xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes rygevaner - udviklingen fra 1994-2017

I denne rapport præsenteres udviklingen i danskernes rygevaner fra 1994 til 2017 for temaerne tobaksrygning, rygestopadfærd, rygning indendørs på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutionen og i hjemmet, e-cigaretter og røgfri tobak.

ANALYSER 03 JAN 2019

Rygevaner beskrives yderligere i forhold til køn, alder og uddannelse.

Rapporten viser, at der har været et markant fald i andelen, der ryger dagligt og i andelen, der er storrygere i perioden. I samme periode ses der en lille stigning i andelen, der ryger lejlighedsvist. Andelen af rygere, der ønsker rygestop er nogenlunde konstant i perioden.

Resultaterne er baseret på årlige spørgeskemaundersøgelser blandt et udsnit af danskerne, udført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Spørgerammen for undersøgelsen har ikke været ens fra år til år, men har løbende undergået forskellige justeringer i forhold til temaer, spørgsmålsformuleringer, svarkategorier og filtrering. Derfor varierer perioden for de præsenterede rygevanetemaer afhængigt af, hvornår data er tilgængeligt.

Endvidere er dataindsamlingen gennem tiden blevet gennemført af forskellige analysebureauer, og den konkrete udvælgelse af stikprøven har ændret sig over tid, hvilket kan have betydning for sammenligneligheden af resultaterne i de enkelte år.

For nogle af temaerne, vil stikprøven, dvs. antallet af respondenter, være relativ lille, og her skal forskelle imellem de sociodemografiske grupper fortolkes med forsigtighed. Dette vil fremgår af de enkelte temaer.

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af  Statens Institut for Folkesundhed.

Rapportens resultater kan fungere som et redskab i prioriteringen og planlægningen af forebyggende og sundhedsfremmende indsatser på tobaksområdet.