xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

5G netværk

Den næste generation af telekommunikation, 5G, vil blive taget i brug i Danmark i løbet af de kommende år. Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen nøje, og vi vil i takt med introduktionen af 5G være i tæt dialog med Energistyrelsen og på det grundlag yde sundhedsfaglig rådgivning.

Helt overordnet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er grund til at være bekymret for, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.

I lovgivningen om radioudstyr er der fastsat regler om, at radioudstyr skal være konstrueret, så det sikrer menneskers sundhed. Det betyder, at antenner mv. til 5G skal følge de samme fælleseuropæiske grænseværdier som alt andet nuværende udstyr til telekommunikation.

Sundhedsstyrelsen har fokus på at kunne give borgerne reel information om de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G-teknologien. Ved dialog med Energistyrelsen er det derfor aftalt, at teleselskaberne i samarbejde med Energistyrelsen vil bidrage med den nødvendige tekniske information, mens den nye 5G-teknologi bliver rullet ud. Sundhedsstyrelsens hjemmeside vil løbende blive opdateret med information om 5G.

Målinger af strålingen fra 5G-antenner

Rambøll har i 2020 foretaget målinger af strålingsniveauerne fra en 5G-mobilmast i Helsingør. Da der p.t. ikke er åbnet for almindelige brugere på 5G-netværket, blev målingerne udført mens der på en 5G test-terminal blev foretaget download af en stor datafil, for at skabe trafik og dermed en mere realistisk feltstyrke. De højeste strålingsniveauer, målt i gadeplan for alle relevante antenneteknologier, lå over 500 gange lavere end grænseværdien. Heraf udgjorde strålingsniveauer fra 3G og 4G de primære bidrag, hvorimod bidraget fra 5G var lille.

Læs mere

Den engelske reguleringsmyndighed for bl.a. telekommunikation, OFCOM, har i 2020 offentliggjort målinger af eksponeringen fra mobilmaster til bl.a. 5G rundt omkring i England. De højeste værdier for 5G blev målt til ca. 0,04 % af grænseværdien for det pågældende frekvensområde (omkring 3500 MHz). OFCOM vil fortsætte med at måle eksponeringen fra 5G-mobilmaster, da 5G stadig er på et tidligt udviklingstrin og trafikken på 5G-nettene derfor forventes at stige.

Læs mere

Det franske nationale frekvensbureau ANFR har i 2020 offentliggjort en rapport om målinger af eksponeringen fra mobilmaster til 5G-forsøgsnet forskellige steder i Frankrig. Målingerne blev lavet i forskellige scenarier, henholdsvis uden trafik på 5G-nettet, ved maksimal effekt (kontinuert trafik i én retning), og endeligt i et mere realistisk scenarie hvor filer af forskellig størrelse blev downloadet via 5G-nettet. De højeste værdier blev målt når masten sendte med maksimal effekt, hvor den højest målte værdi var ca. 15 % af grænseværdien for det pågældende frekvensområde (omkring 3500 MHz).  ANFR forventer at følge op på rapporten med nye målinger når de nye 5G-net bliver kommercielt tilgængelige i Frankrig.

Læs mere

Opdateret 16 JUN 2020