xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Retningslinjen beskriver, hvordan de danske sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsenet skal håndtere COVID-19, og hvordan patienten skal håndteres dels hos lægen og på sygehuset.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 19 OKT 2021

Afsnit

Materialet indeholder følgende afsnit:

 1. Baggrund 
 2. Epidemiologi og smitteforhold
 3. Sygdomsforløb ved COVID-19
 4. Visitation af patienter med symptomer, som kan være COVID-19
 5. Håndtering af patienter mistænkt for eller med COVID-19
 6. Typer af test for ny coronavirus (SARS-CoV-2)
 7. Personale i sundhedsvæsenet, ældreplejen og visse dele af socialområdet

 

Versioner 

Materialet er udkommet i 28 versioner.

Version 9-28 er navngivet 'Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet', mens version 4-8 hed 'Retningslinjer for håndtering af COVID-19'. Version 2 og 3 hed Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV”, mens den oprindelige retningslinje hed 'Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan'.

Skemaet indeholder en oversigt over samtlige versioner med beskrivelse af ændringer fra version til version.

Tidligere versioner 

Version 27

Version 26

Hent tidligere versioner (1-25) som ZIP-fil

  Version Dato Beskrivelse/ændringer
  Titel / ISBN
   #28.1  19. oktober 2021
  • Krydshenvisninger er opdateret
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #28 15. oktober 2021 
  • Afsnit 4.3 er opdateret på baggrund af at Statens Serum Institut, af hensyn til den epidemiologiske overågning, vurderer at alle akut indlagte medicinske patienter, uanset vaccinationsstatus, bør testes.
  • Præcisering i afsnit 4.2.1 og 5.1 vedr. adskillelse af patienter med symptomer der kan være COVID-19 i lægevagt og almen praksis.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #27.1 30. september 2021 
  • Afsnit 4.3.1 vedr. screeningstest for COVID-19 for fødende er præciseret
  • Afsnit 6.3 vedr. test af asymptomatiske børn er præciseret
  • Afsnit 7.3 vedr. kriterier for, hvornår sundhedspersonale defineres som nær kontakt er præciseret
   
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #27 29. september 2021 
  • Afsnit om test af asymptomatiske personer forud for aerosolgenererende procedurer er fjernet, idet det ikke længere vurderes nødvendigt.
  • Afsnit om håndtering af luftvejssymptomer i almen praksis er opdateret og præciseret.
  • Anbefaling om en ugentlig test af færdigvaccineret eller tidligere smittet personale på plejehjem og i hjemmeplejen er indført jf. udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021.
  • Afsnit om personer i øget risiko og gravide er opdateret, da det pga. vaccinationsdækning i befolkningen og anbefaling af vaccination til den enkelte ikke længere anbefales, at der sker generel omplacering/hjemsendelse af disse personer i sundheds-, social- og ældresektoren.
  • Kriterier for hvornår sundhedspersonale er nære kontakter jf. opdatering af Opsporing og håndtering af nære kontakter.
  • Der er gennem retningslinjen indført flere præciseringer ift. differentialdiagnostik i sæsoner med øget mængde luftvejsinfektioner
  • Nyt afsnit 5.2 vedr. modtagelse af personer med luftvejssymptomer/påvist COVID-19 i tandlæge eller speciallægepraksis mv.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
   #26 30. juni 2021
  • færdigvaccinerede og borgere, der har haft en infektion med ny coronavirus inden for de seneste 12 måneder behøver ikke at blive testet regelmæssigt
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #25 27. maj 2021
  • Opdatering af afsnit 2 om epidemiologi og smitteforhold med nyt afsnit vedr. virusvarianter.
  • Nye afsnit (2.3 og 2.4)) vedr. immunitet efter hhv. infektion og vaccination mod COVID-19
  • Opdatering og konsekvensrettelser i afsnit 3.3 om senfølger
  • Nyt afsnit (3.4) vedr. kirurgi efter overstået SARS-CoV-2-infektion hos patienten
  • Opdatering af afsnit 6.5 vedr. antigentest
  • Opdatering af afsnit 7.4.2 vedr. podeteknik
  • Tilføjelse af bokse vedr. anbefalinger for færdigvaccinerede personer i relevante afsnit, herunder færdigvaccinerede gravide medarbejdere og deres partnere i afsnit 8.1.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #24 10. maj 2021  
 • Denne retningslinje er opdateret ift. d. 5. februar 2021 vedrørende: 
  • Opdatering af kapitel 4 4om udredning for COVID-19, hvor regionale vurderingsklinikker nedlægges og erstattes af løsninger i almen praksis og fælles akutmodtagelser. Konsekvensrettelser i øvrige afsnit. 
  • Med opdatering af retningslinjen fjernes dokumentet 'Organisering af udredning for COVID-1' fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #23
  5. februar 2021
  • Revisionen omfatter tilretning af et enkelt element, nemlig at grænsen for tolkning af et positivt testsvar hos personer med tidligere påvist infektion med SARS-CoV-2 øges fra 8 uger til 12 uger. Dette ændres da man har fået viden om længerevarende immunitet efter infektion hos de fleste (se pkt. 6.4).
  • Herudover indeholder revisionen tydeliggørelse af en formulering vedr. brug af værnemidler blandt sundhedspersonale når man skal opspore nære kontakter.
  • Tydeliggørelsen sker idet den tidligere formulering muligvis kan give anledning til misforståelser om hvorvidt to sundhedspersoner der har siddet tæt og begge blot har brugt ansigtvisir er nære kontakter til hinanden eller ej.
  • De er nære kontakter såfremt de begge udelukkende har brugt ansigtsvisir og i øvrigt opfylder kriterier for nær kontakt.
  • De er ikke nære kontakter såfremt blot én af personerne har brugt kirurgisk maske type II.
  • Dette er ikke nyt fagligt indhold men en formuleringsmæssig præcisering (se pkt. 8.3).
  • Derudover er der sket en opdatering af en reference i en fodnote.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #22 22. januar 2021
  • Retningslinjerne er blandt andet opdateret med en præcisering af, at man nu kan ophæve sin selvisolation hvis man har været symptomfri i mere end 48 timer, eller der er gået 10 dage fra symptomdebut, og man har været feberfri i to døgn.
  • Derudover er retningslinjerne opdateret med hensyn til under hvilke omstændigheder, man som sundhedspersonale betragtes som nær kontakt til en person smittet med COVID-19
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

  ISBN: 978-87-7014-281-6
  #21 21. oktober 2020 Denne retningslinje er opdateret i forhold til den 6. juli 2020 vedrørende:
  • Opdateret beskrivelse af personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID19 (se p. 3.2)
  • Nyt afsnit vedrørende senfølger i relation til COVID-19 (se p. 3.3)
  • Ny organisering af udredning for COVID-19 (se p. 4.1 - 4.3)
  • Ny beskrivelse af henvisning af personer med symptomer (se p. 5.1)
  • Nyt afsnit om test af patienter i forbindelse med orlov (se p. 5.2.1)
  • Opdateret beskrivelse vedr. forebyggelse af smittespredning på sygehus mv. (se
   p. 5.2.4)
  • Nyt afsnit om test ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler mv. (se p. 5.2.7)
  • Nyt afsnit om generelle principper vedr. test af børn (se p. 5.2.8)
  • Nyt afsnit om andre årsager til test (se p. 5.3)
  • Opdateret beskrivelse vedr. test af asymptomatiske børn (se p. 6.3)
  • Opdateret beskrivelse af antistofundersøgelse (se p. 6.5)
  • Opdateret beskrivelse af helgenomsekventering (se p. 6.6)
  • Opdateret beskrivelse af prioritering af test (se p. 6.8)
  • Nyt afsnit om genoplivning (se p. 7.4)
  • Nyt flowchart over organisering af udredning for COVID-19 (se bilag 1)
  • Opdateret flowchart vedr. indikationer for test og henvisningsveje (se bilag 2)
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

