xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Madens kvalitet | Organisering

Udviklingsforum er idégenerator for den kommunale madservice i Odense

I Odense Kommune har et udviklingsforum skabt et grundlag for at forbedre den kommunale madservice. Udviklingsforummet har ført til nye tiltag, der har styrket borgernes mad, måltider og ernæring.

Opdateret 08 JUL 2020

I 2018 nedsatte organisationen Mad & Frivillighed i Odense Kommune et udviklingsforum. Formålet var at få inspiration til, hvordan ældre borgeres mad, måltider og ernæring kunne forbedres. Medlemmerne af udviklingsforummet har bl.a. drøftet fremtidens madserviceløsninger for den kommunale madleverandør Byens Køkken. Til at drive udviklingsforummet blev der af Mad & Frivillighed udpeget en intern projektleder, mens chefen for Mad & Frivillighed blev udpeget som formand for forummet.

Udviklingsforummet har i alt 17 deltagere. Deltagerne er både ledere fra Byens Køkken og Odense Kommunes hjemmepleje samt eksterne deltagere fra Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre Sagen, Madkulturen, Smag for livet, Københavns Madservice, Kold College og Eldoradoprojektet. Næstformanden blev valgt af forummet blandt ikke kommunalt ansatte. I kataloget findes en komplet oversigt over deltagerne.
 
Medlemmerne mødtes i forummet i alt seks gange i perioden 2018-2019. Møderne blev afholdt på Odense Kommunes MåltidsAkademi og varede fem timer. MåltidsAkademiet er Odense Kommunes kursuscenter for Mad & Frivillighed.
 
 
På det første møde i udviklingsforummet blev det besluttet, hvilke temaer der skulle danne afsæt for de kommende fem møder. Deltagerne blev enige om følgende temaer:   
  • Udvikling, kvalitetssikring og materiale (fx madens emballage og præsentation af maden)
  • Smags- og madpræferencer (fx borgernes madpræferencer)
  • Måltidet (fx rehabilitering omkring måltidet og undervisning i måltidets rammer)
  • Ernæring (fx fristeposer og gastronomiske indsatser)
De tematiserede drøftelser på de efterfølgende møder i udviklingsforummet har mundet ud i konkrete anbefalinger, som Byens Køkken har arbejdet videre med. Læs mere om anbefalingerne i kataloget.

Hver runde i udviklingsforummet består af tre trin

nummer et

Formanden sender invitation og nyhedsbrev

Formanden for udviklingsforummet udsender et faktaark om det kommende mødes tema og en invitation til deltagerne en måned inden, at mødet afholdes. Projektlederen fra Mad & Frivillighed udarbejder faktaarket, der danner afsæt for drøftelserne i udviklingsforummet. Her beskrives, hvordan Byens Køkken forstår og arbejder med temaet.
 
 
Formanden for udviklingsforum, lederen af Byens Køkken og den eksterne konsulent udarbejder invitationen. Invitationen beskriver forummets dagsorden og formål. Det kan fx være: ”Vi skal arbejde med konkrete handlingsforslag til, hvordan Byens Køkkens madservice bidrager til bedst mulig ernæringstilstand hos borgeren i det fulde døgn”. Invitationerne til udviklingsforum kan downloades under download i faktaboksen.
 
nummer to

Deltagerne mødes til udviklingsforum

Den eksterne konsulent faciliterer mødet i udviklingsforummet. Lederen af Byens Køkken indleder typisk med et oplæg om madservices nuværende praksis inden for et specifikt tema. Derudover præsenterer forskellige oplægsholdere emner og tiltag, som er relateret til det konkrete tema. Formanden og næstformanden for udviklingsforummet beslutter i samråd, hvem oplægsholderne skal være inden forummet. Formanden inviterer oplægsholderne.  
 
