, almen praksis, speciallægepraksis (Pakkeforløb for kræft og Indgang til til pakkeforløb målrettet almen praksis)

Læs mere om materialernes indhold i beskrivelserne til fagpersoner:

Pakkeforløb for kræft

Information

Kræftpakker og opfølgningsprogrammer

'Pakkeforløb for kræft og Opfølgningsprogrammer' indeholder tilsammen en kort beskrivelse af indgangen til den konkrete kræftpakke samt udrednings- behandling- og opfølgningsforløbet - inklusiv standardforløbstider.

I de kræftpakker, som er revideret i forbindelse med Kræftplan IV, er opfølgningsprogrammerne indarbejdet i kræftpakken, mens forløbsbeskrivelserne i de kræftpakker, som ikke er revideret i forbindelse med Kræftplan IV, er fordelt i de to publikationer: Pakkeforløb og Opfølgningsprogram.

Publikationerne er primært henvendt til fagfolk, dvs. sundhedsprofessionelle og administratorer i både sygehus, kommune og almen praksis.

Det sundhedsfaglige indhold i pakkeforløbene og opfølgningsprogrammerne, herunder de kliniske beskrivelser, er i vid udstrækning baseret på de Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers retningslinjer (Kliniske retningslinjer på kræftområdet, som understøtter evidensbaseret klinisk beslutningstagning og bidrager dermed til høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet).

De enkelte patientforløb skal tage udgangspunkt i det enkelte menneskes sygdomsstadie og præferencer, og inddragelse, herunder fælles beslutningstagning, er centrale elementer.

I kræftpakkebeskrivelserne og opfølgningsprogrammerne lægges der vægt på, at der i forløbet i samarbejde med patienten løbende foretages behovsvurdering, hvor der ved behov henvises til en afklarende samtale i kommunen eller igangsættes øvrige relevante rehabiliterings-, palliations- og/eller genoptræningsindsatser. De beskriver også rammerne for, hvordan der skal tages stilling til håndtering af senfølger og opsporing af tilbagefald.

I dokumentet Pakkeforløb og opfølgningsprogrammer kan du læse nærmere om, hvad en kræftpakke og et opfølgningsprogram er og se de generelle rammebeskrivelser for organisering, ansvarsfordeling, forløbstider og monitorering inklusiv en oversigt over relevante begreber i publikationerne.

Dokumentet er primært henvendt til fagfolk, dvs. sundhedsprofessionelle og administratorer i både sygehus, kommune, almen praksis og speciallægepraksis.

Indgang til pakkeforløb målrettet Almen Praksis

Almen praksis har en vigtig rolle i at henvise borgere med relevante symptomer til udredning i kræftpakker.

Der er udarbejdet oversigter over indgangskriterierne til kræftpakkerne, som er specifik henvendt til almen praksis. De indeholder en beskrivelse af de kriterier, der skal være opfyldt, for at en patient kan henvises til en specifikt kræftpakke, herunder en beskrivelse af håndtering af symptomer på recidiv.

Se oversigt over indgangsdokumenter, pakkeforløb, opfølgningsprogrammer og Patientpjecer

Pakkeforløbsbeskrivelse målrettet patienter og pårørende

Ved henvisning til en kræftpakke vil man blive tilbudt en række udvalgte undersøgelser, som hurtigt skal afklare, om man har kræft eller ej.

Kræftpakker for patienter og pårørende er en pjece henvendt til patienter og deres pårørende, som skal give et overblik over, hvilke undersøgelser og forløb, der igangsættes.

Kræftpakkerne for patienter og pårørende er under udvikling, hvorfor der ikke findes en udgave af alle kræftpakkerne.

Se oversigt over indgangsdokumenter, pakkeforløb, opfølgningsprogrammer og Patientpjecer

Revision af kræftpakker og opfølgningsprogrammer 2017-2018

Kræftplan IV pegede på et behov for at gennemgå udvalgte kræftpakker, hvor der har været en faglig udvikling, som tilsiger justeringer.

De overordnede rammer for revisionen er beskrevet i Udmøntningsaftalen for Kræftplan IV, som er indgået i samarbejdet mellem Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Kræftpakken for Brystkræft og Lungekræft blev revideret efteråret 2017. Primo 2018 er der igangsat to nye arbejdsgrupper, hvor henholdsvis de gynækologiske (livmoderkræft, livmoderhalskræft, kræft i æggestokke og kræft i de ydre kvindelige kønsorganer) og urologiske kræftpakker (blærekræft, nyrekræft og kræft i nyrebækken) bliver revideret. Senere i 2018 igangsættes to nye arbejdsgrupper, hvor henholdsvis kræftpakker for hoved-halskræft samt kræft i hjernen revideres.

Revision af yderligere kræftpakker fortsætter i 2019.

Overblik over ændringer

Kræftpakke og opfølgningsprogrammet samles i ét dokument
Med revisionen samles beskrivelser for udredning, behandling og opfølgningsforløb i ét dokument: pakkeforløb for fagfolk. De reviderede kræftpakker sætter fokus på, at der i hele patientforløbet kan opstå behov for rehabilitering, genoptræning og palliation hos kræftpatienterne, som skal håndteres, samt fokus på håndtering af senfølger.

Kommunernes rolle og egen læges rolle præciseres - et samlet patientforløb
De reviderede kræftpakker har en mere tydelig inddragelse af de kommunale indsatser og af egen læges rolle under både udredning, behandling og opfølgning. Formålet hermed er at skabe rammerne for en bedre sammenhæng i patienternes forløb fra opsporing og bedre henvisning til efterforløbet og samarbejdet med almen praksis og kommune. De eksisterende oversigter over kriterier for indgang til kræftspecifikke kræftpakker er ligeledes blevet opdateret.

Opdaterede kliniske retningslinjer
De reviderede kræftpakker henviser i endnu højere grad end tidligere til de kræftspecifikke Danske Multidisciplinære Cancer Gruppers (DMCG) kliniske retningslinjer. Formålet med dette er, at sikre at pakkernes faglige indhold altid bygger på den mest opdaterede faglige viden.

Eksempel på et kræftpakkeforløb. Se detaljer i forløbet i vores patientpjecer

Pjecer om pakkeforløb for kræft til patienter og pårørende

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række pjecer henvendt til patienter og deres pårørende, som giver et overblik over, hvilke undersøgelser og forløb der igangsættes i de konkrete kræftpakkeforløb.

Ved henvisning til et pakkeforløb for kræft vil du blive tilbudt en række udvalgte undersøgelser, som hurtigt skal afklare, om du har kræft eller ej. Hvis undersøgelserne viser, at du har kræft, fortsætter du i kræftpakkeforløbet og du vil få tilbudt behandling. Hvis undersøgelserne viser, at du ikke har kræft, afsluttes kræftpakkeforløbet.

Brystkræft

Diagnostisk pakkeforløb

Hoved- og halskræft

Kræft i de ydre kvindelige kønsorganer

Kræft i bygspytkirtel, galdegange og lever

Kræft i livmoderen

Kræft i tyk- og endetarm

Kræft i urinvejene

Kræft i æggestokkene

Livmoderhalskræft

Lungekræft

Modermærkekræft

Myelomatose

Primær hjernekræft