  ISBN: 978-87-7014-225-0
  #20 6. juli 2020 Denne retningslinje er opdateret i forhold til 9. juni 2020 vedrørende:
  • Præcisering af information til patienterne i relation til test for ny coronavirus (SARS-CoV-2) – se afsnit 4.2
  • Opdateret Flowchart – se s. 15
  • Præcisering ift. situationer hvor det ikke har været muligt at få et testsvar forud for indlæggelse eller procedure/behandling – se afsnit 4.3.2, s. 18-19
  • Præcisering vedrørende forebyggelse af smittespredning på sygehuse eller andre afgrænsede grupper i sundhedsvæsenet – se afsnit 4.3.2, s. 20
  • Nyt afsnit vedrørende forebyggelse af smittespredning ved regelmæssig test af personale i sundheds- og ældresektoren – se afsnit 4.3.2, s. 20-21
  • Nyt afsnit om fuldgenomsekventering – se afsnit 5.6
  • Opdateret overblik over sundhedsfaglige indikationer for diagnostisk PCR test – se afsnit 5.7
  • Indfletning af relevante afsnit fra Sundhedsstyrelsens retningslinje vedr. Håndtering af COVID-19: gravide og fødende kvinder, samt partner og det nyfødte barn, som af publiceres – se afsnit 5.3 og 6.3.5
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

  ISBN: 978-87-7014-199-4
  #19
  9. juni 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til 14. maj 2020 vedrørende:
  • Tydeliggørelse af vidensgrundlag (se 1.2)
  • Præcisering af inkubationstid og smitteforhold (se 2.1 og 2.2.)
  • Opdateret beskrivelse af symptomer og sygdomsforløb (se 3.1)
  • Præcisering og opsummering af udredningsforløb for COVID-19 (se flowchart s. 14)
  • Præcisering vedrørende test forud for indlæggelse og særlige procedurer, samt forud for indflytning på institutioner (se s. 17-18)
  • Afsnit om forebyggelse af smittespredning på sygehus og andre afgrænsede grupper i sundhedsvæsenet (se s. 19)
  • Afsnit om test af asymptomatiske der tidligere har haft påvist COVID-19 (se 5.4)
  • Afsnit om antistofundersøgelse (se punkt 5.5)
  • Præcisering af prioritering ved begrænset testkapacitet, herunder svartider (se 5.7)
  • Præcisering vedrørende transport af patienter med mistanke om eller påvist COVID-19 (se 6.2)
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #18
  14. maj 2020 Retningslinjerne er redaktionelt opdateret i forhold til:
  • Afsnit om nære kontakter, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitteopsporing af nære kontakter
  • Redigering af afsnit ’Information til patienterne’ s. 20, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens nye pjecer til henholdsvis personer, der skal testes for ny coronavirus, til personer der er testet positiv for ny coronavirus samt til personer, der er en nær kontakt til en smittet person med ny coronavirus.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #17 4. maj 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Præcisering af at patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans, som kan persistere over en længere periode
  • Beslutning om test af asymptomatiske børn, skal tages udfra hensyn til formålet med og konsekvensen af testen
  • For at sikre at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at alle borgere og personale, der testes negative for SARS-CoV-2 i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage.
  • Hvor der er særlig hensyn i forhold til at forebygge smitte kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på andre institutioner end sygehuse, fx. hospice eller plejehjem
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #16 23. april 2020
  Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Præcisering af at test forud for indlæggelse så vidt muligt skal foregå indenfor 48 timer før indlæggelse
  • Test forud for særlige behandlinger og procedurer i tandplejen er skrevet ud
  • Præcisering vedr. selvisolation i afsnittet ’Syg i eget hjem’
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #15 21. april 2020
  Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Udvidet kriterier for henvisning til test, herunder;
   • test af personer med milde symptomer
   • test af personer der defineres som nære kontakter til en person med bekræftet COVID-19
   • test af patienter der forventes indlagt > 1 døgn
   • test af patienter i ambulante forløb der skal have foretaget procedurer som vurderes at udgøre en særlig risiko
   • test af beboer og personale på institutioner ved påvist COVID-19 hos borger eller personale i institutionen
  • Opdateret og samlet beskrivelse af den information der skal gives til patienter ved mistanke om eller bekræftet COVID-19
  • Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #14 1. april 2020 Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Udvidet kriterier for testning, herunder bl.a. patienter med milde symptomer og ansatte med milde symptomer i sundheds- og ældresektroen med tæt kontakt til borgere eller patienter.
  • Præciseret at hvis der efter en klinisk vurdering er mistanke om COVID-19, så skal man teste