Efter oplæggene følger en workshop, hvor deltagerne genererer idéer og forslag, typisk ud fra borgernære cases eller udviklingsspørgsmål. Drøftelserne munder ud i konkrete anbefalinger til Byens Køkken. En anbefaling kan fx være: ”Vi vil arbejde videre med og teste kræseposer i Byens Køkken” eller ”Vi vil undersøge borgernes madpræferencer ved systematisk at spørge ind til deres hverdagsfavoritter”. 
 
I kataloget fremgår en beskrivelse af de enkelte udviklingsforums indhold og aktiviteter.
nummer tre

Der arbejdes videre med anbefalingerne

Efter hvert møde udsender formanden et referat til deltagerne i udviklingsforummet. I referatet står det angivet, hvilke anbefalinger Byens Køkken vil arbejde videre med. Referater fra de enkelte udviklingsforums findes under downloads i faktaboksen.
 
 
Projektlederen fra Mad & Frivillighed er tovholder på, at anbefalingerne bliver implementeret i praksis. Projektlederen igangsætter fx undersøgelser eller orienterer medarbejderne i Byens Køkken om, hvilke nye tiltag der skal arbejdes med. Målet er, at tiltagene skal være implementeret efter tre måneder og at der efter seks til tolv måneder skal kunne ses en effekt – enten i arbejdet hos Byens Køkken eller hos borgerne. 
 
Projektlederen er forpligtet til løbende at holde udviklingsforum orienteret om, hvordan der arbejdes med anbefalingerne. Projektlederen præsenterer ved hvert møde i forummet, hvordan anbefalingerne er blevet omsat til praktiske tiltag.

Samskabelse er et nøgleord for madservice

Udviklingsforummet er en del af ”Projekt Samskabende Madservice – mere end mad”. Projektet har til formål at involvere kommunens ældre borgere og andre relevante aktører i at udvikle fremtidens madservice i Odense Kommune. 
 
 
Projektet er støttet af ”Pulje for bedre mad til ældre i eget hjem”, der blev udmøntet af Ældre- og Sundhedsministeriet i 2018. 
 

Udviklingsforum har forbedret arbejdet med mad, måltider og ernæring i Byens Køkken

Formanden for udviklingsforummet fortæller, at forummet har medført nye tiltag, som Byens Køkken ikke selv var kommet frem til. Fx har Byens Køkken undersøgt borgernes madpræferencer på forslag fra udviklingsforummet. Formandens vurdering er, at anbefalingerne fra udviklingsforum har forbedret Byens Køkkens arbejde med mad, måltider og ernæring, og at det kommer borgerne til gode.
”Vi har igangsat flere tiltag og initiativer på baggrund af forummets anbefalinger. Vi har fx udviklet en kræsepose og igangsat fællesspisninger. Derudover har vi lavet undersøgelser af borgernes mad- og måltidspræferencer. På baggrund af anbefalingerne har vi derfor taget vores nuværende praksis op til revision og forbedret den.” 
– Gitte Breum, chef for Mad & Frivillighed i Odense Kommune og formand for udviklingsforum.
gode råd

Gode råd fra Mad & Frivillighed

  • Tilpas udviklingsforummet til de lokale behov. Et udviklingsforum kan konceptualiseres på forskellige måder. Det vigtigste er, at det bliver et rum for samskabelse, og at det står klart, hvad udviklingsforummet skal hjælpe med at udvikle.
  • Udpeg en facilitator og en koordinator for udviklingsforum. Det kan fx være en udviklingskonsulent, en leder eller en måltidskoordinator.
  • Gør status på, hvordan der aktuelt arbejdes med mad, måltider og ernæring i kommunen forud for udviklingsforum. Det er med til at sikre et fælles afsæt for møderne i forummet.
  • Indtænk gruppeøvelser til møderne i forummet. Det er med til at sætte ideerne i gang.
  • Grib andres gode ideer og forslag. Det giver mulighed for at gøre tingene på nye og bedre måder.