xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Der er nu kommet en faglig ramme for etablering af nærhospitaler

Sundhedsstyrelsen har udgivet den faglige ramme for nærhospitaler. Den er udarbejdet med rådgivning fra en bredt sammensat følgegruppe.

03 OKT 2022

Hele sundhedsvæsenet står over for en stor omstilling de kommende år. En aldrende befolkning med flere multisyge og en øget social ulighed i sundhed. Flere patienter vil have mere end én kronisk sygdom, samtidig med at der er et stigende behov for behandling og pleje med alderen. Sundhedsvæsenet står over for en betydelig opgave i forhold til at sikre pleje, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Det behøver ikke nødvendigvis at foregå på et akutsygehus. Flere indsatser bør i endnu højere grad foregå tættere på patienten - enten på et nærhospital, i kommunen eller i almen praksis.

”Vi står over for en stor omstilling af vores sundhedsvæsen, så der ligger et udviklingsarbejde foran os. For at flere opgaver kan løftes udenfor akutsygehusene, kræver det, at vi har et endnu stærkere primært sundhedsvæsen, der kan løse de forskelligartede opgaver. Ved at placere sygehusfunktioner i nærhospitalet, enten fysisk eller gennem virtuelle løsninger, vil nærhospitaler også bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne”, siger enhedschef Tanja Popp.

Funktioner, der skal være i nærhospitalet

”Nærhospitaler” skal forstås bredt, som en institution, der både leverer ambulante sygehusfunktioner under lægeligt ansvar og udvalgte kommunale sundhedsindsatser og eventuelle indsatser på praksisområdet.

Den nye ramme beskriver organisering, funktioner og tilrettelæggelse af indsatser i nærhospitalerne. Flere patientgrupper, som har gentagne sygehuskontakter, har behov for, at afstanden til sygehusfunktioner, kommunale indsatser samt behandling i almen praksis og hos andre praksisaktører, er så kort som mulig for at skabe gode sammenhængende patientforløb.

Et af målene med nærhospitalerne er, at de kan være med til at styrke samarbejdet mellem sygehus og kommune og almen praksis.

”Nærhospitalerne er en af flere løsninger, som skal bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet. Derfor skal der tænkes i nye måder at løse opgaverne på, og der skal være fokus på forholdet mellem indsatser, tæt på hvor patienten bor, og indsatser på akutsygehuset. Samtidig er nærhospitaler en ny struktur, og vi må forvente, at vi i de kommende år opnår erfaringer, der kan indgå i det videre arbejde med, hvordan de bedst muligt indgår i det samlede sundhedsvæsen”, siger enhedschef Tanja Popp.

Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

1. skitse til det faglige oplæg fra den 16. juni 2021 (historisk)

Sundhedsstyrelsens opgave med nærhospitaler

Sundhedsstyrelsen fik i marts måned til opgave at beskrive de faglige rammer for de kommende nærhospitaler. Nærhospitalerne vil blive etableret på baggrund af kommuner og regioners ansøgninger til en nærhospitalspulje med en samlet ramme på op til 4 milliarder kroner, fordelt over hele landet i de kommende år.