xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (HIV) og syfilis

VEJ nr 9423 af 17/08/2010

LOVE OG REGLER 23 AUG 2010

Pr. 1. januar 2010 indførtes generel screening af gravide for hiv og syfilis. Dette som supplement til den ordning vedrørende generel screening for hepatitis B virus (HBV)-infektion, der har været gældende siden 1. november 2005. Denne vejled­ning er­statter den tidligere for området fra december 2005 og refererer til Sund­hedsstyrel­sens Anbefalinger for svangreomsorgen 2009. Vejledningen er udarbej­det i hen­hold til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Det betyder, at der nu udover HBV-infektion gennemføres rutinemæssig undersø­gelse af alle gravide for hiv og syfilis ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge, og at alle screeninger knyttes til undersøgelse for blodtype og irregulære an­tistoffer i blodbanken. Prøvetagning og undersøgelse følger de samme systemer som for blodtypeundersøgelsen. Screening er et obligatorisk tilbud, men det er fri­villigt, om den gravide vil modtage dette.

Vejledning nr. 9423 af 17. august 2010 om generel screening af gravide for infektion mod hepatitis B virus, HIV og syfilis - retsinformation

Vejledning om generel screening af gravide for infektion mod hepatitis B virus, HIV og syfilis - pdf

- Til landets læger og jordemødre m.fl.

Indhold

  1. Baggrund
  2. Gravide omfattet af ordningen
  3. Den praktiserende læges opgaver før fødslen
  4. Fødeafdelingens opgaver
  5. Vaccination af nyfødte hos praktiserede læge
  6. Blodbankens opgaver
  7. Monitorering