xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af tvang i psykiatrien

Opgørelse for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2022.

ANALYSER 21 NOV 2022

Tvang berører nogle af de mest grundlæggende menneskerettigheder; retten til frihed og respekt for den fysiske og psykiske integritet. Tvang i psykiatrien kan ikke helt undgås, men når tvang udøves, skal det ske så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Udøvelse af tvang skal altid finde sted under videst muligt hensyn til patientens integritet og værdighed. Psykiatrilovens mindstemiddelsprincip fastlægger, at tvang på en psykiatrisk afdeling ikke må benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Derudover skal brugen af tvang stå i rimeligt forhold til det, som man forsøger at opnå – hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, skal man bruge dem.

Sundhedsmyndighederne har derfor også et kontinuerligt fokus på, at brugen af tvang skal reduceres til et minimum for at sikre patienternes selvbestemmelsesret og menneskerettigheder.

Indhold

  1. Introduktion
  2. Sammenfatning og vurdering
  3. Resultater

Bilag

Bilag 1: Bilagsrapport med tabeller

Bilag 2: Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 3: Oversigt over tvangsformer

Bilag 4: Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien

Bilag 5: Baggrundsoplysninger