xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af model til nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre, til at søge om at deltage i afprøvning af model.

Om puljen

Sundhedsstyrelsen udkom i foråret 2023 med en ny guide til, hvordan plejehjem og kommuner kan arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens. Guiden er udviklet sammen med praksis og indeholder blandt andet en procesmodel for, hvordan kommuner og plejeenheder kan gå til arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotika i ældreplejen.  

Afprøvningen vil foregå på plejeenheder og i kommuner i en periode på 12 måneder fra 1. marts 2024 til 1. marts 2025.

Formål med Puljen

Formålet med afprøvningen er at afdække udbyttet af anvendelsen af model til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens og bidrage til en videreudvikling af modellen samt til at skabe erfaringer og viden om arbejdet med at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

Modellen til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens er en del af Sundhedsstyrelsens ”Guide til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens”.

Guiden har til formål at inspirere og støtte kommuner og plejeenheder i arbejdet med at nedbringe brugen af antipsykotika til mennesker med demens, og sikrer en ramme for samarbejdet om at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin med f.eks. den praktiserende læge. 

Du kan finde "Guide til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens" her

I afprøvningen vil kommuner og plejeenheder arbejde individuelt med eget forløb med det formål at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens ved at gennemløbe de fire trin i modellen samt i fælles netværksseminarer med de andre deltagere i afprøvningen til gensidig inspiration og læring. 

Hvem kan søge

Det er muligt at søge som kommune eller plejeenhed. Kommunale ansøgere skal søge som samlet kommune. I én ansøgning kan der søges med op til tre plejeenheder. Private leverandører, herunder selvejende plejehjem, kan søge sammen med hjemkommune eller selvstændigt.

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • Organisationens behov og motivation for at deltage i afprøvningen og organisatorisk arbejde med at nedbringe antipsykotisk medicin, herunder organisationens/ansøgers udfordringer og forventninger til udbytte af deltagelse.
  • Overvejelser om organisering af afprøvningen, herunder hvordan deltagelsen i afprøvningen er funderet i ledelsen, så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
  • Beskrivelse af, hvordan der sikres sammenhæng til tidligere og igangværende indsatsområder eller forløb på demensområdet, og hvordan deltagelse i afprøvningen evt. hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest mandag den 4. december 2023 kl. 12.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til den 24. november 2023 vedr. spørgsmål. 

Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.

Nr. Spørgsmål Svar
1 Hvor mange ressourcer forventes enheden selv at afsætte til afprøvningen?

Det er et krav til de deltagende kommuner og plejehjem, at de i afprøvningsperioden følger guidens trinmodel og arbejder individuelt med at afprøve modellen i egen organisation, samt indgår i afprøvningsaktiviteterne.

Mængden af ressourcer vil afhænge af, hvordan plejehjemmet beslutter at arbejde individuelt med modellen. 

Det er et krav, at der nedsættes en projektgruppe med plejehjemslederen og relevante nøglemedarbejdere (fx en demenskonsulent fra kommunen, plejehjemmets udviklingssygeplejerske og to teamledere), som står for at sikre fremdrift, koordination og organisatorisk forankring af indsatsen. Hvis en kommune deltager med flere enheder, nedsættes en tværgående projektorganisering. Projektgruppen forventes at deltage i afprøvningsaktiviteterne, fordelt over afprøvningsperioden på 1 år, som består af:

  • Individuelt opstartsmøde (2-3 timer i egen enhed).
  • 3-4 fælles heldagsseminarer (vi forsøger at afholde disse i forskellige landsdele, afhængigt af deltagernes geografiske fordeling. Plejehjemmet afholder selv transportudgiften hertil).
  • Implementeringsstøtte efter behov, op til 4-5 gange á 3-4 timer.

Projektgruppen bidrager med data til evalueringen, fx i form af løbene status på antallet af borgere i behandling med antipsykotisk medicin og på en række andre parametre vedr. trivsel, samarbejde, arbejdsgange mm. 

Derudover afholdes en temadag for plejehjemmets medarbejdere. 

2 Får vi noget tilskud for at deltage i afprøvningen? 

Der ydes ingen økonomisk kompensation for udgifter forbundet med deltagelse i forløbet. 

Deltagere i forløbet modtager implementeringsstøtte fra Demensrejseholdet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

3 Hvordan søger man som eneste plejehjem i kommunen?
Kommunale plejehjem skal sende en ansøgning som kommune, hvor man kan deltage med 1-3 plejehjem. Dette udfyldes i ansøgningsskemaet.  
4 Hvordan søger man som privat plejehjem?
Private leverandører, herunder selvejende plejehjem, kan sende en ansøgning sammen med hjemkommunen eller selvstændigt. Dette udfyldes i ansøgningsskemaet.
5 Hvordan finder jeg en statistik over fordelingen af forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens i kommunerne? Sundhedsdatastyrelsen opgør forbruget af antipsykotika baseret på indløste recepter. Opgørelsen kan tilgås på Antipsykotika (esundhed.dk), hvor det er muligt at vælge egen kommune.
6 Vi har få borgere med demens, som er i behandling med antispykotisk medicin. Kan vi stadig ansøge om at deltage i afprøvningen?
Der er ikke et krav om, at et bestemt antal borgere skal være i behandling med antipsykotika. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at sende en ansøgning.

 

Opdateret 25 OKT 2023