xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lige adgang til behandling i Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Det fjerde pejlemærke i Den Nationale Diabeteshandlingsplan er, at der skabes mere sammenhængende forløb for diabetespatienter. Det kræver, at alle patienter med diabetes skal have adgang til behandling af samme høje kvalitet.

Diabetespatienter har kontakt med mange forskellige sundhedsprofessionelle, som alle spiller en rolle i behandlingsforløbet. Mange diabetespatienter oplever dog, at der ikke er tilstrækkelig koordination og samarbejde mellem forskellige aktører, og at deres forløb ikke hænger godt nok sammen.

Derfor skal sammenhængen i diabetesbehandlingen på tværs af sektorer og sundhedsprofessionelle styrkes. Det skal bl.a. bidrage til, at patienten henvises til de rette tilbud på det rette tidspunkt, og at kontrolbesøg m.m. samles på ét sted på én dag for at lette hverdagen for patienter med diabetes. Bevægelsen er et skridt på vejen til, at opgaver, der i dag bliver varetaget på sygehusene, såsom behandling og kontrol af visse kroniske sygdomme, i højere grad varetages i almen praksis og kommuner – med rådgivning og støtte fra sygehusene.

Dette pejlemærke består af tre konkrete initiativer:

”Samme dag under samme tag”

Desværre oplever diabetespatienter, at deres behandlingsforløb ikke hænger godt nok sammen, og at der ikke er tilstrækkelig kommunikation mellem sundhedspersoner på tværs af region, kommune og almen praksis.

Derfor skal regioner, kommuner og almen praksis sikre en bedre sammenhæng på tværs af de sundhedsfaglige aktører, der indgår i behandlingsforløbet for diabetespatienter og sikre mere smidige forløb. Med overenskomstaftalen 2018 for almen praksis er parterne enige om at flytte en del af aktiviteten vedr. patienter med type 2-diabetes fra sygehusambulatorier til almen praksis. Behandlingen for hovedparten af type 2-diabetes patienter bliver dermed samlet hos den praktiserende læge.

Der er udarbejdet en erfaringsopsamling af eksisterende modeller for organisering af sammedagsundersøgelse og -opfølgning i regioner, kommuner og almen praksis ved et eksternt konsulentfirma. På baggrund af erfaringsopsamlingen udarbejder Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante aktører, herunder Danske Regioner og KL, anbefalinger til organisering af sammedagsundersøgelser og opfølgning. Anbefalingerne formidles til regioner, kommuner og almen praksis med henblik på udbredelse af virksomme modeller.

Der afsættes 1 mio. kr. til dette initiativ.

Al viden ét sted

I disse år foregår en væsentlig udvikling på diabetesområdet. Den sker bl.a. i kraft af etableringen af Steno diabetescentre i alle regioner og nye kommunale sundhedscentre. Samtidig udvikles der løbende ny teknologi og nye behandlingsmetoder. Det skaber behov for et samlet nationalt overblik, øget videndeling samt styrket samarbejde på tværs af indsatser og aktører.

Det er vigtigt, at alle relevante aktører i sundhedsvæsenet har adgang til både eksisterende viden, herunder ny evidens, så den nyeste viden bringes bedst og hurtigst muligt i spil til gavn for den enkelte diabetespatient. Det gælder ikke mindst indsatser inden for forebyggelse, rehabilitering og patientuddannelse, hvor tilbuddene i dag varierer meget på tværs af landet.

Sundhedsstyrelsen er gået sammen med aktørerne Diabetesforeningen, KL og Danske Regioner om at udvikle en ”vidensbro”, som kan fremme formidlingen af nyeste viden og best practice videre fra dem som har viden til dem, der har brug for viden. Det er afgørende, at der er tale om en ubureaukratisk model, som er skruet sammen med blik for de allerede eksisterende og spirende vidensindsatser og -netværk, der findes på diabetesområdet. Der er udarbejdet en vidensafdækning af den eksisterende litteratur der findes om sårbare og sygdomsmestring ift. type-2 diabetes. Derudover er planlagt temadage i 2020 for medarbejdere i regionerne og kommunerne.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til dette initiativ.

Styrket samarbejde og kvalitet på tværs af sektorer

Regioner, kommuner og almen praksis udvikler og afprøver modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter.

Modellerne skal tage udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation. Gennem fælles datadrevet kvalitetsudvikling skal kommuner, regioner og almen praksis opnå viden om hvordan den tværsektorielle indsats skal tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Et tværsektorielt samarbejde om fælles patienter skal understøtte gensidig respekt og relationelt kendskab mellem aktørerne, foruden viden om hvilke opgaver der varetages andre steder i sundhedsvæsenet og andre aktørers vigtige rolle og indsatser til borgere med diabetes.

Der afsættes 10,5 mio. kr. til dette initiativ, heraf 1 mio. kr. til udvikling og evaluering.

Styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter

Opdateret 06 AUG 2020