xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Praksisnært lærings­forløb om værdighed i ældreplejen ved værdigheds­rejsehold

I satspuljeaftalen 2018-2021 er der afsat midler til at etablere et Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og best practice.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje etableres et rejsehold, der skal gennemføre praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen i de enkelte plejeenheder.

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort den 12. oktober 2018. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende modtaget 29 ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er 11 kommuner og private plejeenheder valgt til at modtage besøg af rejseholdet. 

I vurderingen af ansøgningerne er der lagt vægt på, i hvor høj grad nedenstående kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad ansøger kan motivere og beskrive forventninger til udbyttet af rejseholdsforløbet, og hvordan forløbet kan understøtte arbejdet med konkrete udfordringer for værdig ældrepleje.
 • I hvilken grad der er ledelsesmæssige forankring og støtte til forløbet.
 • I hvilken grad ansøger forventer at understøtte den fortsatte forankring og implementering efter forløbets afslutning.
 • I hvilken grad indsatsen kommer flere borgere og medarbejdere til gode.
   

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn (efter navn fremgår emnet, man ønsker at arbejde med):

 • Rudersdal Kommune (Plejecenter Bistrup og Bofælleskab Æblehaven) – Livskvalitet og selvbestemmelse
 • OK-Fonden – Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
 • Rudersdal Kommune (Plejecenter Hegnsgården) – En værdig død 
 • Thisted Kommune – Pårørende 
 • Greve Kommune – Livskvalitet og selvbestemmelse 
 • Halsnæs Kommune - Livskvalitet og selvbestemmelse
 • Ikast-Brande Kommune – Livskvalitet 
 • Forende Care - Livskvalitet og selvbestemmelse
 • Frederiksberg Kommune – Selvbestemmelse 
 • Solrød Kommune - Livskvalitet og selvbestemmelse
 • Herning Kommune – Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

Baggrund

Alle kommuner og private plejeenheder (plejebolig/hjemmepleje), der har et ønske om at løfte kompetenceniveauet med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kunne ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Den primære målgruppe for puljen er de medarbejdere, der indgår i plejen og omsorgen af ældre borgere både i hjemmepleje og i plejeboliger. Det forventes at ledelsen på plejeenheden deltager aktivt i forløbet. Borgere og pårørende er målet for indsatsen, og de er derfor en central indirekte målgruppe, da det er dem, der i sidste instans skal få glæde og gavn af rejseholdsforløbene.

Puljeopslag

Læs mere om Videnscenter for værdig ældrepleje

Opslag

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2024

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2022

Praksisnært lærings­forløb om værdighed i ældre­plejen ved værdigheds­rejsehold - 2. opslag 

Opdateret 17 JUN 2022