xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Strategisk udvikling

Fritvalgsbevis på madservice giver borgere i Helsingør flere valgmuligheder

Borgere, der er visiteret til madservice, kan vælge mellem forskellige madleverandører i Helsingør Kommune. Det frie valg gør, at borgerne selv kan vælge den mad, de foretrækker. Det er værdifuldt for borgerne, da det giver dem medbestemmelse.

Opdateret 23 MAR 2022

Kommunerne er forpligtet til at sikre borgernes frie valg i relation til madservice. Dette kan kommunerne gøre ved at have flere godkendte leverandører af madservice eller ved at benytte ordningen med fritvalgsbeviser på madservice. Frit valg inden for madservice skal imødekomme borgernes individuelle behov og ønsker.

Helsingør Kommune har valgt at gøre brug af en fritvalgsbevisordning som et alternativ til kommunens madserviceleverandør. Ordningen omfatter borgere, der bor i eget hjem, og som er bevilget madservice af Helsingør Kommune.

Ordningen med fritvalgsbeviser på madservice giver borgere, der er visiteret til madservice, mulighed for selv at indgå en aftale om levering af mad med en CVR-registreret virksomhed. Med et fritvalgsbevis i hånden kan borgeren således selv vælge, hvilken virksomhed han eller hun ønsker at få leveret mad fra, så længe virksomheden efterlever kommunens kvalitetsstandard for madservice og anbefalingerne fra den danske institutionskost.

Seks trin ved brug af fritvalgsbeviser

1. Visitator informerer borgere, der er visiteret til madservice, om fritvalgsbeviser

Når en borger bliver visiteret til madservice i Helsingør Kommune, informerer visitationen om muligheden for at vælge et fritvalgsbevis eller kommunens kommunale madleverandør. Visitatoren informerer typisk borgeren på et hjemmebesøg, hvor visitatoren kan forklare ordningen for borgeren. Borgeren får også udleveret skriftligt informationsmateriale, som borgeren kan orientere sig i.

Informationsmateriale til borgere

2. Borgeren modtager et fritvalgbevis fra kommunen

Hvis borgeren vælger at benytte fritvalgsbevis, sender visitatoren et sådant til borgeren enten fysisk via post eller elektronisk via e-Boks.

3. Borgeren vælger selv sin leverandør af madservice

Med fritvalgsbeviset i hånden kan borgeren selv vælge en virksomhed, som borgeren ønsker at få leveret sin mad fra. Borgeren skal selv tage kontakt til den valgte virksomhed og høre, om virksomheden vil indgå en aftale om madservice. Leverandører kan få viden om ordningen i kommunens informationsmateriale.

Informationsmateriale til leverandører

4. Madleverandøren og borgeren udfylder fritvalgsbeviset og sender det til kommunen

Leverandøren skriver under på, at denne er oplyst om, at maden skal laves efter beskrivelsen i Helsingør Kommunes kvalitetstandard og den danske institutionskost. Borgeren og madleverandøren udfylder og underskriver fritvalgsbeviset og indsender det til visitationen.

5. Visitationen bekræfter ordningen

Visitationen gennemgår det udfyldte fritvalgsbevis og sender en bekræftelse til borgeren om, at han eller hun kan bruge leverandøren. Derefter kan ordningen mellem borgeren og madleverandøren gå i gang.

6. Leverandøren afregner med kommunen

Leverandøren sender efter aftale med kommunen en samlet faktura for den leverede mad til kommunens administration. En administrativ medarbejder trækker borgerens faste egenbetaling for maden fra borgerens pension eller sender en regning til borgeren. Efterfølgende sender den administrative medarbejder værdien af fritvalgsbeviset og borgerens egenbetaling til leverandøren. Leverandøren sender samtidig en eventuel ekstra regning direkte til borgeren for hvert hovedmåltid, der overstiger værdien af fritvalgsbeviset og borgerens faste egenbetaling.

Helsingør har indført frivalgsbeviser for at sikre lovkravet om borgernes frie valg

I Helsingør Kommune blev der medio 2018 truffet en politisk beslutning om at indføre fritvalgsbeviser på madservice for at sikre lovkravet om borgerens frie valg. Helsingør Kommune havde tidligere besluttet at bruge godkendelsesmodellen til at sikre frit valg af madservice, men det var ikke muligt at få mere end en leverandør og derved sikre frit valg. Derfor besluttede kommunen at indføre fritvalgsbevisordningen til at sikre et reelt frit valg af leverandør af madservice som alternativ til kommunens faste leverandør.

”Vi skal sikre borgerens frie valg, og det kan vi med fritvalgsbeviser. Jeg synes bare, at andre skal komme i gang.”

- Lene Bergstein, områdeleder af Forebyggelse og Visitation, Helsingør Kommune

Kommunen har modtaget midler fra puljen ”Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet” og har fra juni 2019 til juli 2021 arbejdet med en forsøgsordning. Ordningen er derefter blevet fast implementeret i kommunen.

Varde Kommune har også modtaget midler for puljen om styrket frit valg. I den forbindelse har Varde Kommune udviklet en tilsynsmodel til at sikre, at nye fritvalgsleverandører lever op til de rette ernæringsanbefalinger for ældre.

Læs mere om Varde Kommunes model til ernæringstilsyn af madleverandører

Flere valgmuligheder giver gladere borgere

Borgerne fortæller, at de er glade for fritvalgsbeviser, fordi det giver dem en valgmulighed. Borgerne sætter pris på, at de kan vælge en lokal leverandør, de har kendskab til i forvejen, og at de kan gå ned til en leverandør for at se maden, før de vælger.

Gode råd fra Helsingør Kommune

gode råd

  • Udarbejd letforståeligt informationsmateriale til borgerne. For at sikre borgerne den bedste vejledning bør formidlingen både ske mundtligt og skriftligt.
  • Det kan lette borgernes forståelse af ordningen, hvis kommunen giver eksempler på mulige typer af fritvalgsleverandører såsom slagtere, restauranter mv. Dog skal andre kommuner være opmærksomme på, at specifikke leverandører ikke må anbefales.
  • Det er vigtigt med en eller flere ressourcepersoner, der kan sikre og understøtte medarbejdernes kendskab til ordningen. Ressourcepersonen bør have indgående viden om ordningen på grund af lovgivningens høje kompleksitet.
  • Det er væsentligt at leverandørerne får den rette information og vejledning om ordningen. Helsingør Kommune har derfor udarbejdet et informationsmateriale til mulige leverandører og afholder opstartsmøder med nye leverandører.