  • Ændret organisering vedr. visitation og henvisning til test, således at den praktiserende læge kan;
   • Visitere direkte til diagnostisk test ved milde symptomer på COVID-19
   • Visitere til klinisk vurdering og udredning på COVID-19-vurderingsenhed
   • Ændret prioritering ved nedsat testkapacitet
  • Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19
  • Præcisering af afsnit vedr. håndtering af afdøde.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #13 25. marts 2020
  Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Præcisering af anbefalinger til børn i forhold til at man skal følge vanlig praksis ved visitation
  • Præcisering af hvilke grupper der skal henvises til vurdering og testning
  • Prioritering af indikationer for testning
  • Hensigtsmæssig brug af værnemidler er fjernet og håndteres i separat udgivelse fra Statens Serum Institut
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #12 19. marts 2020
  Retningslinjen er opdateret i forhold til:
  • Kriterier for smittefrihed
  • Separate anbefalinger for børn og voksne
  • Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner
  • Information af nære kontakter
  • Anvisning vedr. vasketøj ændret til henholdsvis 80 grader og 60 grader, se nærmere i afsnit Syg i eget hjem
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #11 18. marts 2020
  Retningslinjen er opdateret i forhold til d. 15. marts 2020 vedrørende:
  • Kriterier for smittefrihed
  • Separate anbefalinger for børn og voksne
  • Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner
  • Information af nære kontakter.
  Tillægget Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter afpubliceres 18. marts 2020, da indholdet fra tillægget er indarbejdet i den nye retningslinje.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #10-tillæg 15. marts 2020
  Dokumentet udgives som tillæg til retningslinjen fra 12. marts 2020 kl. 12.30, og indeholder en præcisering af afsnittet om rådgivning vedrørende nære kontakter. Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter
  #10 12. marts 2020 kl. 12:30
  Opdatering siden version af 6. marts 2020:
  • Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forholde til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.
  • Opdatering ift. version 12. marts 2020 kl. 9 visitation af børn i almen praksis.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #9 12. marts 2020 kl. 9
  Opdatering siden version af 6. marts 2020:
  • Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forhold til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet
  #8 6. marts 2020
  Opdateringer siden version af 2. marts 2020:
  • Udvidelse af case-definition
  • Visitation er ændret så børn henvises til 4 pædiatriske afdelinger
  • Udredningen udvides med fremskudt testkapacitet med regionale udredningsfacilitete
  • Anbefalinger til kommunalt plejepersonale
  • Ændring i anmeldelse som led i COVID-19 er medtaget på epidemilovens liste B
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19
  #7 5. marts 2020
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19
  #6 4. marts 2020
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19
  #5 2. marts 2020
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19
  #4 24. februar 2020
  Retningslinjer for håndtering af COVID-19
  #3 5. februar 2020
  Erstatter version 23. januar 2020 og tillæg fra 30. januar 2020
  Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus "2019-nCoV"
  #2b 30. januar 2020
  Tillægget erstatter afsnit ’Håndtering af kontakter’ i retningslinje af 23. januar 2020 Tillæg til Sundhedsstyrelsens retningslinje vedrørende håndtering af "ny coronavirus"
  #2 23. januar 2020 Dokumentets indledning: "Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, men der er også set importerede tilfælde i andre lande."

  Afsnit:
  • Baggrund
  • Epidemiologi
  • Klinisk billede
  • Case definition
  • Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.
  • Håndtering af patienter ved ankomst med rutefly
  • Ambulancetransport til infektionsmedicinsk specialafdeling
  • Håndtering på infektionsmedicinsk specialafdeling
  • Laboratoriediagnostik
  • Anmeldelse
  • Håndtering af kontakter
  Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus ”2019-nCoV”
  #1 15. januar 2020
  Dokumentets indledning: "Siden december 2019 er der fundet flere tilfælde af lungebetændelse i byen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Sygdomstilfældene er fundet associeret med en ny type coronavirus, indtil videre benævnt nCoV."

  Afsnit:
  • Baggrund
  • Epidemiologi
  • Case definition
  • Klinisk billede
  • Diagnostik og procedure for nCoV
  • Håndtering af patienter hos praktiserende læger, i lægevagtsklinikker, på akutmodtagelser m.v.
  • Håndtering på infektionsmedicinsk specialafdeling
  Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan