xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Unges brug af røgfri tobak

Nøgletal fra en spørgeskemaundersøgelse blandt unge 15-24-årige

ANALYSER 23 JAN 2020

Sundhedsstyrelsen har fået foretaget en undersøgelse af unges brug af røgfri tobak. Danmarks Statistik har på vegne af Sundhedsstyrelsen gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt unge i Danmark, og Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat på baggrund af data.

Undersøgelsen har haft til formål at afdække 15-24-åriges brug af røgfri tobak (snus/tyggetobak) og Sundhedsstyrelsen har på baggrund af denne undersøgelse udarbejdet et notat med nøgletal. Det er første gang, at Sundhedsstyrelsen har fået lavet en undersøgelse om unges brug af røgfri tobak, og undersøgelsen kan derfor ikke sige noget om udviklingen i unges forbrug over tid, heller ikke i forhold til andre undersøgelser af unges forbrug. Undersøgelsen giver derimod et her og nu billede af unges brug af røgfri tobak:

Unges brug af røgfri tobak - Nøgletal fra en spørgeskemaundersøgelse blandt unge 15-24-årige

Her på siden fremgår også frekvenstabellen, der viser alle svar på undersøgelsens spørgsmål. Når man ser på frekvenstabellerne fra undersøgelsen, er der flere ting, man bør være opmærksom på:

  • Undersøgelsen er baseret på ca. 3.500 besvarelser, hvilket betyder, at der i spørgsmål med flere svarkategorier kan være få besvarelser i hver svarkategori, og at resultatet derfor er behæftet med statistisk usikkerhed.
  • Når antallet af respondenter i en svarkategori til et specifikt spørgsmål, er mindre end 50, vil der være en vis usikkerhed forbundet med et estimat baseret på denne. Sådanne estimater skal derfor tolkes med stor forsigtighed.
  • Ovenstående betyder, at undersøgelsen ikke kan anvendes til at afdække brugen af røgfri tobak hos mindre grupper som f.eks. unge i specifikke regioner, specifikke aldersgrupper eller uddannelsesgrupper.

I udformningen af frekvenstabellerne har vi valgt at vise vægtede andele svar (procenter) og uvægtede antal besvarelser (n). Dette er valgt, fordi det gør det muligt at vurdere, om antallet af besvarelser er lavt og dermed kan være behæftet med statistisk usikkerhed.

At andelene er vægtet betyder, at Danmarks Statistik har analyseret på undersøgelsens bortfald (personer, der ikke har besvaret spørgeskemaet) og derefter har rettet op på den skævhed, der er i, hvem der har besvaret spørgeskemaet. På denne måde genskabes repræsentativiteten for en lang række betydningsfulde faktorer som f.eks. uddannelsesniveau, alder, forældres højest fuldførte uddannelse mv. Det er vigtigt at læse mere om vægtning mv. i Metodedokumentet for at bruge undersøgelsen korrekt. Metodedokumentet ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sammen med de øvrige dokumenter knyttet til denne undersøgelse.

Frekvenstabel for Unges brug af røgfri tobak (opdateret 12/02-2020)

Som ved enhver anden undersøgelse baseret på en stikprøve af befolkningen, er der en række faktorer, der kan have betydning for, om undersøgelsens resultater kan siges at afspejle virkeligheden. Det er vigtigt at kende til disse faktorer i tolkningen af data. Dette beskrives i notatet samt i dokumentet med frekvenstabeller.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af unge 15-24-årige i Danmark. Indsamlingsmetoden er Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), hvor respondenterne kan besvare et webbasseret spørgeskema, der kan tilgås via computer, tablet eller smartphone. I metodedokumentet indgår en uddybende beskrivelse af, hvordan undersøgelsen er designet og gennemført, herunder populationsafgrænsning og stikprøvedesign, dataindsamlingens forløb samt vægtning af svarene.

Metodedokument - Unges Brug af Tobak 2019 - En undersøgelse gennemført af DST Survey (opdateret 12/02-2020)

Se desuden

Brug af røgfri nikotinprodukter blandt unge, 2022