xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (HIV) og syfilis

VEJ nr 9423 af 17/08/2010

LOVGIVNING 23 AUG 2010

Pr. 1. januar 2010 indførtes generel screening af gravide for hiv og syfilis. Dette som supplement til den ordning vedrørende generel screening for hepatitis B virus (HBV)-infektion, der har været gældende siden 1. november 2005. Denne vejled­ning er­statter den tidligere for området fra december 2005 og refererer til Sund­hedsstyrel­sens Anbefalinger for svangreomsorgen 2009. Vejledningen er udarbej­det i hen­hold til Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse nr. 277 af 14. april 2000 om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Det betyder, at der nu udover HBV-infektion gennemføres rutinemæssig undersø­gelse af alle gravide for hiv og syfilis ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge, og at alle screeninger knyttes til undersøgelse for blodtype og irregulære an­tistoffer i blodbanken. Prøvetagning og undersøgelse følger de samme systemer som for blodtypeundersøgelsen. Screening er et obligatorisk tilbud, men det er fri­villigt, om den gravide vil modtage dette.

Formater: