xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Ernæring

I Skanderborg samarbejder tværfaglige teams om ældres mad og ernæring

Tværfaglige ernæringsteams har i Skanderborg Kommune medført større fokus på borgernes ernæringstilstand, øget vægt samt bevidsthed om, hvilke tiltag der kan sættes ind med.

Opdateret 09 SEP 2020

I Skanderborg Kommune ønsker man at afhjælpe underernæring blandt ældre plejehjemsbeboere gennem en tværfaglig indsats. Derfor har man etableret tværfaglige ernæringsteams på alle kommunens plejecentre. Teamene sørger for, at et fokus på mad, måltider og ernæring understøttes i det daglige arbejde.

De tværfaglige ernæringsteams består af udvalgte medarbejdere fra plejen, en ernæringsassistent fra køkkenet, en teamleder fra plejecenteret samt en klinisk diætist. Sammensætningen af gruppen repræsenterer de forskellige interesser, der kan være i forhold til beboernes ernæring og mad. Hver faggruppe har typisk et primært mål for, hvad der er vigtigst for ernæringsindsatsen, og ved møder i teamet kan alle bidrage med input til, hvad der kan styrke beboernes ernæring, mad og måltid.

Teamet mødes cirka en gang hver anden måned i en time. På møderne drøfter teamet de enkelte borgeres behov samt emner relateret til ernæring, mad og måltider. Herefter igangsætter de indsatserne for beboerens mad, spisesituation og ernæringstilstand. Den kliniske diætist er tovholder for møderne. En uge inden mødet afholdes, udsender den kliniske diætist en dagsorden.

Skabelonen til dagsordenen kan hentes her. 

Når de tværfaglige ernæringsteams mødes, er der fire faste punkter på dagordenen 

nummer et

Feedback på ernæringsscreening

Der gennemføres ernæringsscreeninger af beboerne to gange årligt på plejecentrene af plejepersonalet. På møderne præsenterer den kliniske diætist resultaterne fra screeningen. Hvis nogle af beboernes ernæringstilstand har udviklet sig, drøftes beboernes ernæringstilstand og situation.
nummer to

Fælles status på måltidssituationen

De udvalgte plejemedarbejdere beskriver, hvilke udfordringer de ser i forbindelse med beboernes mad, måltid og ernæring – og herunder evt. ernæringsmæssige bekymringer omkring beboerne. Beboernes måltidssituation drøftes herefter, hvor alle kan byde ind deres viden om og forslag til, hvordan måltidssituationen kan forbedres.
nummer tre

Udvikling af mad- og måltidsaktiviteter

Det ernæringsfaglige team udvikler og igangsætter aktiviteter omkring mad og måltider. Aktiviteterne er ofte struktureret omkring en års- eller højtid (fx at bage at julesmåkager eller koge frugtsaft).
nummer fire

Kommentarer til menuplan

De udvalgte plejemedarbejdere afdækker løbende beboernes ønsker og holdninger til menuplanen. Beboerne fremlægger deres forslag, og den ernæringsfaglige assistent sørger herefter for at orientere det øvrige køkkenpersonale om beboernes ønsker.

 

Ud over de fire faste punkter gennemgår de tværfaglige teams også evt. supplerende punkter, fx hvis der er nyt om diabetes, nye vejledninger omkring vejning, ny viden omkring ernæring til ældre eller orientering om, hvad der aktuelt rører sig i køkkenet. Den kliniske diætist tager referat.

”Vi tror på, at det har en langt større effekt for borgerens ernæringstilstand,
når vi arbejder tæt og tværfagligt sammen.”

- Conny Thorhauge Rønnov, Mad- & måltidschef i Skanderborg Kommune

De tværfaglige ernæringsteams rolle- og opgavebeskrivelse

De tværfaglige ernæringsteams er ansvarlige for:

  • At håndhæve en god og konstruktiv kommunikation mellem køkken- og plejepersonale.
  • At videredele relevante nyheder og materiale omkring mad, måltider og ernæring til alle medarbejdere på plejecentrene.
  • At sikre, at plejepersonalet foretager ernæringsscreeninger og kostkort på alle beboere to gange årligt samt efter behov (som fx ved indlæggelse og sygdom). Kostkort udgør en beskrivelse af, hvilken mad borgeren modtager.
  • At afdække beboernes ønsker og input i forhold til mad.
  • At sikre, at maden lever op til beboernes behov og kostkort.

Det er de udvalgte medarbejdere fra plejepersonalet, som har opgaven med at afdække beboernes ønsker samt at agere sparringspartnere i forbindelse med udfyldelse af kostkort og screeninger. For at sikre, at de udvalgte medarbejdere er klædt på opgaven, har de modtaget et tretimers kursus af den kliniske diætist i ernæring.

Ernæringsassistenterne i teamene er ansvarlige for, at ernæring er højt prioriteret i den daglige køkkendrift, og at maden lever op til beboernes behov. Derudover er den kliniske diætists ansvarsområde at formidle ny viden om ernæring på plejecentre, at sikre, at beboerne ernæringsscreenes rutinemæssigt af plejepersonalet, samt at understøtte køkkenpersonalet i deres arbejde med kost og ernæring.

Endelig er teamlederen fra plejecenteret ansvarlig for, at ernæring og måltider prioriteres som en vigtig opgave på plejecentrene, og at beslutninger fra ernæringsteammøderne når ud i alle vagtlag.

Læs mere om teamets rolle- og ansvarsbeskrivelse her.

Et styrket samarbejde har øget vægt og fokus på ernæringen blandt beboerne  

Skanderborg Kommune oplever, at de tværfaglige ernæringsteams har bidraget til en styrket kommunikation mellem køkken- og plejepersonale samt en bedre forståelse for hinandens roller og arbejdsgange. Det styrkede samarbejde mellem faggrupperne har blandt andet resulterede i, at beboernes mad, måltid og ernæring i dag opleves som et fælles projekt. Og det har skabt værdi for beboerne. Fx viser ernæringsscreeningerne, at beboernes vægt er øget efter etableringen af de tværfaglige ernæringsteams.

”Med ernæringsteamene har vi sikret, at vi systematisk får alle faggrupper i tale.
På den måde får alle lov til at bidrage med deres viden og faglighed. 
Og det gør, at vi i fællesskab kan skabe den bedste ernæringsindsats for beboerne.”

- Conny Thorhauge Rønnov, mad og måltidschef i Skanderborg Kommune

Gode råd fra Skanderborg Kommune

gode råd

Det er vigtigt, at teamlederen fra plejecentrene er med til og prioriterer tid til møderne.

Det er væsentligt, at medlemmerne selv har tilkendegivet et ønske om at være med i et tværfagligt ernæringsteam.

Gruppens motivation for mad, måltid og ernæring er vigtig, hvis et fokus på området skal understøttes i dagligdagen.