xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Model for målrettet pleje øger livskvaliteten hos plejehjems­beboere med demens

736 plejehjemsbeboere med demens i fem kommuner har fra januar 2017 – maj 2018 fået pleje efter en ny model. Evalueringen viser, at modellen har forbedret beboernes livskvalitet væsentligt.

14 JAN 2019

Den nye model bygger på en særlig metode til at målrette plejen af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Samlet bliver symptomerne kaldt for BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Symptomerne er ofte et udtryk for, at beboeren ikke trives og kan for eksempel være apati, nedtrykthed, aggressioner, angst og søvnforstyrrelser.

Formålet med at afprøve modellen var at forbedre trivslen for beboerne ved at mindske deres BPSD-symptomer, og det er lykkes. 

”Vi er rigtig glade for, at resultaterne så tydeligt viser, at det systematiske arbejde med modellen er med til at mindske beboernes BPSD-symptomer og øge deres trivsel og livskvalitet. Det tyder på, at der er et stort potentiale for at forbedre livskvaliteten for beboere, der har disse symptomer. Vi håber, at mange kommuner vil tage modellen til sig og arbejde på den her måde,” siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose. 

Beboernes BPSD-symptomer er reduceret med godt 40 procent. Reduktionen er sket både for beboere med diagnosticeret demens og for beboere uden en demensdiagnose. Den positive udvikling ses også i medarbejdernes svar om de trivselsforbedringer, de har observeret hos beboerne.

Evalueringen viser samtidig, at medarbejderne er blevet bedre til at opdage, om beboerne mistrives, og for eksempel har indadvendt adfærd, ligesom de er blevet mere opmærksomme på, om beboerne får uhensigtsmæssig eller unødvendig medicin, har infektioner eller smerter. Modellens systematiske tilgang har også betydet, at der har været en tidligere opsporing af symptomer og en øget mulighed for at forebygge symptomer hos beboerne. 

Forbedret arbejdsmiljø og øget jobtilfredshed   

Et kerneelement i modellen er, at der løbende bliver holdt en BPSD-konference om hver beboer. Her drøfter medarbejdere og leder den enkelte beboers BPSD-symptomer og de mulige årsager, hvorefter man i fællesskab beslutter, hvilken målrettet indsats der er behov for.  

Evalueringen viser, at deltagelsen i projektet også har haft positive virkninger på medarbejderne. De har blandt andet fået styrket deres faglige kvalifikationer, øget deres interne videndeling, fået et fælles sprog og er blevet bedre til at samarbejde tværfagligt. 

”BPSD-modellens systematik og det planlagte fælles refleksionsrum i form af BPSD-konferencer har skabt en mulighed for, at medarbejderne kan omsætte og bruge deres eksisterende viden til at skabe mere trivsel hos beboerne,” fortæller sektionsleder Sara Louise Friis Rose. 

Medarbejderne giver udtryk for, at den øgede trivsel og livskvalitet, som de oplever hos beboerne, også har positiv betydning for deres arbejdsglæde. 

Tre af de deltagende kommuner planlægger at fortsætte arbejdet med BPSD-modellen, mens de øvrige to kommuner vil videreføre udvalgte elementer fra modellen.