xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale

VIDEN OG INSPIRATION 04 JAN 2016

”Skolesundhedsarbejde” udkom første gang i 2005. Denne reviderede udgave af bogen skal ses som et supplement til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”, som har været gældende siden 1. marts 2011.

Til brug for skolesundhedstjenesten har Sundhedsstyrelsen i 2013 revideret bogen ”Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale”, som er genoptrykt med få ændringer i 2015.

Bogen er et opslagsværk, der kan anvendes ved planlægning og organisering af arbejdet og som fagligt opslagsværk vedrørende en lang række faglige områder, som skolesundhedstjenesten har berøring med gennem arbejdet med børn og unge på skolen.

Skolesundhedsarbejde - håndbog til sundhedspersonale - pdf

448 sider

8. oktober 2021: Bogen kan desværre ikke længere skaffes som trykt version

Versioner

Version 2: December 2015

Denne 2. udgave er opdateret i henhold til tal fra ”Skolebørnsundersøgelsen 2014” i kapitel 11 og i henhold til de nye ”Forenklede Fælles Mål” om seksualundervisning i kapitel 13.

Version 1: Skolesundhedsarbejde (2005)

ISBN 87-628-0526-6 

Indhold

 • 1. Skolen som arena for forebyggelse og sundhedsfremme
  • Skolen som ramme for sundhedstjenestens ydelser
  • Lovgrundlaget
  • Sundhedens determinanter
  • Folkeskolen, friskoler, private grundskoler og efterskoler
  • Sundhedspolitik og sundhedsråd
  • Forebyggelsespakker
 • 2. Det praktiske arbejde
  • Det praktiske arbejde
  • Tilrettelæggelse af skoleåret
  • Fysiske rammer for den kommunale sundhedstjeneste
  • Journalføring
  • Hovedtemaer og indsatsområder
  • Indskolingsundersøgelsen
  • Udskolingsundersøgelsen
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter
  • Eksempler på sundhedspædagogiske aktiviteter
  • Åben konsultation
  • Børn og unge med særlige sundhedsmæssige behov
  • Sundhedsprofiler
  • Samarbejde med forældrene
  • Kommunikation og sundhedspersonalets synlighed
  • Sundhedstjenesten – et tilbud
  • Tværfagligt samarbejde
  • Tværfaglig gruppe
  • Samarbejde med almen praksis, børneafdeling og børne-psykiatrisk afdeling
 • 3. Skolens fysiske miljø, hygiejne og ulykker
  • Lovgivning, regler og vejledninger
  • Sundhedstjenestens rolle, ansvar og opgaver
  • Tilsyns- og bistandsopgaven
  • Løbende opgaver
  • Akutte opgaver
  • Rådgivning af kommunale myndigheder
  • Miljøfaktorer
  • Praktisk tilgang til indeklimasager og forebyggelse
  • Udemiljø
  • Hygiejne
  • Forebyggelsespakke om hygiejne
  • Ulykker
  • Forebyggelse
 • 4. Somatiske symptomer og sygdomme i skolealderen
  • Sundhedstjenestens opgaver i forhold til sygdom
  • Sygdomsmønstret i skolealderen
  • Sygdomme i skolealderen
  • Allergiske sygdomme
  • Gastrointestinale og urogenitale symptomer og sygdom
  • Neurologiske sygdomme og symptomer
  • Endokrine sygdomme
  • Bevægeapparatet
  • Solskoldninger og risiko for udvikling af hudkræft
  • Overvægt
  • Sansedefekter
 • 5. Psykiatriske symptomer og sygdomme
  • Specialet børne- og ungdomspsykiatri
  • Depression
  • ADHD
  • Uro og hyperaktivitet
  • Emotionelle forstyrrelser
  • Tics
  • Autismespektrum forstyrrelse/gennemgribende udviklingsforstyrrelse
  • Sociale funktionsforstyrrelser
  • OCD
  • Spiseforstyrrelser
  • Mental retardering
  • Adfærdsforstyrrelse
  • PTSD
 • 6. Vækst fra barn til pubertet
  • Børn og unges vækstfaser
  • Måling af vækst
  • Puberteten – den tredje vækstfase
  • Vækstforstyrrelser
  • Forstyrrelser i pubertetsudviklingen 
 • 7. Socialt udsatte børns sundhed og sygdomme
  • Socialpædiatri
  • Overgreb og omsorgssvigt
  • Selvmordsforsøg
  • Funktionelle lidelser
  • Anbragte børn og helbredsproblemer
  • Særlige helbredsproblemer hos børn og unge af anden etnisk herkomst
  • Skolefravær, sygdom og kognitive vanskeligheder
  • Socialpædiatriske vanskeligheder ved kronisk sygdom og udviklingsproblemer
  • Forældre med egne vanskeligheder
 • 8. Ulighed i sundhed – udsatte og sårbare børn i skolen
  • Ulighed i sundhed
  • Hypoteser om ulighed i sundhed
  • Skolen som arena til reduktion af ulighed i sundhed
  • Fritidsaktiviteter som bidrag til at mindske ulighed i sundhed
  • Opsporing og tidlig indsats
  • Ikke-etniske danske børn og efterkommere
  • Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde
  • Børn kan få en bisidder
  • Børneportalen
 • 9. Sundhedspædagogik i skolesundhedstjenesten
  • Opgaver og roller
  • Didaktik
  • Handlekompetence
  • Deltagelse
  • Det brede, positive sundhedsbegreb
  • Skolen som sundhedsfremmende miljø
 • 10. Kommunikation med børn og deres forældre
  • Kommunikation i en sundhedsfaglig praksis
  • Den fysiske ramme for kommunikationen
  • Sundhedsplejerskens rolle som kommunikatior
  • Anerkendelse i kommunikation
  • Hjerneudvikling og neuroaffektivitet
  • Tilknytningsmønstre og affektregulering
  • Kommunikation i et neuroaffektivt perspekti
  • Spørgsmålstyper
  • Kommunikation med børn i grupper
 • 11. Tobak, alkohol og stoffer
  • Legale og illegale rusmidler
  • Børn og unges brug af tobak, alkohol og stoffer
  • Risici ved brug af tobak, alkohol og stoffer
  • Forebyggelsespakke om tobak
  • Forebyggelsespakke om alkohol
  • Kendetegn for en effektiv undervisning i rusmidler og tobak
 • 12. Mobning og social trivsel i skolen
  • Hvad er mobning?
  • Omfanget af mobning
  • Håndtering af mobning i skolen
  • Sundhedspersonalets særlige rolle og handlemulighed
  • Opmærksomme samtaler
  • Forebyggelsespakke om mental sundhed – relevante uddrag
 • 13. Seksualundervisning og prævention
  • Sundhedspædagiske aktiviteter og samtaler i skolen
  • Lovgrundlag for seksualundervisningen
  • Et trygt læringsrum
  • Principper for god seksualundervisning
  • Sundhedsplejerskens rolle og opgaver
  • Forebyggelsespakke om seksuel sundhed
  • Anbefalinger på kommunalt forvaltningsniveau
  • Prævention
  • Sexsygdomme
  • Provokeret abort
 • 14. Mad og måltider
  • Definitioner
  • Kostvaner
  • Danske børns kostvaner
  • Særlige problemstillinger
  • Kosttilskud
  • Næringsstofanbefalinger og kostråd
  • Mængder for fødevaregrupper
  • Måltider
  • Faktorer, der påvirker etablering af sunde kostvaner
  • Forebyggelsespakke om mad & måltider
  • Maddannelse
  • Skolemadsprojekter
 • 15. Fysisk aktivitet, idræt og træning
  • Fysisk aktivitets betydning for børn
  • Fysisk aktivitet
  • Anbefalet aktivitetsniveau
  • Motorisk udvikling og vækst
  • Fysisk aktivitet samt kognitive, personlige og sociale kompetencer
  • Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet
  • Fysisk aktivitet som forebyggelse
  • Kondition
  • Vedligeholdende træning
 • Forfatteroversigt
 • Stikordsregister