xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi

Med afsæt i Sundhedsstyrelsens rapport ’Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi’ fra 2018 blev det besluttet at styrke epilepsiområdet med en række initiativer.

ANBEFALINGER 18 AUG 2023

Sundhedsstyrelsen fik bl.a. midler til at udarbejde nærværende anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med epilepsi.

Anbefalingerne har til formål at imødekomme udfordringer knyttet til at sikre sammenhængende forløb, koordinering af indsatser og vidensdeling på tværs af aktører og sektorer for mennesker med epilepsi og deres pårørende. Anbefalingerne sigter også mod at understøtte hensigtsmæssig opgavevaretagelse samt en faglig og organisatorisk ensartet praksis på tværs af landet.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med bidrag fra en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen har dels rådgivet Sundhedsstyrelsen, dels kommenteret på og givet input til anbefalingerne.

Anbefalingerne henvender sig til alle fagprofessionelle, der arbejder på steder, hvor der opholder sig mennesker med epilepsi. Det gælder både medarbejdere i sundhedsvæsenet, i kommunen, på institutioner og skoler, bosteder og plejehjem, uddannelsessteder mv. Derudover kan anbefalingerne med fordel læses af patienterne selv og disses pårørende.

Epilepsi: Anbefalinger for tværsektorielle forløb

Se også: Eftersyn af indsatsen til mennesker med epilepsi

Indhold

 • 1. Indledning
  • 1.1 Om epilepsi
  • 1.2 Epilepsi i tal
  • 1.3 Udfordringer på epilepsiområdet
  • 1.4 Afgrænsning og sammenhæng med øvrige publikationer
  • 1.5 Lovgrundlag
  • 1.6 Implementering
 • 2. Sammenfatning af anbefalinger
 • 3. Følger af epilepsi
  • 3.1 Særligt vedr. børn og unge med epilepsi
  • 3.2 Særligt vedr. ældre med epilepsi
  • 3.3 Særligt vedr. mennesker med udviklingshandicap
 • 4. Vurdering af funktionsevne
  • 4.1 Hvad er funktionsevne?
  • 4.2 Hvordan vurderes funktionsevnen?
 • 5. Faglige indsatser
  • 5.1 Vurdering af behov
  • 5.2 Udvalgte indsatser
  • 5.3 Særligt vedr. børn og unge
  • 5.4 Særligt vedr. ældre
  • 5.5 Særligt vedr. udviklingshandicap
  • 5.6 Særligt vedr. pårørende
 • 6. Samarbejde, koordinering og videndeling
  • 6.1 Ansvars- og opgavefordeling
  • 6.2 Tværfaglige møder
  • 6.3 Kommunikation og henvisningsveje
 • Referenceliste
 • Bilagsfortegnelse
  • Bilag 1: Epilepsi i tal
  • Bilag 2: Initiativer og projekter på epilepsiområdet
  • Bilag 3: Arbejdsgruppemedlemmer
  • Bilag 4: Kommissorium for arbejdsgruppen