xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold: LGBTI-handlingsplan 2018-2021

Udmøntning af midler til Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold

Hermed inviteres relevante aktører til at ansøge om midler til at udarbejde en vidensafdækning vedr. behov, barrierer og udfordringer mv. hos transpersoner, som ikke modtager offentligt finansierede behandling ved kønsidentitetsforhold i Danmark.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. juni 2023 kl. 12.00. 

Tidsramme

Sunhedsstyrelsen forventer at give tilskud til ansøgere senest den 1. oktober 2023. Projektstart er senest den 1. januar 2024. Projekt skal afsluttes inden udgangen af 2024.

Baggrund for puljen

I Handlingsplan til at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer fra 2018 er der afsat midler til vidensafdækning vedr. sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Puljen er et projekt i regi af Sundhedsstyrelsens Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Videnscenteret skal understøtte udviklingen af viden i sundhedsvæsnet og formidling af viden til fagpersoner, brugere og andre interessenter, bl.a. gennem forskning samt etablering af databaser, ved at arrangere kurser og konferencer mm.

Formål

Hvorfor vælger nogle personer med kønsidentitetsforhold ikke at modtage behandling til trods for kønsuoverensstemmelse og kønsligt ubehag? Hvorfor vælger andre at anskaffe og indtage kønshormoner eller anden medicin på egen hånd? Hvorfor vælger nogen at få foretaget kønsmodificerende kirurgi i udlandet? Det er spørgsmål som disse, puljen har til formål at besvare.

Puljen skal bidrage med viden om behov, præferencer mv. som ikke nødvendigvis imødekommes i det almindelige sundhedsfaglige behandlingstilbud. Den opnåede viden skal være relevant med hensyn til at kunne benyttes af relevante fagpersoner med henblik på forbedring af eksisterende og fremtidige behandlingstilbud. Den opnåede viden kan desuden bidrage til at styrke øvrige tilbud til transpersoner, fx støttetilbud i regi af interesse- og brugerorganisationer mm.

Midler til vidensafdækning uddeles med henblik på at få en rapport, der sammenfatter resultaterne fra undersøgelsen mv.

Hvem kan søge?

Følgende organisationer og virksomheder kan ansøge om støtte enten selvstændig eller i samarbejde:

  • Interesse- og brugerorganisationer
  • Forskningsinstitutioner
  • Konsulenthuse

Kriterier der lægges vægt på i udvælgelsen

Sundhedsstyrelsen vurderer og prioritere ansøgninger ud fra følgende kriterier

  1. At ansøgningen klart og præcist beskriver, hvordan projektet understøtter puljens formål. 
  2. At projektbeskrivelsen klart og præcist beskriver undersøgelsens design, herunder projektets metode og målgruppe mv. 
  3. At ansøgningen klart og præcist beskriver projektleder og projekt-medarbejderes kompetencer samt begrunder, hvorfor kompetencerne er relevante i forhold til projektet. 
  4. At ansøgningen klart og præcist beskriver projektorganiseringen, herunder evt. samarbejde med øvrige aktører. 
  5. At projektet, hvor det er relevant, inddrager videnspersoner og brugere/målgrupperepræsentanter mv.  

Se nærmere om kriterier og betingelser mv. i puljeopslaget.  

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden er 500.000 kr. Sundhedsstyrelsen forventer, at midlerne kan støtte ét projekt.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Sundhedsfaglige spørgsmål

Fuldmægtig Emilie Sofie Esbirk, telefon 21 28 97 34 og e-mail emse@sst.dk 

Økonomiske spørgsmål

Budgetmedarbejder Susanne Jakobsen, telefon 72 22 75 12 og e-mail sjak@sst.dk

Se desuden

Puljeopslag: Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold

Puljeopslag: Supplerede rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold

Opdateret 12 OKT 2023